หน้าแรก

นาฬิกา ดิจิตอลและวันที่ปัจจุบัน Thai Clock and Date


gif ภาพเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษ                  gif ภาพเคลื่อนไหวคลิกที่นี่  รายงานผลการประเมินตนเอง SAR https://drive.google.com/drive/my-drive

------------------------------------------------------------------------------------------------------

          สถานศึกษาควรดำเนินการ  ดังนี้

1. จัดทำรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานของสถานศึกษา
2. ควรจัดประชุมปฏิบัติการให้ ครู/บุคลากร ในโรงเรียน ให้ครบทั้ง 17 กิจกรรม
3. จากการดำเนินการดังข้อ 2 สถานศึกษาสามารถตรวจสอบ และปรับปรุง เอกสารระบบประกัน ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561
4. ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานของตนเอง) และ ปีการศึกษา 2562 
 ภายในวันที่  12  เมษายน  2563
5. สพป.หนองบัวลำภู จะดำเนินการติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามช่องทาง ดังนี้ 1) ตรวจรับเอกสารเป็นไฟล์ทางเว็บไซต์   2) ให้เกียรติบัตร ระดับสถานศึกษา และผู้ผ่านการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจ ตามเกณฑ์ 3) นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ซึ่งแผนการนิเทศ จะกำหนดและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 รูปภาพ คำสอนของพ่อ


                   

โรงเรียนวิถีพุทธ 

http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area_lst
 
  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหว