หน้าแรก

ข้อสอบ ป.3

                       เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
                              แบบห้องเรียนออนไลน์ของ  
คุณครูรัตนภัณฑ์  เลิศคำฟู
                                โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  อ.ดอยสะเก็ด  สพป.ชม.เขต 1
 
แนวข้อสอบ NT O-NET PISA 

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ(สำหรับเด็กเล็ก..เยอะมากๆ)
KROOUPDATE.COM

รวมไว้ให้แล้วที่นี่! วิธีการพับแบบต่างๆ..เยอะมากๆ
KROOUPDATE.COM


สร้างแบบทดสอบออนไลน์ง่ายนิดเดียว ได้ชิ้นงานเหมือนแอพ เฉลยได้ ให้คะแนนได้อัตโนมัติ เป็นชุดคำถามแบบมีปฏิสัมพันธ์
แค่สร้างด้วย Excel ธรรมดาๆแล้ว embed ไว้ใน Office Sway
วีดีโอสาธิตการสร้าง https://youtu.be/QwS5JIxvQ8o
https://sway.com/qOmjS3Xuz-MkhlBz

รูปภาพของ Thailand Partners in Learning
 

เก็บข้อมูลทำวิจัยชั้นเรียนง่ายๆ ด้วย Excel
คำนวณหาค่า t-test ง่ายๆด้วยคำสั่ง 
=TTEST(ข้อมูลชุดที่1, ข้อมูลชุดที่2, 1one-tailed หรือ 2two-tailed, รูปแบบข้อมูล 1เป็นกลุ่มเดียวกัน 2คนละกลุ่มจำนวนเท่ากัน หรือ 3คนละกลุ่มจำนวนไม่เท่ากัน)
ตัวอย่าง การเขียนอภิปรายผล:
ได้ดำเนินการทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือ t-test เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยการใช้สื่อมัลติมีเดียเสริม มีความแตกต่างของผลทดสอบก่อนเรียนแ (Mean= ; SD= )และทดสอบหลังเรียน (Mean= ; SD= ) มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างทดสอบก่อนเรียน (Mean= ; SD= ) และทดสอบหลังเรียน (Mean= ; SD= ); t= สื่อมัลติมีเดียเสริมช่วยเสริมพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

รูปภาพของ Thailand Partners in Learning
รูปภาพของ Thailand Partners in Learning 
 
แบบทดสอบวัดการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ป.1-3


           

                                        คลิกไอคอนเพื่อเข้าสู่เนื้อเพลงมาตราตัวสะกดสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำเฉลยแบบทดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งผลการเลือกตอบของนักเรียน โดยแสดงค่าร้อยละ(%) ค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปสอนนักเรียน
          ในการนี้ ขอให้ทุกท่านได้ download ไปใช้ได้เลย
          สำหรับการประเมินในปีการศึกษา 2556 สพฐ.จะประเมินนักเรียน ป.3 เช่นเดิม
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
          1. ความสามารถด้านภาษา(Literacy) 
          2. ความสามารถด้านคำนวณ(
Numeracy) และ 
          3. ความสามารถด้านเหตุผล (
Reasoning ability) 

ดาวน์โหลดเฉลยแบบทดสอบ    
        Literacy     Numeracy     Reasoning abilityข้อสอบ PRE-NT ชั้น ป.3

ข้อสอบ pre-nt  ชั้น ป.3 คณิตศาสตร์

ข้อสอบ pre-nt  ชั้น ป.3 วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ pre-nt  ชั้น ป.3 ภาษาไทย

ผลงานวิชาการเล่มเต็ม

เผยแพร่ผลงานวิชาการเล่มเต็ม ความกรุณาจากครูผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

  ชุดพัฒนาความรู้ ภาษาไทย 

การอ่าน
บัญชีคำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้ 
 
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล99 KB[PDF]
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1104 KB[PDF]
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2121 KB[PDF]
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3132 KB[PDF]
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน60 KB[PDF]
แบบฝึกอ่าน-เขียนคำสระ 
ขอขอบคุณ อาจารย์ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน หัวหน้าโครงการ
หมอภาษาพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท. กทม. เขต 1

การเขียน
แต่งเรื่องจากภาพ 
แบบทดสอบการเขียนด้วยตนเอง 
 
เขียนข้อความ อ่านจับใจความ  
เขียนประโยค เติมคำ  
เขียนประโยค แต่งประโยค  
เขียนคำตามคำบอก  
เขียนประโยคตามคำบอก  

รวมข้อสอบ
ข้อสอบ พว. 
 
