Snovi o moru,rijeci...

TUMAČENJE SNOVA O MORU, RIJECI, BUNARU, LAÐI, VODI, UTAPANJU, I RAZNIM POSUDAMA ZA VODU


MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke.

VODA simbolizira islam, znanje, život, rodnost i izobilje, jer je život sva­ke stvari vezan za nju, shodno riječima Uzvišenog: "...Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili."

Voda može da simbolizira i spermu, jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom, a Arapi tako nazivaju i mnogo vode.Voda takode može da simbolizira i imetak jer se on stiče pomoću vode.

Ko sanja da se napio čiste pitke vode iz bunara ili iz mješine za vodu i ne iskapi je, ako je boles­ tan, izliječiće se od bolesti i potrajaće mu život; ako nije bolestan i ako nije oženjen, oženiće se; ako je oženjen i ako još nije spavao sa svojom ženom, spavaće i okusiti njenu slast.

Ako nije u pitanju nešto od navedenog, primiće islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traži znanje, ali ako nije niš­ ta od toga, znači da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen način - ako je trgovac, izuzev ako voda nečim nije bila pokvarena.

Ako je voda bila mutna, to mu simbolizira haram i grijeh; npr.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana to znači da će mu znanje biti loše ili da će imati ružan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak.

Ako neko sanja da je voda bila pogana, gorka ili smrdljiva, to znači da će on oboljeti, zarađivati na ružan način, da će mu život postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac), a sve to zavisi od samoga snivača šta njemu dolikuje, od mjesta na kojem je pio vodu, ili, pak od posude u kojoj je bila voda.

Ako neko sanja da u posudi nosi vodu, ako je siromašan, dobiće neki imetak; ako je neoženjen, oženiće se; ako je oženjen, njegova žena ili robinja će zanijeti, a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on, njegova žena, njegov sluga ili neko od njegove bliže rodbine.

Nije lijepo ako se sanja da voda teče i ulazi u kuće i stanove, jer to simbolizira smutnje među ljudima, globu, padanje u ropstvo, ropstvo ili kugu.

Ako je u pitanju samo jedna kuća, onda: ako u njoj ima neko bolestan, umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na žalost, na kojoj će biti plača i suza.

Isto tako, ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor, to simbolizira plač i prolijevanje suza povodom nečije smrti, povodom ispraćanja nekog na put, povodom nekog zla i sukoba među ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću.

Tekuća ili stajaća voda može da simbolizira nekakav skup ljudi.

Ako se sanja da voda teče zemljištem koje je obraslo rastinjem, to simbolizira rodnost.

Ako se sanja velika količina vode koja je provrela iz zem­ lje i koja plavi kuće i stanove ili ako se sanja BUJICA , to simbolizira iskušenje od Allaha dž.š.koje će se spustiti na stanovnike tog mjesta, kao što su kuga, pomor ili sablja koja masovno ubija, ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi, a ako ne to, onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili neka druga nes­reća.

Ako neko sanja da mu je data čaša vode to znači da će mu se roditi dijete.

Ako neko sanja da pije čistu vodu iz čaše, postići će neko dobro od svoje žene ili djeteta obzirom da je staklo ženski nakit, a voda simbolizira plod djeteta.

Rečeno je: Ako neko sanja da pije vruću vodu, zadesiće ga neka tuga. Ako neko sa­nja da je bačen u čistu vodu, iznenada će se obradovati.

Rečeno je da izvor vo­de za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat, shodno riječima Uzvišenog: "U njima (džennetima) su dva tekuća izvora", dok za loše ljude takav san simboli­ zira nezgodu.

Izbijanje vode iz zida simbolizira žalost zbog nečega što će se de­siti nekom muškarcu, kao što je brat, zet, bliski prijatelj i si.

Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teče van kuće, riješiće se svih briga, a ako voda ostane u kući, biće u stalnoj brizi; ako je voda čista i ako je snivač zdrav te ako voda ne otiče iz kuće, ona mu simbolizira žalost, a ako otiče iz kuće, simbolizira mu trajno dobro koje teče do Kijametskog dana, bilo da se to odnosi na živog (snivača), ili pak umrlog (vlasnika kuće).

Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode, to znači da će kupiti robinju.

Ako neko sanja da su izvori po­tekli vodom, to znači da će na neprikladan način postići neki imetak.

Čista voda može da simbolizira i sniženje cijena i širenje pravde. Ako neko sanja da je po­pio mnogo vode, više nego što je inače pije na javi, to znači da će dugo živjeti.

Rečeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja, a zadržavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u životu.

Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku, to znači da će raspolagati velikim imetkom.

Ako se sanja STAJAĆA VODA , ima slabije značenje od tekuće vode. Rečeno je i to da sta­ jaća voda simbolizira zatvor, tako, ako neko sanja da je pao u stajaću vodu, biće zatvoren i zapašće u tugu.

