โรงเรียนพระโขนง

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 โดยผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย แห่งชุมชนบางจาก ได้เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีที่เรียนหนังสือ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยตั้งอยู่บนเลขที่ 182 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเดิมมีชื่อว่า โรงเรียนพระโขนง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 โดยผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย แห่งชุมชนบางจาก ได้เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีที่เรียนหนังสือ เมื่อ พ.ศ 2500 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญ ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ตำบลจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จำนวน 33 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนพระโขนง

อักษรย่อนามโรงเรียน พ.ข. เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีแรก เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน นักเรียน 301 คน ครู-อาจารย์ 12 คน
นายชุบ กายสิทธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก
จนกระทั่ง พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-ม.ศ.5) โดยมีนักเรียนแผนกศิลปะ 2 ห้องเรียนจำนวน 61 คน ต่อมาจึงมีนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2509
ในปี พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวจุไร ลียากาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกได้ขออนุมัติเปลี่ยน ชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนพระโขนง เป็น โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อีกหนึ่งปีต่อมา ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก สร้างคำขวัญของโรงเรียน "ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ" เมื่อ พ.ศ. 2528
ในปี พ.ศ. 2521 ก่อตั้งมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก เมื่อพ.ศ. 2527 ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 25 ปี ชุมนุมนักเรียนเก่าฯ ได้ร่วมกันจัดงานฉลอง และจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่า พระโขนงพิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน พ.ต.ต.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ในปีต่อมาจัดพิธีบรรจุพระธาตุและเบิกพระเจตร พระพุทธศากยมุนีศรีปัญญา'85 (หลวงพ่อสุข) พระพุทธรูปปางลีลา สูง 1.80 เมตร ซึ่งคณะนักเรียน เก่าโรงเรียนสายปัญญา รุ่นปีการศึกษา 2548 มอบให้มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เมื่อพ.ศ. 2528
ในปีพ.ศ. 2537 จัดสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงเกียรติประวัติของโรงเรียน และ
ในปี พ.ศ. 2543 จัดสร้าง "ศาลาจุไร ลียากาศ" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้อำนวยการคนแรกของ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่ท่านได้เป็นผู้วางโครงสร้างการบริหาร และสร้างแผนแม่บทหลักที่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอีกมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประเภทสถานศึกษาน่ามองจากเขตพระโขนง จัดตั้งธนาคารโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน และ
ในปีพ.ศ. 2551 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการชเนศร์ นาคนิยม ได้พัฒนาโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ บูรณะฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อสุข) จัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สวยงาม
ในปีพ.ศ. 2555 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการ นายถวิล ศรีใจงาม ได้มีการพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพของผู้เรียนอย่างเข้มงวด เพือเป็นระเบียบแบบแผนที่จะก้าวต่อไปในระดับที่สูงขึ้น
Comments