การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรับธุรกิจ SMEs

เว็บไซต์ "แผนธุรกิจ" ย้ายไปที่ ...
www.yourbusinessplan.info

(ยังคงอัดแน่นหลากหลายตัวอย่างธุรกิจเช่นเดิมครับ!!)

    สำหรับธุรกิจ SMEs ที่ มีกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องมีการจัดการเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ในราคาเหมาะสม และทันเวลาผลิต เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสินค้าสำเร็จที่ผลิตออกมาด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ ต้องตัดสินใจว่า ควรมีนโยบายรักษาวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปอย่างไรเพื่อรองรับความต้องการ ในตลาดที่อาจเพิ่มขึ้นได้ แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและค่าเสียโอกาสที่วัตถุดิบ หรือสินค้าเสื่อมภาพ ล้าสมัย และขายไม่ได้ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องลองตรวจสอบดูว่า มีวิธีการจัดซื้อหรือบริหารสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม >>>

การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรับธุรกิจ SMEs
ดูแลสุขภาพกับ Amazon.com