SLANA VODA simbolizira tugu.

CRNA VODA : kada se sanja da se vadi iz bunara, simbolizira ženu koju će neko oženiti, ali od koje neće imati hajra.

Rečeno je da sanjanje crne vode može da simbolizira i rušenje kuće, a ako se sanja da se ona pije, to znači da će se izgubiti vid.

USTAJALA VODA simbolizira oskudan život.

SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak.

ŽUTA VODA simbolizira bolest.

VODA KOJA PONIRE simbolizira usamljenost, poniženje i gubitak blagodati, shodno riječima Uzvišenog: "Reci: - Sta mislite, ako vam vode presuše - ko će vam vodu tekuću dati?"

Jako TOPLA VODA simbolizira temperaturu.

Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju, to znači da će ga zadesiti neka nevolja od strane vla­ dara, a ako sanja da je koristi samo noću, to znači da će mu džini zadati strah.

MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor, a pijenje mutne vode simbolizira bolest.

VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra.

Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu, vladar će mu zadati neku brigu.

Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u čistoj vodi i u njoj vidi svoje lice, to znači da će pos­ tići obilno dobro; ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto, to znači da on lijepo ophodi sa svojom čeljadi.

Sipanje vode simbolizira trošenje imetka.

Ako neko sanja vodu u zavežljaju, odjeći ili nečemu sličnom što ne može da za­ država vodu, to znači da će voda presušiti.

UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuđenim, bez obzira da li se abdest uzimao čistom ili mutnom, toplom ili hladnom vodom, ukoliko je voda bila toliko čista da je njom dozvolje­no uzimati abdest, obzirom da abdest ima jaču simboliku od raznih izvorišta vo­ de.

Nepoželjno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiče. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost, a izlaženje iz vode simbolizira ispunjenje potreba.

Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niže spušta ne dosežući dno, to znači da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat.

Rečeno je i to da takav san simbolizira stupanje u službu nekog velikog čovjeka.

Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje, oporavak od bolesti, izlazak iz zatvora, vraćanje duga ili sigurnost od straha.

Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode, to mu simbolizira dug život.

Ako neko sanja da pije vodu iz mora, dobiće imetak od vladara; ako sanja da pije iz rijeke, dobiće imetak od nekog čovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta ri­ jeka u odnosu na druge rijeke; i ako sanja da vodu pije iz bunara, na prevaru će dobiti neki imetak.

Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt, to znači da će do­biti neki imetak od žene, a ako su njiva ili vrt dali plodove, to znači da će mu že­na roditi dijete.

Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira bračni odnos sa ženom.

Vo­ da u staklenoj posudi simbolizira dijete; ako se čaša razbije a voda ostane, žena će prilikom porođaja umrijeti a dijete će ostati živo, a ako se voda prospe a čaša ostane, dijete će umrijeti a žena će ostati živa.

Ibn Sirin je upitan za san jedne žene koja je sanjala da druge poji vodom, pa je

on rekao: Neka se ona boji Allaha i neka među svijetom ne širi laži!

Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. - Ibn Sirin mu je rekao: - Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ženom koja ti nije dozvoljena! - Na to mu je čovjek rekao: - To je žena s kojom sam se vjerio.

MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima, kao što su kralje­ vi, carevi, poreznici, sudije, učenjaci, gospoda i duhovna bića, obzirom da je mo­ re jako, ogromno, opasno, uzima i daje.

Morska voda simbolizira imetak i zna­ nje; talasi - vladarove ljude, moć, njegova naređenja i dekrete; ribe - njegove podanike, ljude, kapital, ekonomsku moć i pravni sistem; morske životinje - vla­ darove vojskovođe, pomoćnike i gardu; lađe - njegovu vojsku, sugrađane, žene, povjerenike, trgovinu, trgovačke radnje i pravnu, vjersku i drugii literaturu.

More takođe može da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote; jedne ljude uz­ diže i daje im bogatstvo, a druge osiromašuje ili ubija, jednima danas daje vlast, a sutra ih ubija, danas ih ljulja u kolijevci, a sutra ih ubija i napada.

MORSKE LAĐE simboliziraju pijace, vašare i putovanja, što jedne bogati, a druge siromasi.

MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svi­jeta, ili, pak, nesreće, bolesti i propast.

MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu.

MORSKE ŽIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće, nesreće, vlada­re i kradljivce.

MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta.

Mo­re može da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. Morske lađe, u tom slučaju, simboliziraju Allahovu dž.š. zaštitu od smutnje; morski valovi - nadiranje te smutnje u talasima; morske ribe - griješnike koji učestvuju u toj smutnji, u kojoj oni već gutaju one manje i upropaštavaju ih, i morske životinje - kolovođe te smutnje, njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere.

