กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์

                วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน
ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี   เครื่องมือเครื่องใช้  และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์
ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์  ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล      ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (
knowledge-based society) ดังนั้นทุกคน  จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ  และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการ
ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย   ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
โดยได้กำหนดสาระสำคัญ      ไว้ดังนี้

Ÿ  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดำรงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ     การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ

Ÿ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

Ÿ  สารและสมบัติของสาร  สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร   

  แรงและการเคลื่อนที่  ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์    การออกแรงกระทำ
ต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ในชีวิตประจำวัน

                       พลังงาน  พลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Ÿ  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ำ อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศดาราศาสตร์และอวกาศ  วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ

Ÿ  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์


images by free.in.th
คำอธิบายรายวิชา

 ว  ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑                                                                                       กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑                                                                                               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง

                 ศึกษาความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  ราก  ลำต้น   ใบ  ดอก   ผลของพืช   อวัยวะภายนอกของสัตว์  ลักษณะหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ และการทำงาน   ที่สัมพันธ์กัน การดูแลรักษาสุขภาพ  ความสำคัญของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และการจัดกลุ่มวัสดุ  แรงดึง  และแรงผลัก  ทำให้วัสดุเคลื่อนที่  และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ  เมื่อถูกแรงกระทำ  องค์ประกอบและสมบัติ
ของดิน   การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น  สิ่งที่ปรากฏในท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน  
ดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของโลก  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล   บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปราย 

                เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

              ว  ๑.๑     ป. ๑/๑   ป.๑/๒   ป. ๑/๓  
              ว  ๑.๒  ป. ๑/๑  
              ว  ๓.๑  ป. ๑/๑   ป.๑/๒   ป. ๑/๓
              ว  ๔.๒ ป. ๑/๑   ป.๑/๒   ป. ๑/๓ 
              ว  ๖.๑  ป. ๑/๑  
              ว  ๗.๑  ป. ๑/๑     
              ว  ๘.๑  ป. ๑/๑   ป.๑/๒   ป. ๑/๓   ป. ๑/๔   ป.๑/๕   ป. ๑/๖  ป. ๑/
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด    

images by free.in.th

                                                                            คำอธิบายรายวิชา

ว  ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๒                                                                             กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๒                                                                                                  เวลา   ๘๐   ชั่วโมง

 คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาวิเคราะห์ น้ำ แสง เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช  อาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของ สัตว์ และ มนุษย์    พืช  สัตว์  และร่างกายของมนุษย์สามารถ  ตอบสนอง
ต่อแสง  อุณหภูมิ และการสัมผัส
  ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น  วัสดุและสิ่งของต่าง ๆ  สมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่น ของใช้ แรงที่เกิดจากแม่เหล็ก  แม่เหล็ก  แรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุ  บางชนิด  ไฟฟ้าเป็นพลังงาน  เครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้านที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น การจำแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพ  เป็นเกณฑ์   ความสำคัญของดวงอาทิตย์

           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสำรวจและอธิบาย   ทดลองและอธิบายระบุชนิด  เปรียบเทียบ  จำแนก  การสำรวจและยกตัวอย่าง   การสืบค้นและอภิปราย   จัดแสดงผลงาน  และอธิบายด้วยวาจา ให้ผู้อื่นเข้าใจเพื่อให้เกิด
ความรู้ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถในการตัดสินใจการแก้ปัญหานำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  จิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 รหัสตัวชี้วัด

        ว  ๑.๑      ป. ๒ / ๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป.๒/๔   ป.๒/๕ 
        ว  ๑.๒     ป. ๒/๑  
        ว  ๓.๑     ป. ๒๑   ป.๒/๒  
        ว  ๔..๑    ป. ๑/๑   ป.๑/๒   ป. ๒/๓ 

        
ว  ๖.๑      ป. ๒/๑  
        ว  ๘.๑     ป.๒/๑   ป.๒/๒   ป.๒/๓   ป. ๒/๔   ป.๒/๕   ป. ๒/  ป. ๒/๗  ป๒/๘  
        ว  ๗.๑     ป.๒/๑     
รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด    

                                                                      คำอธิบายรายวิชา

ว  ๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์  ๓                                                                             กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๓                                                                                                     เวลา   ๘๐   ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

                   ศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว  ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก ว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิต  บางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
และที่ดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหา  สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วม ชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้  การใช้ประโยชน์
ของวัสดุแต่ละชนิด
  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระทำ หรือทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง  ประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  ผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ การตกของวัตถุ
สู่พื้นโลก แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ แหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิตไฟฟ้า สำคัญของพลังงานไฟฟ้าและ การใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย  สมบัติทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น ส่วนประกอบของอากาศ
และความสำคัญของอากาศ  การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์   การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

                      โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้  การคิดวิเคราะห์     การสำรวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูล   และการอภิปราย  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา วางแผน  การสังเกต   ศึกษาค้นคว้า คาดการณ์
สิ่งที่จะพบและบันทึกข้อมูล
   จัดกลุ่มข้อมูล   เปรียบเทียบ   และนำเสนอรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนำไปสู่การสร้างความรู้
ผล  แสดงความคิดเห็นและบันทึกและอธิบายผลการสังเกต จัดแสดงผลงาน  อธิบายด้วยวาจา และเขียนแแสดง กระบวนการและผล ของงาน ให้ผู้อื่นเข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถ
ในการตัดสินใจการ แก้ปัญหา
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม

