การเริ่มต้นแผนธุรกิจ

เว็บไซต์ "แผนธุรกิจ" ย้ายไปที่ ...
www.yourbusinessplan.info

(ยังคงอัดแน่นหลากหลายตัวอย่างธุรกิจเช่นเดิมครับ!!)
การทำแผนธุรกิจ (Business Plan)


   ใน ระยะ ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา การทำแผนธุรกิจ ไม่ได้มีการจัดทำกันเฉพาะ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะหน่วยงานของรัฐ และตัว SMEs เองให้ความสนใจในการพัฒนาระบบธุรกิจอย่างมีแบบแผนมากขึ้น ทำให้การทำแผนธุรกิจมีการศึกษา และมองหากรณีตัวอย่างกันมากขึ้น ...   ผมเองทำการศึกษาข้อมูลการทำแผนธุรกิจมามากพอสมควร และในขณะเดียวกันก็รวบรวม ตัวอย่าง บทความไว้จำนวนหนึ่ง ...

  
สำหรับไซต์นี้ ผมจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมบทความที่รวบรวมมาจากบทความของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เรียกว่า"พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า"

  ซึ่งอาจจะทำให้มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจำนวนหนึ่งได้เป็นข้อมูล และตัวอย่าง ในการทำแผนธุรกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่านให้ได้มีโอกาสขยายเติบโตต่อไป ...


 

    ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอี คือ เข้าถึงสินเชื่อได้ยากทั้งๆที่ธนาคารทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งมีสินเชื่อพร้อมจะปล่อยให้จำนวนมากแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถขอกู้ได้หรือกว่าจะได้ก็ใช้เวลานานสาเหตุนอกจาก ด้านเครดิตของผู้กู้ไม่ผ่านการพิจารณาแล้วยังมาจากการเขียนแผนธุรกิจไม่เป็นไม่รู้จะเขียนยังไงรวมถึงไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์และเอกสารต่างๆในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารกว่าจะได้สินเชื่อจึงใช้เวลานานบางครั้งเป็นการเสียโอกาส ทางธุรกิจ รวมถึงเกิดภาระสิ้นเปลือง ในการดำเนินงานต่างๆ