More takođe može da simbolizira i Džehennem. Lađe, u tom slučaju, simboliziraju Sirat ćupriju pruženu preko Džehennema, preko koje neki prelaze s lahkoćom, neki djelimično nastradaju, neki su pod teš­ kim tovarom, a neki se strovaljuju u džehennemske dubine, a morski valovi sim­ boliziraju džehennemske plamenove. Kad neko sanja da se on ili neko drugi na­ lazi u moru, ako je taj drugi umrla osoba, to znači da je on u Džehennemu, ka­ ko kaže Uzvišeni: "Potopite ih i uvedite u Džehennem", a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan, bolest će mu se pogoršati i doći će u kritičnu situaci­ju; ako se u moru udavio, umrijeće u svojoj bolesti, a ako snivač nije bolestan, to znači da će se utopiti u vlasti.

Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu, to mu može da znači i to da će se udubiti u nauku i družiti se s učenjacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu, zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i koliko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga, to znači da će biti uronjen (zadubljen) u ono čime se na javi ba­vi.

Otuda se u narodu kaže: Taj i taj je uronio u dunjaluk, ili u blagodati, nauku ili vlast.

Ako je u snu prilikom uranjanja u more umro, to znači da će pokvariti svoju vjeru i da je ono čemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom ura­ njanja umro.

Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hlad­ noći, ili kad je ono uzburkano, to znači da će ga zadesiti belaj od strane vladara, kao zatvor ili neka druga kazna, ili će oboljeti, ili će ga zahvatiti štetan vjetar, ili će propasti u nekoj smutnji, a ako se pritom utopio, to znači da će biti ubijen u svojoj mahali, ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u koju je zapao.

Ako ne­ ko sanja da zahvata ili pije morsku vodu, to znači da će dobiti neki imetak od vladara koji liče na more, ili da će steći na neki drugi način ovosvjetska dobra.

Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo mor­skog dna, zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u nje­ govom mjestu.

Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na dru­gu obalu, to znači da će prebroditi neku brigu, užas ili strah.

Neki vele: Ako ne­ko sanja more, to znači da će dobiti ono čemu se nada.

Ko sanja da je zagazio u more - to znači da će dobiti ono čemu se nada.

Ko sanja da je zagazio u more - to znači da će zagaziti u vladarov posao, koji će ga omamiti.

Ako neko sanja da je popio cijelo more, to može da znači da će vladati dunjalukom i da će imati dug život, da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po nečemu biti ravan njima, a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio, to znači da će od vla­dara dobiti imetak koji će ga učiniti bogatim i moćnim i da će dugo živjeti.

Ko sa­ nja da crpi morsku vodu - to znači da će od vladara tražiti uposlenje, koje će do­ biti zavisno od toga koliko vode je iscrpao.

Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu, to znači da će dobiti veliki imetak od strane vladara, ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak, a svaki dar koji se dobije od Al-laha jači je, obilniji i trajniji.

Ako neko sanja da se kupa u moru, to znači da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga.

Ako neko sanja da mokri u more, to znači da on čini prekršaje. Ako neko sanja da vidi more iz­ daleka, doživjeće neki užas, a neki vele da će mu se približiti ono što želi. Sanja­ nje mirnog mora ima bolje značenje od sanjanja uzburkanog mora.

JEZERO simbolizira komunikativnu ženu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne izbacuje onoga ko se u njemu utopi, kao što je slučaj s morem i rije­ kom, a (morski) talasi simboliziraju teškoću i patnju, shodno riječima Uzvišenog: "A kad ih talas, kao oblak, prekrije..." ili "...i val ih razdvoji...".

Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao veliki strah zbog širine mora, pa je svoj san ispričao tumaču snove, koji mu je rekao: - Ako želiš da ideš na put, na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan.

Neki čovjek je sanjao da more presušuje, da mu je opao nivo i da mu se počelo nazirati dno, pa je svoj san ispričao Ibn Mus'adeu, koji mu je rekao: - Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustiti na zemlju od strane halife, ili sušu koja će za­ desiti pokrajine, ili da će nastradati halifin imetak. - Nedugo zatim halifa je ubi­ jen, propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad.

Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera, to znači da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje.

Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je počela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo, to znači da će se u tom mjestu desiti neki veliki fitneluk (smutnja).

Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preo­bilnost i potop Allah dž.š. naziva tugom.

Rečeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri, a smrt prilikom utapanja simbolizira nevjerovanje na samrti.

Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi, to znači da će prihvatiti vjerovanje, shodno riječima Uzvišenog: "Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje), rekao je: -Vjerujem.."

Ako neko sanja da se da­ vi prilikom ronjenja u moru, to znači da će ga vladar upropastiti.

