impresum

Zamołwity za tutu stronu:
dr. Hync Rychtaŕ, Lipsk
Dr. Heinz Richter, Leipzig


Maće prašenje abo namjet, napisajće mi mejlku /
Maśo pšašanje abo naraźenje, napišćo mě mejlku /
Maćo prašanje aby naradźenje, napišćo mi mejlku:

slep.bud [at] gmx.de

Źěkujom se Kamiloju Thorquindt-Stumpfoju za wjelikomyslnu technisku a logistisku pódpěru.


Wobrazy powjetšić ►klik na wobraz:


Naša stara mać Magdalena - wót njeje som nahuknuł tu Slěpjańsku serbsku rěc  ...

Hanzo Njepila a Hync                                                                  

Cyril a Metod a Hync w makedonskim Ochridźe


Ken, naš něhdyši student z Japanskeje, a Hync


Wuzamknjenje rukowanja

1. Wobsah online-poskitka
Hync Rychtaŕ njerukuje za aktualitu, korektnosć, dospołnosć abo kwalitu poskićenych informacijow. Rukowanske naroki napřećo Hyncej Rychtarjej, kotrež so na škodu materielneho abo ideelneho razu poćahuja, nastate přez wužiwanje abo njewužiwanje poskićenych informacijow resp. přez wužiwanje njeprawych a njedospołnych informacijow, su zasadnje wuzamknjene.
Wšitke poskitki su swobodne a njezawjazowace. Hync Rychtaŕ wobchowa sej wuraznje prawo, dźěle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnić, zničić abo wozjewjenje nachwilnje abo doskónčnje zastajić.

2. Wužiwane linki a wotkazy
Při direktnych abo indirektnych wotkazach na cuze internetowe strony („linki“), kiž su zwonka zamołwitosće Hynca Rychtarja, by winowatosć rukowanja jeničce w tym padźe přimała, by-li awtor znajomosće wo wobsahach měł a by-li jemu technisce móžno a přicpějomne było, w padźe njezakonskich wobsahow wužiwanje znjemóžnić.
Hync Rychtaŕ tuž wuraznje potwjerdźa, zo su wot wokomika sadźenja linkow wotpowědne zalinkowane strony bjez ilegalnych wobsahow. Hync Rychtaŕ nima žadyn wliw na aktualne a přichodne wuhotowanje a na wobsahi wšěch zalinkowanych stronow, kotrež su so po sadźenju linkow přeměnili. Tute zwěsćenje płaći za wšitke sadźene linki a pokiwy swójskeho internetoweho poskitka kaž tež za cuze zapisy wot awtora a zarjadowane diskusijne forumy a mailingowe lisćiny. Za ilegalne, ze zmylkami połne abo njedospołne wobsahi a wosebje škodu, kotraž přez wužiwanje abo njewužiwanje tajkich poskićenych informacijow nastanje, rukuje jeničce poskićowar strony, na kotruž so wotkazuje, a nic tón, kiž přez linki na jednotliwe wozjewjena skedźbnja.

3. Awtorske prawo a prawo woznamjenjenja

Awtor so prócuje, we wšitkich publikacijach awtorske prawa wužiwanych wobrazow, grafikow, zwukowych dokumentow, widejowych sekwencow a tekstow wobkedźbować a swójske wobrazy, grafiki, tekstowe doukmety, widejosekwency a teksty wužiwać abo so na teksty grafiki, zwukowe dokumenty, widejosekwency bjez licency poćahować.

Wšitke w internetowym poskitku mjenowane a ewtl. přez třećich škitane marki a znački tworow płaća njewobmjezowane postajenja wotpowědneho prawa woznamjenjenja a prawa wobsydstwa potrjecheneho zapisaneho mějićela. Jeničce přez pomjenowanje njehodźi so wotwodźeć, zo njejsu marki přez prawo třećeho škitane! Copyright za wozjewjenje a wot awtora samoho zhotowjene objekty wobchowa sej awtor stronow. Rozmnoženje a wužiwanje tajkich grafikow, zwukowych dokumentow, widejosekwencow a tekstow w druhich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njeje bjez wurazneho přihłosowanja awtora dowolene.


4. Prawniska płaćiwosć tutoho wuzamknjenja rukowanja
Tute wuzamknjenje rukowanja ma so jako dźěl internetoweho poskitka wobhladować, z kotrehož so na tutu stronu skedźbnja. Njewotpowěduja-li dźěle tutoho teksta abo jednotliwe formulacije płaćacemu zakonjej abo njewotpowěduja-li jemu dospołnje, njepotrjechi to zbytne dźěle dokumenta we wobsahu a płaćiwosći.

 

Předležacy tektst wuzamknjenja rukowanja bazuje na darmotnym servisu wot disclaimer.de.