หน้าแรกงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
International Conference of Young Scientists (ICYS)

              การเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถสูงทางวิชาการให้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการเพิ่มพูนประสบการณ์จากการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับนักเรียน อาจารย์ จากนานาประเทศ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวัฒนธรรม

              "งานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์" หรือ "International Conference of Young Scientists (ICYS)" เป็นงานประชุมฯ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ได้นำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า แบบบรรยายใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการประชุมคล้ายกับการประชุมวิชาการ (Conference) ของนักวิทยาศาสตร์ และมีการใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ภายหลังจากการนำเสนอแบบบรรยายไม่เกิน 15 นาที จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมจากนานาประเทศ ได้ซักถาม วิจารณ์ อภิปราย หรือให้ข้อเสนอแนะ  

              ในแต่ละปี งานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มีจำนวนโครงงานส่งเข้าร่วมนำเสนอกว่าร้อยโครงงาน จากกว่า 20 ประเทศ

              จุดมุ่งหมายสำคัญของงานประชุมฯ คือ การส่งเสริมให้นักเรียนได้

  •  ฝึกการทำวิจัย การประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม 
  •  พัฒนาทักษะการสื่อสารและอภิปรายผลงานที่ตนเองได้ทำ ด้วยภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เป็นสากล
  •  สร้างเสริมทัศนคติของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ 
  •  พัฒนาทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ในบริบทที่เป็นสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

               เป็นไปได้ว่า นักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานประชุมฯ ในแต่ละปี จะเติบโตขึ้นไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ วิศวกร หรือ บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในอนาคต โดยอาจจะเป็นในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆ ของประเทศของตนเองหรือในต่างประเทศ เขาเหล่านี้จะต้องได้เผชิญกับการนำเสนองานของตนในที่สาธารณะในลักษณะคล้ายกันกับการนำเสนอในงานประชุมฯ นี้ ดังนั้น การได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา ภายใต้บริบทของงานประชุมฯ จะสามารถส่งผลสำคัญให้กับการเติบโตขึ้นไปเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในอนาคตตารางกำหนดการและเกณฑ์การตัดสิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 4 of 4. View more »


ดาวน์โหลด

 • เอกสารแนบท้ายประกาศ_abstract.pdf   0k - Nov 15, 2015, 11:28 PM by IPST ICYS Thailand project (v1)
 • ประกาศรับสมัครICYS 2016.pdf   0k - Nov 15, 2015, 11:28 PM by IPST ICYS Thailand project (v1)
 • icys2011abstracts.pdf   5252k - Aug 12, 2011, 7:21 PM by Raksapol Thananuwong (v1)
  ‎บทคัดย่อ ICYS 2011‎
 • ICYS_17th_newsletter-3.pdf   758k - Oct 24, 2010, 8:34 AM by Raksapol Thananuwong (v1)
 • ICYS_17th_newsletter-2.pdf   1597k - Oct 24, 2010, 8:20 AM by Raksapol Thananuwong (v1)
Showing 5 files from page ดาวน์โหลด.