Ako neko sa­ nja da se utapa u moru, čas uranjajući, čas izranjajući na površinu i mlateći pri­ tom rukama i nogama, to znači da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast); ako je pri­ tom izašao iz vode ne utopivši se, taj san se odnosi na njegovu vjeru, pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću.

Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi, to znači da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. Sanjanje uranjanja u čistu vodu simbolizira veliki imetak.

PLIVANJE . Kad neko sanja da pliva u moru, ako je učenjak u nauci će postići svoj cilj.

Ako neko sanja da pliva po kopnu, biće zatvoren, u zatvoru će biti u tjesko­bi i u njemu će ostati onoliko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja.

Ako neko sanja da pliva po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega, to znači.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu isp-niti neku njegovu potrebu, ali će ga Uzvišeni Allah sačuvati od vladarovog zla, srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini.

Ako je prilikom plivanja osjećao strah, to znači da će se pribojavati vladara, a ako je isplivao, spasiće se od vladarovog zla.

Ako neko sanja da se nalazi na pučini mora s vještinom i okretnošću plivajući po njoj, to znači da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast, ugled i moć.

Ako neko sanja da pliva na leđima, to znači da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dž.š.

Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah, to znači da će ga zadesiti strah, bolest ili zatvor, zavisno od toga koliko se udaljio od obale.

Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne može spasiti, to znači da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo, a ako je pritom bio neustrašiv, to znači da će se spasiti svih briga.

Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru, to znači da će stupiti i rat s nekim vladarom, a ako more prepliva, to znači da će pobijediti tog vlade ra s kojim je zaratovao.

Svako more, rijeka ili dolina, ukoliko se sanjaju da su presušili, znače gubljenje vlasti onoga koga simboliziraju, a ako se sa­ nja ća im se voda ponovo povećava, to znači da će povratiti vlast.

Rečeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna, to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buđenja iz sna.

Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva, to znači da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor.

Sanjanje hodanja po moru ili rijeci simbolizira ispravnost snivačeve vjere i čvrstinu njegovog ubjedenja.

Neki vele da to znači da će postići ubjede nje u vezi s nečim u šta nije bio ubijeden, a neki, opet, da će, oslanjajući se na Al laha dž.š., otići na neki opasan put.

Ako neko sanja da stropom njegove kuće teče voda, to znači da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog čov­ jeka, koga može pridobiti jedino lijepim riječima.

Ako se sanja da je stajaća vo­da na stropu, ona simbolizira neki manji belaj.

Stajaća voda na stropu može da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu; tako, ako takav san sanja putnik, to znači da će mu se na putu ispriječiti odmetnik ili lav, ili će ga omesti kiša, carina ili nešto drugo.

Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na pu­tu, to mu znači da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje), shodno riječima Uzvi­ šenog: "Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom...", ili da će mu u kuću ući vladar, pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću, ili će ga vladar zatvoriti, ili na­rediti da ga izbatinaju, ili će ga zadesiti neka žalost, ukoliko se vode bojao, a ako mu ta voda nije dala da izađe iz kuće, to mu može da znači bolest, hladnoću ili oskudicu vodom, pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bi­ la mutna, što tada znači da će navedene situacije biti još teže, a ako je tu vodu preplivao ili pregazio, to znači da će se riješiti teške situacije u koju je zapao.

Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu, to znači da će dobiti imetak od čovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veličini te rijeke.

Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u riječni mulj i blato, to znači da će ga u bri­ gu baciti čovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na dru­ ge rijeke.

Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta ri­ jeka na svom dnu ima blata to znači da će prebroditi brigu, užas i strah. Izuzet­ no velika rijeka simbolizira vlastodršca.

Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka, to znači da će u njegov grad ući vladar; ako je ta rijeka bila čista, to znači da je vladar pravedan; ako ta rijeka potekne nazad, to znači da će taj vladar biti smijenjen.

Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon.

Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tla­čenje podanika.

Ako rijeka u snu plavi drveće, to znači da će vladar ljude (poda­ nike) odvoditi u ropstvo; ako voda nosi hranu, to znači da će vladar udariti namet na vilajet; i ako voda nosi posteljinu, to znači da će vladar odvoditi žene u ropstvo.

Ako neko sanja da kopa rijeku, zadobiće neki imetak obzirom da riječna voda simbolizira imetak.

Ako čovjek sanja da mu je voda u vrtu, to znači da će imati dobar urod, shodno riječima Uzvišenog: "...Mi gonimo kišu u ogoljelu zem­ lju..."

Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao, to znači da će za­ pasti u žalost a potom se nje riješiti.

Ako neko sanja da je iz rijeke iskočio na oba­ lu, to znači da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje, shodno riječima Uzvišenog: "I kad je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali...".

RIJEKA TIGRIS . Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa, postaće ministar ako je toga dostojan i dobiće imetak koji ide uz to zvanje.

Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA - postići će blagoslov, korist i blagodat.

Ako neko sanja da je Eufrat presušio, to znači da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak.

Ovaj san može da se odnosi na halifinog ministra.

NIL . Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila, dobiće zlata srazmjerno količini popijene vode.

Ako neko sanja da ga potapa ravničarska rijeka, ali da se u njoj nije udavio, to znači da će zapasti u veliku tugu, a ako je u snu izašao iz vode, to znači da će se riješiti tuge.

Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega, njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe, ili ga ponijela, to znači da će pretrpjeti neku štetu i gubitak.

Ako neko sanja da u njegovu kuću teče bistra rijeka, imače lahkoću i steći će imetak.

Rečeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest ko­ja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani.

Kad neko sanja da mu iz ruke teče rijeka s koje ljudi piju, ako je bogat ili ugledan, to znači da on stanov­ništvu svoga mjesta čini dobro, da ih materijalno pomaže i da mnogi dolaze nje­govoj kući tražeći od njega pomoć koju im on pruža; ako je siromašan, to znači da će otjerati svoju ženu, sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog činjenja blu­ da ili zbog nekog drugog ružnog postupka.

Ako neko sanja da mu u kuću teče bistra voda to mu znači neku lahkoću i dobijanje imetka.

POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe, npr. dućan, trgovačko putovanje, razni zanati i slično.

Potok može da simbolizira i ranu obzirom da iz nje može da curi tečnost koja podsjeća na tečenje potoka.

Potok takođe može da simbolizira i vodonošu i posudu za vodu obzirom da potok "nosi" vodu i da napaja.

Potok takođe može da simbolizira putni pravac obzirom da i potok teče svojim putem.

Potok takođe može da simbolizira stvoreno, jer stvoreno je nosi­lac organizma.

Potok takođe može da simbolizira život zajednice ukoliko je za­jednički, ili život pojedinca ukoliko je privatni.

Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad; da ljudi zahvaljuju Allahu dž.š. na tom potoku i piju i pune svoje posude iz njega, da bi se to protumačilo, treba uzeti u obzir sta­nje stanovništva tog grada; ako u gradu vlada zaraza, ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojačati životom; ako vlada glad, Allah dž.š. će im dati izobilje, bilo posredstvom kiše, bilo dopremom hrane u grad; ako nije ni jedno ni drugo, to može da znači da će im u grad stići trgovci s brojnom robom, tako da će moći vr­šiti kupoprodaju.

Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu, to znači da im prijeti neka nesreća, kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom periodu, ili da će im stići nep­ rijatne vijesti o njihovim putnicima, ili da će u grad stići haram plijen, ili neki pokuđeni imetak, zavisno od ostalih pokazatelja u snu.,Ako neko sanja da potok teče u njegovu kuću ili dućan, to se odnosi na njega lično, a šta će mu se desiti, zavisi od čistoće i bistrine vode i od toga kako ona teče.

Ko sanja da mu potok teče u vrt ili njivu, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo sta­ nje; ako je neoženjen, oženiće se ili će kupiti robinju koju će oženiti; ako ima že­ nu ili robinju imaće s njom bračni odnos i ona će s njim zanijeti,to će se sve de­ siti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje.

Ako se sanja da potok teče si­ lovito, što inače nije karakteristično za potoke i ako je voda potoka bila krvava, to znači da će njegova supruga imati bračne veze s nekim, dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim po­kazateljima u snu.

Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio, to znači lijep život, pogotovo ako je on vlasnik tog potoka, a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita, ali ako se presipa lijevo i desno, to znači žalost i plač za stanovnike tog mjesta.

Ako neko sanja da potok teče između kuća, to znači lijep život za ljude.

Priča se da je neki čovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka, pa je uzeo lopa­ tu i čistio potok, a zatim ga je saprao jačom količinom vode, i otklonio te nečis­ toće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći čista i bistra. I tome ko je sanjao sutradan se desilo da je dobio proljev nakon što je ranije imao tvrdu stolicu.

BAZEN simbolizira časnog i moćnog čovjeka koji čini drugima korist.

Ko sanja da je bazen pun dobiće čast i ugled od nekog darežljivca.

Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest, spasiće se.

KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on čisti prljavštinu isto kao što kanalizacija nosi nečist. Kanalizacija takođe simbolizira prostitutku, po­ gotovo ako teče putem ili utiče u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre a i stoga što je Allahov Poslanik s.a.v.s. blud nazvao prljavštinom.

Kanalizacija može da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona čini olakšanje ukućanima ukoliko teče, a ako se začepi i razlijeva, predstavlja brigu.

Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće začepila, to znači da će mu robinja zatrud- niti, da će mu žena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi, zavisno od toga šta mu se dešava na javi, kao npr. da mu se prekine opskrba, da ima smetnji u braku, da ne­ će moći otići na put ili da će imati neki spor.

