IZJAVA O POLITICI KVALITETA


IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Donošenjem ovog Poslovnika, direktor Društva, kao organ upravljanja Laboratorijom za IBR potvr|uje da }e Društvo, odnosno Laboratorija za IBR ovog Društva, u obavljanju delatnosti ispitivanja bez razaranja:

  - ostvarivati dobru profesionalnu praksu i odr`avati kvalitet svojih ispitivanja, sve u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006;

 - pru`ati korisnicima standardnu laboratorijsku uslugu ispitivanja metodama bez razaranja a u skladu sa zahtevima va`e}ih standarda ~ija je primena predvi|ena procedurama za sprovo|enje pojedinih metoda ispitivanja;

 - odr`avati usvojeni sistem menad`menta koji  se odnosi na kvalitet, te da ne}e dozvoliti da bilo kakav vid pritiska uti~e na rezultate ispitivanja koje obavlja ;

 - obezbediti da usvojeni sistem menad`menta garantuje kvalitetno, efikasno, pouzdano i profesionalno obavljanje ispitivanja;

 - obezbediti da celokupno osoblje bude upoznato sa zahtevima sistema menad`menta koji proizilaze iz dokumenata sistema te da isto navedene zahteve razume i u potpunosti poštuje  u obavljanju poslova i zadataka iz ove delatnosti.

 Beograd,15.09.2008.godine.                                      Obradović Miodrag dipl.ing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 -  d  i  r  e  k  t  o  r  -   

Napomena: Zadržavamo pravo promene koje je ažurirano na sajtu ATS-a.