Yi Yang‎ > ‎

Research team and collaborators

Postdoc:

Past PhD students:

Current PhD Students:
Hehe Fan
Yang He
Qingji Guan
Guoliang Kang
Guang Li
Wenhe Liu
Yanbin Liu
Fan Ma
Pingbo Pan
Hu Zhang
Xiaolin Zhang
Fengda Zhu

Former and current visiting Students:
Yawei Luo
Ke Ning

Comments