Ovakav san može da simbolizira i zatvor mokraće.

Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega, uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom, to znaci da će on počiniti blud s nekom ženom ukoliko se to od njega može očekivati, a ako to nije u pitanju, zapašće u brigu i nevolju zbog sluge, žene ili nekoga drugog, zavis­no od ostalih činilaca u snu i na javi.

KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji čuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. Rečeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini, obrtanje kapitala i različite situacije na putu.

KRČAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. Pi­ jenje vode iz krčaga tumači se kao dozvoljen imetak i lijep život.

Ko sanja da je po­ pio pola krčaga vode, prošlo mu je pola života; ako je popio manje ili više, prošlo mu je onoliko života koliko je popio vode; isti je slučaj i sa pijenjem vode iz osta­ lih posuda. Rečeno je i to da krčag simbolizira ženu, slugu ili roba.

Ako se sanja da je krčag pun ulja, meda ili mlijeka, to za dunjalučara znači pun trap, hambar, vre­ će i veliku svotu novca. Isto se tumači ako se tako sanjaju i ostale posude.

VRČ S DRŠKOM simbolizira robinje, sluge dozvoljene za brak i bračne sastanke. Ko sanja da pije iz vrča dobiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpira će njihova prava.

Neki kažu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od ne­ poznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu - prošlo mu je života onoliko ko­ liko je popio vode iz posude.

To može da znači i da mu je nestalo opskrbe u gra­ du, mahali i trgu gdje živi, odakle je dotle imao sredstava za život i tome slično.

Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak.

FRIŽIDER simbolizira uglednu ženu, prvakinju, korisnu, jako uslužnu, koja ima poslugu.

BAČVA simbolizira dobru ženu, a pijenje iz nje znači dobijanje imetka od te že­ ne.

Ko sanja da sipa vodu u bačvu - pribavlja imetak i predaje ga ženi na čuva­ nje.

VELIKI VRČ simbolizira izdržavaoca porodice. Takođe može da simbolizira blagajnu, riznicu, dućan, noseću ženu zbog vode koja se u njemu drži.

MJEŠINA simbolizira isto što i vrč.

CIJEV ZA VODU simbolizira odvažna čojveka koji ratu­ je s vladarom.

Ako kroz cijev teče voda, ona može da simbolizira i valiju, a ako kroz nju ne teče voda, to znači da će valija biti smijenjen s položaja.

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da pijem iz jed­ nog malog krčaga tijesna grla. - Ibn Sirin mu je na to rekao: - Ti zavodiš robinju.

Ibn Sirin je upitan za san čovjeka koji je sanjao da je krčag svezao uzetom i spus­ tio ga u bunar, pa kad je krčag napunio vodom i potegao uže, ono je puklo i kr­ čag je ispao. Nato je Ibn Sirin rekao: - Uže mu simbolizira ugovor, krčag - ženu, voda - iskušenje, a bunar - zamku. - Tog čovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruči izabranicu, međutim, on ga je iznevjerio i sam se oženio njome.

Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drži krčag napunjen vodom, pa je krčag ispao i razbio se, a voda mu je ostala na dlanu. Ibn Sirin ga je upitao: - Imaš li ti trudnu ženu? - a kad je on potvrdno odgovorio, onda mu je rekao: - Umrijeće ti žena, a dijete će ti ostati živo.

KOFA simbolizira čovjeka koji spletkama stiče imetak.

Ako neko sanja da kofom iz bunara vadi vodu i da je sipa u svoju posudu, to znači da on spletkareći zara­đuje imetak; ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude, to znači da se taj imetak neće dugo zadržati u njega, da će ga nestati i da od njega neće biti koris­ ti; ako je tom vodom zalijevao svoj vrt, to znači da će se tim imetkom okoristiti njegova žena, a on će se okoristiti od svoje žene; i ako mu vrt dadne plod, to zna­ či da će mu žena roditi dijete.

Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili životinje, to znači da je on čovjek koji čini dobra djela, srazmjerno tome koli­ ko je napajao, i on je kao pastir koji napaja svoje stado.

Ako neko sanja da sa sta­ rog bunara napaja životinje, to znači da će se on sporiti zbog nečeg vjerskog ili svjetskog, zavisno od toga koliko je napajao.

Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe lično, to znači da će on naporom i trudom postići ovosvjetskih dobara srazmjerno količini vode koju je izvadio.

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega cr­ pim vodu crnom stadu. Zatim je kofu uzeo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dva­ put, a njegovo zahvatanje vode bija še nejako - neka mu se Allah smiluje.