ข้อสอบ พว.ประถม 1 ภาคเรียน 1315 KB[PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 2 ภาคเรียน 11,411 KB[PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 3 ภาคเรียน 1361 KB[PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 4 ภาคเรียน 1594 KB[PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 5 ภาคเรียน 1470 KB[PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 6 ภาคเรียน 1491 KB[PDF]
เฉลยข้อสอบ พว.ภาษาไทย ป.1-6913 KB[PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน 
 
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.1 ชุด 1123 KB[PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.1 ชุด 2203 KB[PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3 ชุด 1546 KB[PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3 ชุด 2880 KB[PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4 ชุด 190 KB[PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4 ชุด 286 KB[PDF]
เฉลยข้อสอบมาตรฐาน ไทย ป.1 ชุด1,255 KB[PDF]
เฉลยข้อสอบมาตรฐาน ไทย ป.3 ชุด1,256 KB[PDF]
เฉลยข้อสอบมาตรฐาน ไทย ป.4 ชุด1,265 KB[PDF]
ขอขอบคุณ อาจารย์ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน หัวหน้าโครงการ
หมอภาษาพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท. กทม. เขต 1
 

 

แบบฝึกหัด

เขียน ก-ฮ 
รู้จักสระ 
วรรณยุกต์ 
สระเอีย เอือ ไ ใ 
อักษรสามหมู่ 
ประสมคำ 
 ชุดที่ 1 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 ชุดที่ 2 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
   
ผังการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดเรื่องสระ ...แบ่งปันโดย คุณตาจ่อย 
 
บทที่ 1 เรื่องสระอา1,122 KB[PDF]
บทที่ 2 เรื่องสระอู553 KB[PDF]
บทที่ 3 เรื่องสระใอ อี866 KB[PDF]
บทที่ 4 เรื่องสระโอ ไอ312 KB[PDF]
บทที่ 5 เรื่องสระอำ อุ344 KB[PDF]
บทที่ 6 เรื่องสระอะ665 KB[PDF]
บทที่ 7 เรื่องสระอิ เอ411 KB[PDF]
บทที่ 8 เรื่องสระออ290 KB[PDF]
บทที่ 9 เรื่องสระเอา445 KB[PDF]
บทที่ 10 เรื่องสระอือ340 KB[PDF]
บทที่ 11 เรื่องสระแอะ อักษร 3 หมู่624 KB[PDF]
บทที่ 12 เรื่องสระแอ เออะ278 KB[PDF]
บทที่ 13 เรื่องสระเอือ เอะ334 KB[PDF]
บทที่ 14 เรื่องสระโอะ เอีย เอือ461 KB[PDF]
บทที่ 15 เรื่องสระอึ เอาะ305 KB[PDF]
บทที่ 16 ตัวสะกดแม่กม259 KB[PDF]
บทที่ 17 ตัวสะกดแม่เกย295 KB[PDF]
บทที่ 18 ตัวสะกดแม่เกอว534 KB[PDF]
บทที่ 19 ตัวสะกดแม่กก436 KB[PDF]
บทที่ 20 ตัวสะกดแม่กด444 KB[PDF]
บทที่ 21 ตัวสะกดแม่กบ345 KB[PDF]
บทที่ 22 สระเอะ โอะ อัว เออ1,062 KB[PDF]
บทที่ 23 บทดอกสร้อย บทร้องเล่นพื้นบ้าน946 KB[PDF]


