เกียรติบัตร


"ผลงานที่หลากหลายหน่วยง
านได้เล็งเห็นความสำคัญและมอบไว้เป็นเกียรติประวัติแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติดีอย่างนี้ตลอดไป"

**คลิก แสดงรางวัลและประกาศนียบัตรทั้งหมด**

 วันที่ได้รับ

 เกียรติบัตร

 หน่วยงาน

 25-ก.พ.-2559ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายวิชาการ "STEM for TVET CAMP" Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระหว่างวันที่ 17-25 ก.พ. 2559 ประกอบ รร.เชียงดาววิทยาคม รร.แม่อายวิทยาคม วท.เชียงราย และ วท.แพร่
 Chevron
 Chevron Enjoy Science
 Kenan Institute Asia
 RMUTL
 28-29 ม.ค.-2559
รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Postor Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ณ หอประชุมพญางำเมือง จ.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

 5-6 ก.พ.-2558ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานการประชุมเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่ง สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่8 "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" RMUTKM+2 ณ มทร.ศรีวิชัยสงขลา, จังหวัดสงขลา. ได้รับคัดเลือกให้เป็นบทความ1ใน11 มหาวิทยาลัยที่มีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติงานที่ดีรางวัลชนะเลิศอันดับ2)**
มทร.ศรีวิชัยสงขลา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 29-30 ม.ค.-2558
ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่4"มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง ,จ.พะเยา, จำนวน 3 บทความ
 มหาวิทยาลัยพะเยา
 24 ม.ค.- 2558รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2557 ด้านประสบความสำเร็จด้านการศึกษา คัดเลือกจากชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิเชียงใหม่
  27พ.ย.-1ธ.ค. 2557รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Prize(SIIF2014) ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร (Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process) ในงาน SIIF2014: Seoul International Invention Fair 2014 สถานที่จัด COEX-A กรุงโซล สาธารณรัฐประเทศเกาหลีใต้ 
KIPA
Korea Invention Promotion Association
 23-25 กรกฏาคม 2557

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 (6th RMUTNC) เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน  ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศุนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 บทความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศุนย์หันตรา
 6 กรกฏาคม 2557


ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557" ระหว่างวันที่5-6 กรกฏาคม 2557 ณ กัซซันขุนตาลกอล์ฟ์แอนด์รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 25- มิถุนายน 2557


รับรางวัลBest Invention in Green Technology จาก The JIPA Award ของประเทศญี่ปุ่น โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลคือ : การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบ อาหาร [ Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process ] ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2557 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ถูกคัดเลือกและได้รับรางวัลจากผลงานทั้งหมดทั่วประเทศ จำนวน 600 ผลงาน***The JIPA Award
ของประเทศญี่ปุ่น

งานวันนักประดิษฐ์
แห่งชาติประจำปี 2557
  26- มีนาคม 2557
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา เรื่อง "เหลียวหลัง มองหน้ากับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนาเขตพื้นที่ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  28-สิงหาคม 2556


ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 "การแข่งขันหุ่นยนต์ลอจิสติกส์อุตสาหกรรม เยาวชนทำได้" แข่งขัน ได้ทำการแข่งณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   27-29 มีนาคม 2556ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่5 EENET2013
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  4-5 มีนาคม 2556ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานการประชุมทางวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 5,จ.พะเยา.(ได้รับรางวัลบทความประเภทโปสเตอร์ชมเชย)***

มหาวิทยาลัยพะเยา
  7-9 กุมภาพันธ์ 2556ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้,มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคล "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน RMUTKM+2", จ.กรุงเทพ (ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 11 มหาวิทยาลัยในการนำเสนอบทความด้านการจัดการองค์ความรู้ยอดเยี่ยม)***   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  17-19 มกราคม 2556

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ ๗ ศตวรรษน่าน เมืองแห่งป่า น้ำ คน จังหวัดน่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  24-26 ตุลาคม 2555

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมดุสิต ไอล์แลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  1-2 กันยายน 2555 เข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาบุคคลากรสายสอนในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Base Learning : PjBL)"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
  24 พฤษภาคม 2555

        Certifcate of Participation
"The Effective Way to Write a Proposal in Order to Receive Research Funding"

College of Integrated Sience and Technology
(RMUTL)
 2-4 พฤษภาคม 2555

 ได้รับคัดเลือก บทความวิจัยยอดเยี่ยม สาขาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (E-NETT 2012) จังหวัดมหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12-13 มีนาคม 2555 