Zatim je kofu uzeo Omer ibn El-Hattab. Kofa se u njegovim rukama povećala, a crno stado se pomiješalo s bijelim. Nisam vidio nadarena čovjeka koji pravi čudo kao Omer ibn El-Hattab."

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: - Sanjat) sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. - Nato mu je Ibn Abbas rekao: - Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci, a kod kuće ti je ostala trudna žena, koja će ti roditi sina. - Na osnovu čega to tako tumačiš? - upita ga čovjek, a on odgovori: - Bunar simbolizira ženu. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a.s., te sam stoga zaključio da je u pitanju muško dijete. Dvije treći­ne kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci), a preostala trećina ostaje do kraja trudnoće. - Nato mu je čovjek rekao: - Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je žena već 6 mjeseci u drugom stanju.

ČEKRK na bunaru simbolizira korisna čovjeka vjernika koji se trudi da pomog­ ne ljudima u vjerskim i svjetskim stvarima.

Ako neko sanja da pomoću čekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest, to znači da mu pomoć pruža vjernik koji se čvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uže simbolizira vjeru, pa ako je uz to uzeo abdest, to znači da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge.

Rečeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja.

Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu, da bi mu protumačio san, treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traži da se oženi, to znači da će se oženiti, steći sigurnost i imati sre­ tan brak, kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ, voda - spermu, a bu­ nar - ženu.

Ako kofu s uzetom i bunar sanja čovjek koji ima trudnu ženu, to znači da će mu ona roditi sina, shodno riječima Uzvišenog: ".. i on spusti kofu svo­ ju. - Muštuluk - viknu on - evo jednog dječaka...", a ako nema trudnu ženu, to znači da će imati koristi od puta ili od onoga što traži obzirom da je putujuća ka­ ravana koja je u bunaru našla Jusufa a.s. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. Neki pjesnik je rekao: Opskrbu ne traži pustim željama, već spuštaj u bunar kofu za kofom; nekad ćeš je izvući punu vode, a nekada s puno blata i malo vode.

Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traži znanje, bunar joj simbolizira profesora, a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara.

LAĐA simbolizira sve ono čime se čovjek spašava od utapanja obzirom da je Al lah dž.š. Nuha a.s. i one koji su s njim bili na lađi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike.

Lađa takođe može da simbolizira i islam obzirom da se is­ lamom čovjek spašava od neznanja i smutnje.

Lađa takođe može da simbolizira čednu ženu ili robinju obzirom da se pomoću neke od njih čovjek spašava od vatre i iskušenja, a Allah dž.š. je lađu nazvao istim nazivom kao i robinju.

Lađa može da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja, opasnosti, pa čak i smrti i obzirom da lađa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete.

Lađa takođe može da simbolizira i Sirat ćupriju, čijim prelaskom će se vjernici spasiti Džehennema.

Lađa simbolizira i zatvor, brigu i vezanost ako se sanja da je usidrena, shodno kazivanju o Junusu a.s. Kad neko sanja da se morem vozi u lađi, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje; tako: ako je nemusliman, primiče islam, pogotovo ako sanja da se penje u lađu usred mora, a prije toga je mislio da će propasti; ako je griješnik, pokajaće se za svoje grijehe; ako je siromah, obogatiće se; ako je bolestan, ozdra viće, izuzev ako snivač sanja da se u lađi vozi s umrlim osobama, ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt.

Kad neko sanja da se ukrcava u lađu, spa siće se od ovosvjetskih iskušenja; ako je zdrav i traži znanje, to znači da će se udružiti s alimom (učenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja, na što nas podsjeća Musaovo a.s. putovanje u lađi s Hidrom a.s.; ako to sanja dužnik, vratiće dug i riješiti se brige; i ako to sanja osoba kojoj su uskra­ ćena sredstva za život, Allah dž.š. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada.

Ako neko sanja da lađa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem, to znači da će os­ tvariti neku zaradu ; ako to sanja neoženjen čovjek, to znači da će se oženiti ili da će kupiti robinju, tako da će jedno drugo štititi od griješenja; i ako u lađi sanja neku osobu koja je već umrla, to znači da se ta osoba spasila Džehennema.

Ako neko ko se ukrcao u lađu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proživljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije, to znači da će se s lađom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru, a ako ga je u snu prilikom prelas­ka Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo, to znači da će ga i na moru zadesiti neko zlo.

Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u lađu, to znači da će biti pušten iz zatvora; ako je s lađom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno, to znači da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora.

Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj lađi koju zapljuskuju uzburkani valovi, ako je u zatvoru, to znači da će u njemu du­ go ostati; ako je bolestan, to znači da će mu bolest potrajati; ako živi u oskudici, to znači da će mu oskudica potrajati; ako namjerava ići na put, to znači da će mo­ rati pričekati; ako je ugovorio brak, to znači da ga neće uskoro sklopiti; ako tra­ ži nauku, posustaće, pogotovo ako se takav san sanja u toku zime.