        ว  ๑.๒  ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป. ๓/๓    ป.๓/๔ 
        ว  ๒ .๑  ป.๓/๑                                                           
        ว ๒.๒  ป.๓
/๑   ป.๓/๒   ป. ๓/๓   
        ว  ๓.๑  ป. ๓/๑  ป. ๓/
        ว  ๓.๒   ป. ๓/๑  ป. ๓/๒     
        ว  ๔.๑  ป. ๓/๑   ป.๓/๒
        ว  ๕.๑    ป. ๓/๑  ป. ๓/๒     
        ว  ๖.๑  ป.๓/๑   ป.๓/๒   ป. ๓/๓                              
        ว  ๗.๑  ป.๓
/๑  
        ว  ๘.๑  ป. ๓/๑   ป.๓/๒   ป. ๓/๓   ป. ๓/๔   ป.๓/๕   ป. ๓/  ป. ๓/๗   ป. ๓/
รวม   ๒๘  ตัวชี้วัด  


                                                                                       คำอธิบายรายวิชา
ว  ๑๔๑๐๑   วิทยาศาสตร์  ๔                                                                                           กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๔                                                                                                    เวลา   ๘๐   ชั่วโมง

  ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของท่อลำเลียงและ ปากใบของพืช  น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  การตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส  พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง    อุณหภูมิ  การสัมผัส การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด  การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ  วัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง   การหักเหของแสง
เมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด  การเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ การเกิดดิน
ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น
  ลักษณะของระบบสุริยะ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ด้วย การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ และอธิบาย   ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  จำแนก  และการอภิปราย  สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์
และวางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่ง บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ
นำเสนอ ผลสรุปผล   แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานำเสนอ แสดงผลงาน อธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม ตามความสนใจ

ว  ๑.๑   ป ๔/๑  ป๔/๒  ป ๔/๓   ป ๔/๔  
                ว  ๕.๑   ป ๔/๑  ป๔/๒  ป ๔/๓   ป ๔/๔   ป ๔/๕   ป ๔/๖
                ว  ๖.๑   ป ๔/๑  ป๔/๒ 
                ว  ๗.๑   ป ๔/๑ 

                                             คำอธิบายรายวิชา    

ว  ๑๕๑๐๑   วิทยาศาสตร์  ๕                                                                                      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๕                                                                                                เวลา   ๘๐   ชั่วโมง

  ศึกษาวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พืชมีดอกพืชไม่มีดอก
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืช 
การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุและสมบัติของวัสดุ
วัสดุในชีวิตประจำวัน สมบัติของวัสดุในชีวิตประจำวัน สมบัติของวัสดุทั่วไป ของแข็ง ของเหลว แก๊ส แรงและความดัน แรงลัพธ์ มวลและความหนาแน่น ความดันอากาศ และความดันของของเหลว  แรงลอยตัว แรงเสียดทาน
เสียงกับการได้ยิน การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง ความดังของเสียงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น น้ำ ฟ้า และดวงดาว เมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ วัฎจักรของน้ำ กลางวัน กลางคืน การเกิดลมและประโยชน์จากลม ทิศ และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว
   โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจ  ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  การแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์ มีความสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสิน นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

                ว ๑.๑   ป ๕/๑  ป ๕/๒  ป ๕/๓   ป ๕/๔ ป ๕/๕ 
                ว ๒.๑    ป ๕/๑  ป ๕/๒  ป ๕/๓   ป ๕/๔   ป ๕/๕ 
                ว ๓.๑    ป ๕/๑  ป ๕/๒ 
                 ว ๔.๑   ป ๕/๑   ป ๕/๒   ป ๕/๓   ป ๕/๔   
                 ว ๔/๒   ป๕/๑
        ว๕.๑    ป ๕/๑  ป ๕/๒   ป ๕/๓   ป ๕/๔   
        ว ๖.๑    ป ๕/๑  ป ๕/๒ 
        ว ๘.๑   ป ๕/๑


                                                                                คำอธิบายรายวิชา    

ว  ๑๖๑๐๑   วิทยาศาสตร์  ๖                                                                                        กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๖                                                                                                เวลา   ๘๐   ชั่วโมง


                   ศึกษาวิเคราะห์ อวัยวะในระบบร่างกายสัตว์และมนุษย์ อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ และการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ ผลของสิ่งเสพติดต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงของสิ่งมีชีวิต การดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สารในสิ่งมีชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงของการ และผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมวงจรไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์จากปรากฏการของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ 

การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

  ว   ๑.๑   ป ๖/๑  ป ๖/๒  ป ๖/๓ 

ว ๒.๑ ป ๖/๑ป ๖/๒  ป ๖/๓

ว ๒.๒ ป ๖/๑ป ๖/๒  ป ๖/๓   ป ๖/๔  ป ๖/๕ 

ว ๓.๑ ป ๖/๑ป ๖/๒  ป ๖/๓ ป ๖/๔ป ๖/๕ 

ว ๓.๒ ป ๖/๑ป ๖/๒  ป ๖/๓

ว ๕.๑ ป ๖/๑ป ๖/๒  ป ๖/๓ ป ๖/๔ ป ๖/๕ 

ว ๖.๑ ป ๖/๑ป ๖/๒  ป ๖/๓

ว ๗.๑ ป ๖/๑

 ว ๗.๒ ป ๖/๑

วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวตอบคำถามประลองความรู้

แบบทดสอบสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต
แบบทดสอบสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
แบบทดสอบสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
แบบทดสอบสาระที่ 5 พลังงาน
แบบทดสอบสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
แบบทดสอบสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศimages by free.in.th
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านแจมป๋อง


images by free.in.th
images by free.in.th