O nama

PRAVNI STATUS

Laboratorija za IBR predstavlja osnovnu organizacionu jedinicu privrednog društva ²METAL-INSPEKT² d.o.o. Beograd, koja je osnovana Odlukom o unutrašnjoj organizaciji od 03.01.2003. godine, a organizovana je radi pru`anja usluga ispitivanja materijala i zavarenih spojeva standardnim metodama bez razaranja, kao delatnosti kojom se Društvo ISKLJU^IVO bavi.

Samo Društvo je osnovano Odlukom o osnivanju od 17.10.2002. godine, registrovano pred Trgovinskim sudom u Beogradu rešenjem Fi-12406/02 od 21.11.2002. godine, prevedeno u registar Agenicije za privredne registre rešenjem BD. 5230/2005. od 29.08.2005. godine, a organizaciono uskla|eno sa odredbama Zakona o privrednim društvima rešenjem Agencije za privredne registre BD. 185855/2006. od 15.11.2006. godine.

Laboratorija za IBR nema svojstvo pravnog lica, pa se kao nosilac prava i obaveza iz odnosa sa tre}im licima, koji proisteknu iz obavljanja delatnosti Laboratorije za IBR, javlja privredno društvo "METAL-INSPEKT" d.o.o, koje za obaveze na ovaj na~in preuzete odgovara celokupnom svojom imovinom.


SEDIŠTE FIRME

Sedište Kontrolne organizacije i Laboratorije za IBR je identično sedištu Društva i nalazi se u Beogradu, ul. Riste Marjanovića 27.


ORGANIZACIONA STRUKTURA LABORATORIJE ZA IBR

Radi što efikasnijeg obavljanja delatnosti, Laboratorija za IBR aktivnosti vezane za ispitivanje bez razaranja obavlja preko 3. Sektora, kao njenih organizacionih delova.

Sektori 1. i 2. sprovode aktivnosti i obavljaju poslove po dve metode ispitivanja bez razaranja, dok sektor 3. sprovodi aktivnosti i obavlja poslove ~etiri metode ispitivanja bez razaranja.

 U tom smislu, Laboratorije za IBR se sastoji od:

            - Sektora radiografskog i vizuelnog-dimenzionog ispitivanja (SEKTOR 1)

            - Sektora ultrazvučnog i vakumskog ispitivanja (SEKTOR 2)

            - Sektora magnetnofluksnog, penetrantskog ispitivanja, ispitivanja površine pomoću metalografske replike i ispitivanja tvrdoće materijala (SEKTOR 3)


ORGANIZACIONA STRUKTURA KONTROLNE ORGANIZACIJE

 Za sada samo 2 stalno zaposlena su raspoređena u zasebnu organizacionu celinu bez sektora.

Comments