งบกระแสเงินสด

เว็บไซต์ "แผนธุรกิจ" ย้ายไปที่ ...
www.yourbusinessplan.info

(ยังคงอัดแน่นหลากหลายตัวอย่างธุรกิจเช่นเดิมครับ!!)


   งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) เป็นรายงานการเงินซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของธุรกิจ (แหล่งที่รับมาของเงินสดรับและแหล่งที่ใช้ไปของเงินสดจ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง)

รูปแบบของกิจกรรมจากระแสเงินสด (Types of cash flow activities) ประกอบด้วย

1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

2) กระแสเงินสดจากการลงทุนของธุรกิจ

3) กระแสเงินสดจากรายการค้า เช่น การออกหุ้น การขอยืมเงิน หรือการจ่ายชำระหนี้


โดยมีรายละเอียดดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม >>>

งบกระแสเงินสด


สั่งซื้อน้ำหอมจาก Amazon.com