Om foreningen‎ > ‎Vedtekter‎ > ‎

Havnereglement

Havnereglement for Hyggen båtforening
Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013
 
(Sist endret 27.3.14)

§ 1 Innledning
Dette reglementet er vedtatt av årsmøtet i Hyggen båtforening den 20.3.2013, og er hjemlet i vedtektenes §4. 


§ 2 Virkeområde
Dette reglementet gjelder for det området som Hyggen båtforening leier innerst i Strandveien i Hyggen, inkludert brygger, båtplasser i sjøen og landområder. Det vises til vedlagte kartskisse. 

Samtlige medlemmer av Hyggen båtforening plikter å rette seg etter dette reglementet. Medlemmer som unnlater å følge reglementet kan ekskluderes av styret i tråd med § 9 i foreningens vedtekter. 

Besøkende og andre brukere av båthavna skal følge bestemmelsene i § 4, §7 og § 11 i dette reglementet. De som ikke retter seg etter dette, eller for øvrig ikke etterkommer anvisninger fra havnesjefen kan bortvises fra båthavna. 


§ 3 Båtplasser
Etter inngått leieavtale med grunneierne er det Hyggen båtforening som leier og disponerer samtlige båtplasser med unntak av en, samt hele området på land innenfor virkeområdet som er beskrevet i §2. 


§ 4 Bestemmelser om bruken av båthavna
Båthavna tilbyr båtplasser med bredder mellom 2,0 og 4,0 meter. Båtens skroglengde skal ikke overstige 9,5 meter. 

Samtlige båter over 14 fots lengde skal ha rykkavlastere i fortøyningene. 

For øvrig skal alle båter fortøyes slik at de ikke er til fare for personer eller kan volde materiell skade på bryggeanlegg eller andre båter. 


§ 5 Søknad om båtplass
Medlemmer av Hyggen båtforening kan søke styret om å få tildelt båtplass i båthavna på fastsatt søknadsskjema. Det må angis på søknaden hvor bred båtplass man søker om. Det er ingen begrensning på hvor mange plasser et medlem kan søke om. 

Båtplasser tildeles i den rekkefølge søknadene kommer inn og for den bredde det er søkt om.

Innbyggere og hytteeiere i Hyggen skolekrets skal ha fortrinnsrett ved tildeling av båtplasser. 

Tildeling av båtplasser skjer løpende gjennom året. 


§ 6 Ventelister
Dersom det kommer inn flere søknader om båtplass enn det er ledige plasser, settes søknadene på venteliste i den rekkefølge de har kommet inn. 

Det skal føres egne ventelister for hver båtplassbredde som båthavna tilbyr. 

Dersom et medlem takker nei til en tilbudt båtplass vil medlemmet bli fjernet fra ventelisten for aktuell bredde og tilbudet går da videre til nestemann på ventelisten inntil noen takker ja.  Medlemmet kan melde seg på venteliste for samme bredde sesongen etter, men vil da bli plassert bakerst i køen. 


§ 7 Gjesteplasser
Foreningen har fire faste gjesteplasser beregnet på besøkende båter.

Gjesteplassene disponeres og administreres av havnekomiteen. Havnekomiteen kan ved behov ta i bruk andre båtplasser som ingen medlemmer disponerer, som gjesteplasser. 

Brukere av gjesteplassene skal betale en havneavgift på døgnbasis som fastsettes av årsmøtet. 


§ 8 Medlemmenes båtplasser
Medlemmer som har fått innvilget sin søknad om båtplass, leier bruksrett til en båtplass av den bredden som det er innvilget søknad om, men ikke nødvendigvis en bestemt plass. 

Foreningens styre ved havnesjefen har rett til å flytte om på tildelte båtplasser innenfor samme bredde når det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller for å forebygge skader på brygger eller øvrig eiendom.
 
Medlemmets bruksrett løper inntil den blir sagt opp skriftlig. 