สาระความรู้ภาษาไทย

กลอนช่วยจำ  
การสอนแจกลูกสะกดคำ102 KB[PDF]
เพลงกลอนสอนอ่าน  
ชุดคำปราบเซียน  
ปัญหาการออกเสียง ฉ, ซ  
ขอขอบคุณ อาจารย์ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท. กทม. เขต 1


icon_kor_kaiรวมแบบเรียนภาษาไทย มานี มานะ 12 เล่ม
มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 2537 เขียนโดยอาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ และใช้รูปภาพประกอบกับเนื้อหาโดยเขียนภาพประกอบโดย 3 ท่านหนึ่งในนั้นคือ คุณเตรียม ชาชุมพร นักวาดการ์ตูนและนิยายภาพชื่อดังแห่งชัยพฤกษ์การ์ตูน รวมถึงอีก 2 ท่านคือโอม รัชเวช และ ปฐม พัวพิมล
คลิ๊กแล้วโปรดรอสักครู่ เนื่องจากอาจใช้เวลาในการ load file ขึ้นมาแสดง
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.1 เทอม 1
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.1 เทอม 2
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.2 เทอม 1
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.2 เทอม 2
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.3 เทอม 1
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.3 เทอม 2
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.4 เทอม 1 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.4 เทอม 1 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.4 เทอม 2 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.4 เทอม 2 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.5 เทอม 1 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.5 เทอม 1 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.5 เทอม 2 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.5 เทอม 2 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 1 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 1 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 2 (1/3)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 2 (2/3)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 2 (3/3)
 

 

 แบบฝึกหัด ภาษาไทย
 แต่งเรื่องจากภาพ
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_01.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_02.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_03.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_04.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_05.gif
แบบฝึกหัดที่ 1แบบฝึกหัดที่ 2แบบฝึกหัดที่ 3แบบฝึกหัดที่ 4แบบฝึกหัดที่ 5
b_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_06.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_07.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_08.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_09.gifb_100_0_13421772_0___images_stories_c_thai_write_pic_to_write_page_10.gif
แบบฝึกหัดที่ 6แบบฝึกหัดที่ 7แบบฝึกหัดที่ 8แบบฝึกหัดที่ 9แบบฝึกหัดที่ 10

วิธีการสั่ง Save แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกที่ภาพเล็กเพื่อขยาย
+ คลิกขวาที่ภาพใหญ่
+ เลือก save images as
+ เลือก folder ที่ต้องการ save
+ กด Save
หลังจากนั้นก็จะสามารถนำไปสั่ง Print ได้เลยค่ะ


ข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.1 - ป.6 ทุกสาระการเรียนรู้

         วันนี้มีข้อสอบนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 มาให้เลือกดาวน์โหลดกันนะคะ  เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกๆ ท่าน อย่างน้อยก็ช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากภารกิจครูเราช่วงนี้มีมากมายเหลือเกิน จะให้นั่งพิมพ์ข้อสอบเองทีละข้อก็เป็นเรื่องค่อนข้างลำบากพอสมควร  ซึ่งข้อสอบที่หามาให้คราวนี้ท่านสามารถนำไปแก้ไขเพิ่มเติมได้่ค่ะ  :) สำหรับการดาวน์โหลดมีขั้นตอนเพียงเล็กน้อย เพราะไฟล์ข้อสอบเก็บที่เว็บฝากไฟล์ คุณครูคลิกที่ข้อสอบที่ต้องการ ก็จะไปที่เว็บฝากไฟล์ >> กรอกรหัส >> คลิกปุ่ม download ก็เสร็จเรียบร้อยคะ :) …ไม่มีใครรู้ใจเรา เท่าครูด้วยกัน… ^^

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.6

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6……  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.6

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.5

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.5…… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.5

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.3
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.3
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.1

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1

ขอบคุณคณะผู้จัดทำข้อสอบชุดนี้ทุกท่านค่ะ :)

วิดีโอ YouTubeคลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดสื่อมัลติพอยท์ไปใช้ง่ายๆ

Microsoft Multipoint
 ตัวอย่างสื่อการสอน
                            

         


techer


st

engMinute    English Minute เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์                edu technoวันละนิด วิทย์เทคโน สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ               
engBrkeEnglish Breakfast เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย aroka อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
chrisEng Chris Delivery  เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส kubnukkalaกบนอกกะลา  สารคดีเบื้องหลัง
สิ่งต่างๆรอบตัว


ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NETพจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติคนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones)สารานุกรมสำหรับเยาวชน


สู่ข่าวการศึกษา


   มุมสื่อการสอนวิดีโอมติชน                   ผู้จัดการ
 
 

เครื่องมือการสร้างเว็บ

ฝึกทำข้อสอบ