O nama

PRAVNI STATUS

Laboratorija za IBR predstavlja osnovnu organizacionu jedinicu privrednog društva ²METAL-INSPEKT² d.o.o. Beograd, koja je osnovana Odlukom o unutrašnjoj organizaciji od 03.01.2003. godine, a organizovana je radi pru`anja usluga ispitivanja materijala i zavarenih spojeva standardnim metodama bez razaranja, kao delatnosti kojom se Društvo ISKLJUČIVO bavi.

Samo Društvo je osnovano Odlukom o osnivanju od 17.10.2002. godine, registrovano pred Trgovinskim sudom u Beogradu rešenjem Fi-12406/02 od 21.11.2002. godine, prevedeno u registar Agenicije za privredne registre rešenjem BD. 5230/2005. od 29.08.2005. godine, a organizaciono uskla|eno sa odredbama Zakona o privrednim društvima rešenjem Agencije za privredne registre BD. 185855/2006. od 15.11.2006. godine.

Laboratorija za IBR nema svojstvo pravnog lica, pa se kao nosilac prava i obaveza iz odnosa sa tre}im licima, koji proisteknu iz obavljanja delatnosti Laboratorije za IBR, javlja privredno društvo "METAL-INSPEKT" d.o.o, koje za obaveze na ovaj na~in preuzete odgovara celokupnom svojom imovinom.


SEDIŠTE FIRME

Sedište Kontrolne organizacije i Laboratorije za IBR je identično sedištu Društva i nalazi se u Beogradu, ul. Riste Marjanovića 27.


ORGANIZACIONA STRUKTURA LABORATORIJE ZA IBR

(pozovite nas za detalje)

Comments