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิจัยในงานประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4" SCR2012คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
3-5 พฤษภาคม 2554 ได้รับคัดเลือก บทความวิจัยยอดเยี่ยม ในงาน ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย   ครั้งที่ 7 (E-NETT 2011)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ณ โรงแรม ภูเก็ตออคิทรีสอร์ทแอน สปา จ.ภูเก็ต
3-5 พฤษภาคม 2554 ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (E-NETT 2011)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ณ โรงแรมภูเก็ตออคิทรีสอร์ทแอน สปา จ.ภูเก็ต
2-3 พฤษภาคม 2554  ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9 (PEC9)ม.สงขลานครินทร์ณ โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท (หาดไตรตรัง) จ.ภูเก็ต

14-15 มีนาคม 2554

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ "วิทยาศาตร์วิจัย" ครั้งที่ 3 SCR2011

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

9-11 มีนาคม 2554

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่3 EENET2011

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนบุรี เขตเหนือ

5-6 กุมภาพันธ์ 2553 

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่2 EENET2010

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
MARCH 28 - APRIL 27,2009
 

 Certificate of Training, "INDUSTRIAL&INTELLIGEN ROBOT"

EDCorporation.,LTD
in Korea
27 เมษายน-1พฤษภาคม 2552
และ11-15 พฤษภาคม 2552
โครงการ"แมลงปอสร้างรัง"วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ (ดอยสะเก็ด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12  พศจิกายน  2550 

ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง

 สภาวิศวกร
3-4  พฤษภาคม  2550  

ผ่านการฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1 พศจิกายน 2547-
28 กุมภาพันธ์ 2548
      
ผ่านการฝึกงานแผนกซ่อมบำรุงและอรรถประโยชน์ Maintenance & Utility Section ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทไทยอาซาฮี อิเล็คทรอนิค ดีไวซ์ จำกัด
14 กุมภาพันธ์ 2545  นักศึกษามีผลการเรียนดีและทำคุณประโยชน์ให้วิทยาลัยฯ "ตามโครงการเก่งดีมีคุณค่า" ระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิเชียงใหม่

8 มีนาคม 2545
 
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
11-13 มกราคม 2545 ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 54 ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิเชียงใหม่
12 มกราคม 2545 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลัง วิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ PLC. ระดับ ปวส. งานแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคเหนือ บริษัทแสงชัยมิเตอร์จำกัด.
12 มีนาคม -11พฤษภาคม 2544
 
ผ่านการฝึกงานด้านช่างไฟฟ้า ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ธันวาคม 2544 ชมรมวิชาชีพไฟฟ้า : ได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านตุงติง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านหินหลวงและชุมชน  กลุ่มโรงเรียนอมก๋อย
โรงเรียนบ้านตุงติง
 
14 มิถุนายน 2544
 
นักศึกษาผลการเรียนดีเด่น ระดับ ปวส.2
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิเชียงใหม่
9 มีนาคม 2543
 
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2543
 
หนังสือแสดงวิทยฐานะได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2542 กรมการรักษาดินแดน
31 มีนาคม 2540
สอบได้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
7 กุมภาพันธ์ 2540
ได้ผ่านการโดดหอสูง
 
กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษค่ายนเรศวรมหาราช
28 กุมภาพันธ์ 2540
เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม โรงเรียนพร้าวิทยาคม
ระดับ ม.ต้น
โรงเรียนพร้าววิทยาคม

20-22 พฤศจิกายน 2539

อบรมหลักสูตร โครงการผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน กรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข
27 ธันวาคม 2539
นักกีฬายอดเยี่ยม ม.ต้นชาย
 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
1 ตุลาคม 2539
รองชนะเลิศแข่งขันฟุตบอล ม.ต้น P.K. League
 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
23 กรกฎาคม 2539
ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจริยธรรม 
ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
25มีนาคม -23เมษายน2538
ผ่านการฝึกอบรมยุวธรรมทายาทและบรรพชาภาคฤดูร้อน ธุดงคสถานล้านนา
26 กรกฏาคม 2538 ได้ผ่านการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ รุ่นที่ 2/2538 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่
8 ธันวาคม 2538
จบหลักสูตรเบื้องต้นบทเรียนทางไปรษณีย์ทางชีวิต
บทเรียนทางไปรษณีย์ทางชีวิต
8 พฤศจิกายน 2538
จบหลักสูตรชุดที่สองเรียนทางไปรษณีย์ทางชีวิต
บทเรียนทางไปรษณีย์ทางชีวิต
6 กันยายน 2538 จบหลักสูตรเบื้องต้นบทเรียนทางไปรษณีย์ทางชีวิต บทเรียนทางไปรษณีย์ทางชีวิต
17 สิงหาคม 2537
อบรมหลักสูตร โครงการผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
28 ตุลาคม 2536 ชนะการประกวดการตอบปัญหา ส.ป.ช. ประเภทระดับชั้น ป.5-6 อันดับที่ 3 กลุ่มโรงเรียนแม่ปั๋งผดุงวิทย์