การบ้านวิชาภาษาไทย 4โครงการสอน

โพสต์20 ธ.ค. 2554 08:50โดยNuchie K

โครงการสอนภาษาไทย4 ท32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ผู้สอน ครูนุชนารถ  คชรัตน์

 

เรื่อง

ตัวชี้วัด

สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้

ภาระงาน

หมายเหตุ

ลีลาไวยากรณ์(8 คาบ/4สัปดาห์)

-คำและสำนวน

(4 คาบ/2 สัปดาห์)

 

-การร้อยเรียงประโยค

(4 คาบ/2 สัปดาห์)

ท1.1 การอ่าน

5. วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุมีผล

6. ตอบคำถามจากงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด

ท2.1 การเขียน

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจจากหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง

7. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ท3.1 การฟัง การดูและการพูด

1. สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

2. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

3.ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

6.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ท4.1 หลักการใช้ภาษา

1.อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา

2.ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์

3.ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

 

1.หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

2.เอกสารประกอบการสอน

3.วิดีโอประกอบคำบรรยาย

4.สื่อ Power point

 

-แบบฝึกหัดที่ 1,2 คำและสำนวน

-แบบทดสอบท้ายบท

(T02)

-แบบฝึกหัดที่ 3,4 การร้อยเรียงประโยค

-แบบทดสอบท้ายบท

(T04)                             

 

 

ประภัสสรวรรณคดี (4 คาบ./ 2 สัปดาห์)

-มัทนะพาธา

(4 คาบ./ 2 สัปดาห์)

ท1.1 การอ่าน

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

2  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการดำเนินชิวิต

4. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

5. วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุมีผล

9. มีมารยาทในการอ่าน

ท2.1 การเขียน

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

2. เขียนเรียงความ

7. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ท3.1 การฟัง การดูและการพูด

1. สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง

2. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

3.ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

4.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่จะฟังและดู

5.พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

6.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ท4.1 หลักการใช้ภาษา

3.ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

4.แต่งบทร้อยกรอง

6.อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย

ท5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม

1.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

3.วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

4.สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

6.ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

 

 

 

 

1.หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษณ์ม.5

2.เอกสารประกอบการสอน

3.สื่อPower point

4.วิดีโอประกอบคำบรรยาย

 

-ท่องบทร้อยกรอง (ฉันท์) 3 บท

-แบบฝึกหัดที่ 1 (เนื้อเรื่อง)

-แบบฝึกหัดที่ 2 (คำประพันธ์ฉันท์/กาพย์)

-เขียนเรียงความเรื่อง “มีรักมักมีทุกข์”

-แบบทดสอบท้ายบท เรื่องมัทนะพาธา

(T01)

 

 

 

สุนทรียแห่งบทประพันธ์ (14 คาบ/7 สัปดาห์)

-โคลนติดล้อ (2 คาบ/1 สัปดาห์)

 

-อ่านบทความ/สารคดี(3คาบ/ 1.5 สัปดาห์)

-หนังสืออ่านนอกเวลา แม่เล่าให้ฟัง ( 1 คาบ/0.5 สัปดาห์)

 

 -คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์

  (8 คาบ/4 สัปดาห์)

 

 

ท1.1

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

2  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการดำเนินชิวิต

4. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

5. วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุมีผล

6. ตอบคำถามจากงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด

7. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน

9. มีมารยาทในการอ่าน

ท2.1

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

2. เขียนเรียงความ

3. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย

6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจจากหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง

7. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ท3.1

1. สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

2. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

3.ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

4.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่จะฟังและดู

5.พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

6.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ท4.1

3.ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

5.วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

6.อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย

7.วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท5.1

1.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

3.วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

4.สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

5.รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา

1.หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษณ์ม.5

2.หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

3.เอกสารประกอบการสอน

4.สื่อPower point

5.วิดีโอประกอบคำบรรยาย

6.หนังสือเรื่อง แม่เล่าให้ฟัง

 

-แบบฝึกหัดที่ 1,2 (เนื้อเรื่องโคลนติดล้อ)

-แบบทดสอบท้ายบท

-แบบฝึกหัดที่ 3,4 (คัมภีร์ฉันทศาสตร์)

-แบบทดสอบท้ายบท

-แบบฝึกหัดที่ 5 (การอ่านตีความ)  

(T05)

-แบบทดสอบท้ายบท

-รวบรวมวรรณกรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน

(T03,T07)

 

 

สรวลสันต์การสื่อสาร (10 คาบ/5 สัปดาห์)

-วิธีการสื่อสารในที่ประชุม

 (2 คาบ/1สัปดาห์)

-เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

(2 คาบ/1สัปดาห์)

 