Usidrena la­ đa može da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a.s. bio zatvoren u utrobu ri­ be nakon što je prije toga lađa bila zaustavljena. Međutim, svršetak svih gore na­vedenih stvari biće dobar, ako Bog da, obzirom da lađa uglavnom simbolizira iz­ bavljenje i spas.

Tako, u lađi je bio spašen Nuh a.s. i oni koji su s njim bili u njoj; zatim Hidr a.s. i Musa a.s., spašena je i lađa kojom su se oni vozili, a koju je Hidr a.s. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne lađe, takođe je i Junus a.s. imao lijep svršetak nakon što je na lađi i nakon to­ga preživio ono što je preživio.

Na osnovu kazivanja o Hidru a.s. i Musau a.s.

N eki vele: Ako neko ko se vozi lađom sanja da se lađa oštetila, to znači da će se spasiti oni koji njom putuju, izuzev ako ga je lađa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom, što u tom slučaju nema dobro značenje, tako, ako to sanja bolesnik, to znači da će umrijeti i biti zakopan u zemlju; ako to sanja neko ko je na moru, stradaće ili će doživjeti brodolom obzirom da je neprirodno da lađa ide kopnom, kao što je prirodno da lađa strada ako je vjetar baci na kopno.

Ako onaj ko traži nauku sanja da je lađa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom, to znači da će se on u svom znanju izdvojiti od os­ talih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri, licemjerstvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost - napuštanje pokornosti Allahu dž.š. i ona čini osnovu za samoisticanje, a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto.

Ako neko sanja da lađa kojom se on vozi izlazi iz vode, koja joj predstavlja spas i sigurnost, i nastavlja kretanje kopnom, po kome je neprirodno da se ona kre­ će, to znači da će on napustiti staru istinu i sigurnost, a ako ne to, onda je on, možda, dvospolac i sa ženom ima neprirodne spolne odnose, ili će osloboditi ro­ binju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet, ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu tražiti ta­ mo gdje mu ne dolikuje.

Ako neko sanja da je u lađi koja plovi po vazduhu, to ukazuje na propast onoga šta lađa simbolizira, bilo da je to vojska u čijem je on sastavu, bilo prevozno sredstvo kojim putuje, bilo nešto drugo.

Ako tako lađu sanja bolesni vladar, šeriatski pravnik, učenjak ili poglavar, ona mu simbolizira tabut.

Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u lađi na moru, to znači da će us­ postaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. Lađa inaće simbolizira spat, od nevolje, brige, bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi, a ako sanja da je iz lađe izašao, to znači da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brže, a ako sanja da se nalazi u lađi koja je na kopnu, to znači da je ta situacija utoliko teža i spas dalji.

Ako upravitelj koji je smi­ jenjen s položaja sanja da je ušao u lađu i zaplovio morem, to znači da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara, srazmjerno veličini mora, a njegova upra­ va će biti srazmjerna veličini i čvrstini konstrukcije lađe; a što je lađa dalje od kopna, to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen.

Rečeno je da sanjanje putovanja lađom po moru simbolizira put na kojem se kri­ je opasnost, a što je lađa dalje od kopna, to znači da se je dalje od spasa.

Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom, to znači da mu je posao pun opasnosti; ako je u snu izašao iz lađe spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dž.š.), shodno Njegovim riječima: "A kada ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju".

Ako takav san sanja vlastodržac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini, to znači da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. Kad neko sanja da se lađa potopila i da se on uh­ vatio za jednu njenu dasku, ako je upravitelj, to znači da se vladar na njega rasrdio, ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava; ako je trgovac, prerrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi; a ako je u snu potonuo, to znači da će da tone i na javi.

Ako neko sanja da je u lađi koja je zaronila u morske dubine, to znači da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši iz­ laz iz te teške situacije.

Ako neko sanja da se njegova lađa raspala i počela da to­ ne, to znači da će doživjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog.

Rečeno je da sanjanje porinuća lađe u more simbolizira siguran put, shodno riječima Uzvišenog: "... i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom..."

Sanjanje lađe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze, shodno riječima Uzvišenog: "I Mi smo njega i one ko­ji su bili uz njega u krcatoj lađi spasili..."

Ako neko sanja da je prihvatio za veslo lađe, to znači da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika.

Hvatanje za brodsko uže simbolizira lijepu vjeru i druženje s dobrim ljudima, shodno riječi­ma Uzvišenog: "Uhvatite se svi za Allahovo uže i nemojte se cijepati!"

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da se nala­ zim u crnoj lađi i da od nje nije ostalo ništa izuzev užadi. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: - Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti.

Ako se sanjaju brodska užad, ona simboliziraju drugove u vjeri.