การอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะ [ชั้น ป.4-6]

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

บทอาขยานตนเป็นที่พึงแห่งตน

บทอาขยานไทยรวมกำลังตั้งมั่น

บทอาขยานพฤษภกาสร

บทอาขยานผู้ชนะ

บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานเป็นมนุษย์หรือเป็นคน

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก

บทอาขยานสยามานุสสติ

ขับเสภาขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม

Comments