-การเขียนเชิงวิชาการ              (4คาบ/2สัปดาห์)

-การค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต                    (2 คาบ/1สัปดาห์)

 

ท1.1

2  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

4. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

5. วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุมีผล

6. ตอบคำถามจากงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด

7. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน

9. มีมารยาทในการอ่าน

ท2.1

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

2. เขียนเรียงความ

3. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย

6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจจากหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง

7. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ท3.1

1. สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

2. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

3.ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

4.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่จะฟังและดู

5.พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

6.มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ท4.1

3.ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

7.วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

1.หนังสือเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารม.5

2.เอกสารประกอบการสอน

3.สื่อPower point

4.วิดีโอประกอบคำบรรยาย

5.https://sites.google.com/site/hxngreiynkhruhningxey/

 

 

-แบบฝึกหัด  การสื่อสารในที่ประชุม

-แบบทดสอบท้ายบท

-เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

(T06)

-รายงานจากการค้นคว้าเชิงวิชาการ

-สมุดการบ้าน

-บันทึกการอ่าน

 (T08)

 

 

 

 

©©©©©©©©©©©©©©

 

การวัดและประเมินผล

หัวข้อการประเมิน

น้ำหนักการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.พฤติกรรมการเรียน

10

2.การประเมินทักษะ/ความรู้/กระบวนการเรียนระหว่างภาค

40

3.การประเมินทักษะความรู้กลางภาค

20

4.การประเมินทักษะความรู้ปลายภาค

20

5.พัฒนาการเรียนรู้

5

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พฤติกรรมการเรียน

สัดส่วนน้ำหนัก 100 คะแนน

เรียนและร่วมกิจกรรมเต็มเวลา

10

เตรียมอุปกรณ์การเรียน

10

จิตสาธารณะ

20

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

20

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

10

คุณลักษณะตามวิชา

15

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

15

 

***หมายเหตุ ข้อ 1,2 และ 6 ประเมินทุก 2 สัปดาห์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ตารางที่ เกณฑ์ระดับคุณภาพของการประเมินผลการเรียนรู้

 

         ระดับคะแนน

รายการประเมิน

0

1

2

3

4

1.การส่งงาน/การบ้านและความตั้งใจเรียน(10%)

ส่งงาน/การบ้านไม่ครบร้อยละ80

ส่งงาน/การบ้านตั้งแต่ร้อยละ80และมีผลงานบางส่วนขาดความสมบูรณ์ หรือส่งงาน/การบ้านครบทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่ขาดความสมบูรณ์ถูกต้อง

ส่งงาน/การบ้านครบถ้วนแต่มีผลงานบางส่วนขาดความสมบูรณ์ถูกต้องหรือส่งการบ้านตั้งแต่ร้อยละ80และผลงานทั้งหมดสมบูรณ์ถูกต้อง

ส่งงาน/การบ้านครบถ้วนแต่มีเพียงส่วนน้อยที่ขาดความสมบูรณ์

ถูกต้อง

ส่งงาน/การบ้านครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ถูกต้อง

2.สัมฤทธิผลของงาน/การบ้าน(30%)

ส่วนใหญ่งาน/การบ้านไม่ถูกต้องหรือลอกแบบคนอื่น

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ80 และส่วนใหญ่ลงมือทำด้วยตนเอง

ถูกต้องมากกว่าร้อยละ90 และทำด้วยตนเองทั้งหมด

ถูกต้องทั้งหมด และทำด้วยตนเองทั้งหมดและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากตัวอย่างที่กำหนดบ้าง

 

ถูกต้อง และทำด้วยตนเองทั้งหมดและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากแบบที่กำหนด

3.การทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบการเตรียมการเรียนรู้ก่อนล่วงหน้า (10%)

ทำข้อทดสอบได้น้อยกว่าร้อยละ30

ทำข้อทดสอบได้ 30-44

ทำข้อทดสอบได้ 45-59

ทำข้อทดสอบได้60-69

ทำข้อทดสอบได้ มากกว่าร้อยละ70

4.การทดสอบหลังเรียน(50%)

ทำข้อทดสอบได้น้อยกว่าร้อยละ50

ทำข้อทดสอบได้ร้อยละ50-59แบบ

ทำข้อทดสอบได้ร้อยละ60-69แบบ

ทำข้อทดสอบได้ร้อยละ70-79

ทำข้อทดสอบได้มากกว่าร้อยละ80


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพของการประเมินด้านพฤติกรรมการเรียน(สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลด้านพฤติกรรมการเรียนที่โรงเรียนกำหนด)

 

       ระดับคะแนน

รายการพฤติกรรม

0

1

 

2

3

4

1.เรียนเต็มเวลา ตรงเวลา และตั้งใจเรียน

เวลาเรียน และเข้าเรียนตรงเวลาไม่ครบร้อยละ80

เวลาเรียนและเข้าเรียนตรงเวลามากกว่าร้อยละ80

เวลาเรียนและเข้าเรียนตรงเวลามากกว่าร้อยละ80 และงานการบ้านได้คุณภาพระดับ 1

เวลาเรียนและเข้าเรียนตรงเวลามากกว่าร้อยละ80 และงานการบ้านได้คุณภาพระดับ 2

เวลาเรียนและเข้าเรียนตรงเวลามากกว่าร้อยละ80และงานการบ้านได้คุณภาพระดับ 3

2.เตรียมอุปกรณ์การเรียน

เตรียมอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนไม่ถึงร้อยละ80

เตรียมอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนมากกว่าร้อยละ80

เตรียมอุปกรณ์การเรียนมากกว่าร้อยละ80และงานการบ้านได้คุณภาพระดับ 1

เตรียมอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนทุกครั้งและงานการบ้านได้คุณภาพระดับ 2

เตรียมอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนทุกครั้งและงานการบ้านได้คุณภาพระดับ 3

3.ผลสัมฤทธิ์ของงาน/การบ้าน

ร่วมกิจกรรมการเรียนที่ครูกำหนดมากกว่าร้อยละ 80

ร่วมกิจกรรมการเรียนที่ครูกำหนดมากกว่าร้อยละ 80และทดสอบก่อนเรียนได้คุณภาพ 1

ร่วมกิจกรรมการเรียนที่ครูกำหนดครบถ้วนและทดสอบก่อนเรียนได้คุณภาพ 1

ร่วมกิจกรรมการเรียนที่ครูกำหนดครบถ้วนและ ทดสอบก่อนเรียนได้คุณภาพ 2

ร่วมกิจกรรมการเรียนที่ครูกำหนดครบถ้วนและ ทดสอบก่อนเรียนได้คุณภาพ 3

4.มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม(ขยะ)

ปริมาณเศษขยะในบริเวณสารธารณะที่กำหนดให้มีปรากฏให้เห็นชัดเจนและสถิติไม่ลดลง

ปริมาณเศษขยะในบริเวณสารธารณะที่กำหนดให้มีปรากฏให้เห็นชัดเจนและสถิติลดลง

ได้คุณภาพระดับ1 และมีหลักฐานปรากฏว่าได้ลงมือกระทำการเสียสละเพื่อส่วนรวม

ได้คุณภาพระดับ2 และมีหลักฐานปรากฏว่าได้เป็นผู้นำในการลงมือกระทำการเสียสละเพื่อส่วนรวม

ได้คุณภาพระดับ3 และบริเวณสารธารณะที่กำหนดไม่มีขยะปรากฏให้เห็น

5. ความรับผิดชอบ

ระดับคุณภาพเช่นเดียวกับด้านที่1 หัวข้อ การส่งงาน/การบ้านและความตั้งใจเรียน ดังในตารางที่ 1

6.คุณลักษณะพึงประสงค์สำหรับวิชา

ระดับคุณภาพจากการบูรณาการผลลัพธ์จากหัวข้อ 1-4 ข้างต้น

7.คุณลักษณะพึงประสงค์ของโรงเรียน

กำหนดระดับคุณภาพจากการนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมของโรงเรียนมาเชื่อมโยงกับหัวข้อ ที่ 6

 

 

ระดับเกณฑ์การประเมินลักษณะของงานเขียน

ระดับคะแนน

 

ลักษณะของงานเขียน

4 (ดีมาก)

 

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการเขียน เช่น มีคำนำ เนื้อหา และบทสรุปอย่างชัดเจน

- ภาษาที่ใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้องเกือบสมบูรณ์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

- มีแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย

 

3 (ดี)

 

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการเขียน เช่น มีคำนำ เนื้อหา และบทสรุป

- ภาษาผิดพลาดน้อย เชื่อมโยงภาษาได้ดี

- มีแนวคิดที่น่าสนใจ

 

2 (พอใช้)

 

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการเขียน เช่น มีคำนำ เนื้อหา และบทสรุป

- ภาษาถูกต้องส่วนมากและสื่อความหมายได้

- ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม

 

1

(ต้องปรับปรุง)

 

- เขียนไม่ตรงประเด็น

- ไม่มีการจัดระบบการเขียน

- ผิดพลาดมากสื่อความหมายได้

- ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม

 

0

-ไม่มีผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขของการส่งงานและส่งสมุด

 

ระดับคะแนน

ลักษณะงาน

ดีมาก

งานเรียบร้อย เป็นระเบียบ/สะอาด/ถูกต้อง ๘๐%           ขึ้นไป/ตรงเวลา/ไม่ลอกงาน)

