Сідлецький Віктор Михайлович

Сідлецький В. М., закінчив Український державний університет харчових технологій у 2000 році за спеціальністю 7.05020202 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва. Після закінчення університету працював за спеціальністю на ВАТ «Шамраївський цукровий завод». За час роботи на заводі приймав участь в розробці системи керування паровими котлами ТЕЦ на мікропроцесорних контролерах Schneider Electric, і після вступу в магістратуру та подальшій роботі в університеті, також продовжував приймати участь в модернізації даного цукрового заводу, а саме дифузійного та сокоочисного відділення.

У 2002 році закінчив магістратуру в Національному університеті харчових технологій (НУХТ) за спеціальністю 8.05020202 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва. Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.058.05 НУХТ за спеціальністю 05.13.07 “Автоматизація процесів керування”. Науково-педагогічна робота Сідлецького В.М. проходить весь час у Національному університеті харчових технологій. З 10 вересня 2002 року зарахований на посаду асистента кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій за строковим трудовим договором як молодий фахівець після закінчення магістратури. З 01 вересня 2009 року переведений на посаду старшого викладача кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій на 5 років на умовах строкового трудового договору як обраний за конкурсом. З 01 вересня 2010 року переведений на посаду доцента кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. 4 липня 2013 року присвоєне вчене звання доцента  кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління.

Сідлецький В.М. проводить заняття для денної, заочної та дистанційної форми навчання для напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” . Читає лекції з дисциплін: «Технічні засоби автоматизації» та «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади»  для студентів ІІІ курсу, «Проектування систем автоматизації» для студентів ІV курсу.

Сідлецьким В.М. підготовлені та затверджені навчальні програми з дисциплін "Монтаж та експлуатація систем автоматизації","Проектування систем автоматизації" та "Технічні засоби автоматизації".

Має 89 публікацій, 18 навчально–методичного та 70 наукового характеру, з них 32 статті у фахових та закордонних виданнях, 1 патент на корисну модель та 38 тез доповідей конференцій.

Сідлецький В.М. брав участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи ПНДЛ „Розроблення ефективних структур управління біотехнологічним комплексом в класі організаційно-технологічних систем” (номер державної реєстрації 0107U000223). Виконує дослідження згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри „Наукові основи створення автоматизованих систем управління для комп’ютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості (номер державної реєстрації 0112U001496).

Був керівником госпдоговірних  науково – дослідних робіт: «Розробка системи управління ділянки пророщування та сушіння солоду»– договір № 919/13 від 23 квітня 2013р. «Розробка проектних рішень з автоматизації та електрозабезпечення в рамках проектів, що виконує замовник» (договір № 935/13 від «02» вересня 2013р.). «Розробка системи  керування технологічними процесами з врахуванням динамічної зміни показників роботи суміжних апаратів та  ділянок на ВАТ «Шамраївський цукровий завод» (договір  № 245/15  від  «01» вересня   2015р.). «Розробка силової автоматики керування двигунами  насосів ділянок розвантаження, підігріву, підготовки та розвантаження складу бітуму №1 на ПАТ «Асфальтобетонний завод»  договір  №  371/16  від  «01» листопада 2016р.

Під час прийому абітурієнтів у 2013-2014рр., Сідлецький В.М.  сумлінно виконував обов’язки відповідального секретаря відбіркової комісії факультету АКС.

На даний час Сідлецький В.М., є керівником студентського наукового гуртка «Використання сучасних технічних засобів в системах управління технологічними процесами».

Під час роботи в університеті зарекомендував себе, як висококваліфікований спеціаліст і вимогливий викладач. Багато уваги приділяє розвитку матеріально-технічної бази кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління. Під його керівництвом модернізована лабораторія автоматичного керування.

Сідлецький В.М. працює над підвищенням свого рівня шляхом: індивідуальної роботи над науковою та навчальною технічною літературою, в тому числі шляхом освоєння нових навчальних дисциплін, а також практичною роботою по впровадженню автоматизованих систем керування з використанням методів: підтримки прийняття рішень, нечіткої логіки, інтелектуальних систем та тензорного аналізу. Які дозволяють розширити можливості сучасних систем управління.

У 2013р. Сідлецький В.М. був нагороджений подякою та годинником. У 2015р. був визнаний як "Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету харчових технологій 2014/2015 н.р",  1 місце у категорії "доценти"  наказ № 751-К від 09.11.2015.

Comments