แผนงาน/โครงการ

แผนงานห้องสมุดฯ
 

 

แผนพัฒนาการศึกษาภาคประชาชน

ปีงบประมาณ 2554-2557

 

 

ที่

 

งาน/โครงการ

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

 

หมาย

เหตุ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประมาณการ

งบประมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประมาณการ

งบประมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประมาณการ

งบประมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประมาณการ

งบประมาณ

1.

โครงการห้องสมุดมีชีวิต

ผู้รับบริการจำนวน 30,000 คน

สมาชิกห้องสมุดจำนวน 5,050 คน

 

 

 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตมากว่าร้อยละ 80

270,000

ผู้รับบริการจำนวน 30,000 คน

สมาชิกห้องสมุดจำนวน 5,100 คน

 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตมาก

กว่าร้อยละ 80

300,000

ผู้รับบริการจำนวน 30,000 คน

สมาชิกห้องสมุดจำนวน 5,200 คน

 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตมากกว่าร้อยละ 80

350,000

 

ผู้รับบริการจำนวน 30,000 คน

สมาชิกห้องสมุดจำนวน 5,600 คน

 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตมากกว่าร้อยละ 80

 

400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
โครงการ/กิจกรรม
 
-  โครงการห้องสมุดพาเที่ยว  ร่วมกับโรงเรียนต่าง  ๆ  รอบห้องสมุดฯ
-  โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
-  โครงการเว็บไซต์ยอดนิยม
-  กิจกรรมหนังสือทำมือสื่อสร้างปัญญา
-  กิจกรรม Rally เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
-  กิจกรรมห้องสมุดเด็ก
-  วันพ่อ
-  กิจกรรมลานผจญภัย
-  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพืชสมุนไพร
-  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนเครือข่าย
-  โครงการห้องสมุดเครือข่าย
-  โครงการขยายเวลาบริการวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  16.30 - 18.30  น.
-  เพิ่มคอมพิวเตอร์
-  ลูกโป่งหรรษา
-  ห้องภูมิปัญญาไทย
-  ลดภาวะโลกร้อน
-  จัดนิทรรศการและป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้ต่าง  ๆ
-  พัฒนาและจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพิ่ม
-  ห้องสมุดริมรั้ว
-  รับบริจาคคอมพิวเตอร์
-  มุมสื่อนิเล็กทรอนิกส์
-  เส้นทางศึกษาสิ่งแวดล้อมและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
-  มุมดูหนังวันหยุด  รอบเช้า  9.00  รอบ  บ่าย  14.00  น.  ระหว่างวัน  สามารถนำสื่อมาใช้บริการได้ในวันหยุด
-  กิจกรรมระบายสี  เทียน  สีไม้  วันหยุด  บริการตลอดวันระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์  ต้องแจ้งเพื่อขอรับบริการ  แบบวาด  และสีให้ยืม
-  บริการสินค้าราคาย่อมเยาว์  ขนม  น้ำดื่ม  น้ำอัดลม  เน้นบริการตัวเอง  เพื่อฝึกทักษะปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
-  บริการเครื่องชั่งน้ำหนัก  เพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ  (แม้จะเก่าแต่ไม่มีวันไหนไม่ถูกเหยียบ)
-  บริการยืมอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ  ฟรี  เช่น  ลูกบาสฯ  ลูกบอล  ไม้แบดฯ  ตระกร้อ  เสื่อปูนั่งเล่น  ฯลฯ
-  รับฟังความเห็นจากสมาชิก  ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นและนำไปปรับปรุง  ให้เป็นจริงตามเรื่องราวที่สมควรแก่เหตุผล
-  การละเล่นพื้นบ้าน
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
 
-  ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
-  ร่วมกับอำเภอจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
-  จัดอบรมการใช้งาน  Microsoft  Power  point  2007 เพื่อใช้สร้างสื่อนำเสนองานตามแนวคิดในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comments