ระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน        การดำเนินงานควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๐
   การดำเนินงานควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒

แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน
แนวทางการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


    
เอกสารอ้างอิง/คู่มือ
    แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

    สำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

    กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

    ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย