แผนการสอนครูเดือน

       แผนการสอนของครูเดือนเป็นเเผนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยทำเเผนจากหนังสือภาษาพาที  ซึ่งครูเดือนทำเเผนตามหลักสูตร
พุธศักราช 25541 ส่วนครูคนใดที่มีเเผนก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะค่ะ
ĉ
พรเพ็ญ สุขกลางดง,
13 ธ.ค. 2554 06:27
ĉ
พรเพ็ญ สุขกลางดง,
13 ธ.ค. 2554 06:27
ĉ
พรเพ็ญ สุขกลางดง,
13 ธ.ค. 2554 06:27
ĉ
พรเพ็ญ สุขกลางดง,
13 ธ.ค. 2554 06:28
ĉ
พรเพ็ญ สุขกลางดง,
13 ธ.ค. 2554 06:28
Comments