Et medlem som ikke betaler leie for båtplassen vedkommende er tildelt, mister automatisk retten til båtplassen. 


§ 9 Medlemmers rett til videreutleie 
Medlemmer har ikke rett til å videreutleie eller på annen måte for kortere eller lengre tidsrom, overdra sin bruksrett til båtplass til andre. 
 

§ 10 Medlemmer som ikke benytter båtplass 
Et medlem som ikke benytter sin tildelte båtplass i løpet av tre påfølgende år, mister bruksretten til plassen. Varsel om tap av bruksrett etter denne bestemmelsen skal sendes medlemmet når det er registrert at båtplassen har stått ubenyttet i to påfølgende sesonger. 

Et medlem som er tildelt bruksrett til båtplass, men som ikke selv benytter denne en sesong, plikter å melde fra til styret slik at plassen kan leies ut. Et medlem som ikke skal benytte tildelt båtplass deler av sesongen, henstilles om å melde fra på samme måte, slik at plassen kan leies ut i denne tiden. 

Slike plasser kan leies ut til andre medlemmer av båtforeningen for en leie som svarer til en omtrentlig forholdsmessig del av den plassleien som årsmøtet har fastsatt.

Medlemmet som er tildelt bruksretten til båtplassen skal betale full leie innen forfall for ikke å miste retten, men skal ha 50% av leieinntektene fra denne. Bestemmelsen i 1. avsnitt gjelder likevel om slik utleie finner sted. 

All utleie, herunder fordeling av plasser og betaling og tilbakebetaling av leie skal skje gjennom styret. 

 
§ 11 Rydding av brygger 
Bryggeanlegget i båthavnen er åpent i sommerhalvåret, fra april/mai til oktober. 

I vinterhalvåret er bryggeanlegget stengt og kan ikke benyttes. 

Nøyaktig tidspunkt for når bryggene stenges kunngjøres av havnekomiteen ved oppslag senest 2 uker før. 

Samtlige brukere av båthavnen plikter å fjerne båtene sine og fortøyningsutstyr før bryggene stenges. 

Dersom dette ikke blir gjort, kan havnesjefen besørge fjerning for båteiers regning. 


§ 12 Vinteropplag 
Båtforeningen disponerer et begrenset område til vinteropplag av båter forbeholdt medlemmer i perioden oktober – mai. 

Havnekomiteen administrerer og fordeler samtlige plasser til vinteropplag, og medlemmer som ønsker sin båt i vinteropplag må søke havnesjefen om dette for hver sesong. Havnekomiteen anviser opplagsplass. 

Medlemmene betaler et gebyr fastsatt av årsmøtet for vinteropplaget, og er selv ansvarlige for opptak og sjøsetting av båtene. 

Alt opplagsmateriell skal fjernes senest en uke etter båten er satt ut, og opplagsplassen skal ryddes. Avfall skal håndteres i henhold til foreningens avfallsplan.
Havnesjefen kan besørge fjerning av båt, opplagsmateriell og avfall for båteiers regning dersom dette ikke gjøres innen fastsatt frist. 


§ 13 Håndheving
Havnesjefen og medlemmer av havnekomiteen skal påse at bestemmelsene i dette reglementet følges. Avdekkes brudd på bestemmelsene skal man i første omgang forsøke å forklare og rettlede brukeren i hvordan vedkommende skal opptre for å oppfylle bestemmelsene. Dersom dette ikke fører fram, skal skriftlig melding om forholdet sendes styret i båtforeningen. Hvis forholdet gjelder en bruker som ikke er medlem, kan vedkommende bortvises, jfr § 2. 


§ 14 Endringer
Årsmøtet kan vedta endringer av dette reglementet med alminnelig flertall. 


Ikrafttredelse
Dette havnereglementet gjelder fra og med 21.3.2013 og erstatter tidligere reglement for Hyggen båtforenings båthavn.