ดี

งานเรียบร้อย เป็นระเบียบ/สะอาดสะอ้าน/ถูกต้อง ๖๐-๗๙% /ตรงเวลา/ไม่ลอกงาน)

พอใช้

งานไม่เรียบร้อย/ไม่สะอาด/ถูกต้อง ๔๐-๕๙% /ไม่ลอกงาน)

ปรับปรุง

งานไม่เรียบร้อย/ไม่สะอาด/ถูกต้อง ๑๐-๓๙% /หรือ ลอกงาน)

 

ข้อตกลงในการเรียน

๑.      ระหว่างคาบเรียนนักเรียนจะไม่สามารถเดินออกนอกห้องได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู

๒.    ใน ๑ ภาคเรียนขาดเรียนได้ไม่เกิน ๔ ครั้ง

๓.     ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะที่ครูกำลังทำการสอน มิฉะนั้นครูจะยึดอุปกรณ์ไว้เป็นเวลา ๒๔ชั่วโมง

๔.     การไม่ส่งงานตามที่กำหนดจะต้องถูกหักคะแนน ๑ คะแนน (หรือตามข้อตกลงรายกรณี)

๕.      นักเรียนควรรู้กาลเทศะในการประพฤติตนขณะเรียน เช่น ไม่ตะโกนด่าว่าเพื่อน ไม่โยนสิ่งของให้กัน ไม่เดินไปเดินมาโดยไม่ได้รับอนุญาต  ไม่แสดงพฤติกรรมฉันชู้สาว  แต่งกายให้เรียบร้อย อยู่ในระเบียบเสมอ และไม่ก้าวร้าวกับครู

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้พิเศษ3 (เนื่องจากอุทกภัย)

โพสต์19 ธ.ค. 2554 06:07โดยNuchie K   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2554 08:17 ]

           แผนการจัดการเรียนรู้พิเศษ  3

เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์ ตอนแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

4  คาบ

ตัวชี้วัด

ท1.1 การอ่าน

2  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการดำเนินชิวิต

ท2.1 การเขียน

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

ท5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม

1.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

4.สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

กิจกรรมการเรียนรู้

1.นักเรียนลงมือปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอคลิปตามขั้นตอนที่เขียนไว้

2.นักเรียนอัพโหลดผลงานขึ้นทาง http://www.youtube.com  โดยส่งlink มาที่ ningcornelis@gmail.com หรือ                http://www.facebook.com/ning.a.liing (ส่ง4 ก.พ.2555)

3.นักเรียนเขียนสรุปเป็นรูปเล่มถึงขั้นตอนการจัดทำในรูปแบบรายงานเชิงวิชาการ (ส่ง 7 ก.พ.2555)  http://koko-gogoland2.blogspot.com/2007/12/apa-american-psychological-association.html

http://it.acc.chula.ac.th/uploads/down/17/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

http://opalnida.blogspot.com/2008/07/blog-post_31.html

               

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

                1.หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นม.5

2. เว็บไซต์  

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  http://koko-gogoland2.blogspot.com/2007/12/apa-american-psychological-association.html

http://it.acc.chula.ac.th/uploads/down/17/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

http://opalnida.blogspot.com/2008/07/blog-post_31.html

 

การวัดและประเมินผล

1.จากวิดีโอคลิป

ระดับคะแนน

 

ลักษณะของงานผลงาน

4 (ดีมาก)

 

- ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการถ่ายทอดชัดเจน

- ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย

- มีแนวคิดที่น่าสนใจ

- สวยงาม เรียบร้อย

3 (ดี)

 

- ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการถ่ายทอด

- ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย

- มีแนวคิดดี

2 (พอใช้)

 

- ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการถ่ายทอดสับสนอยู่บ้าง

- ภาษาที่ใช้เข้าใจได้

- ส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเอง

1

(ต้องปรับปรุง)

 

- ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- การจัดระบบการถ่ายทอดสับสน เข้าใจยาก

- ภาษาที่ใช้สับสน

- ส่วนใหญ่เป็นการนำงานของผู้อื่นมาผสมผสาน

0

-ไม่มีผลงาน

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. จากรายงาน

ระดับคะแนน

 

ลักษณะของงานเขียน

4 (ดีมาก)

 

- มีองค์ประกอบครบถ้วน

- มีการจัดระบบการเขียน

- ภาษาที่ใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้องเกือบสมบูรณ์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

- มีแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย

3 (ดี)

 

- มีองค์ประกอบครบถ้วน

- มีการจัดระบบการเขียน

- ภาษาผิดพลาดน้อย เชื่อมโยงภาษาได้ดี

- มีแนวคิดที่น่าสนใจ

2 (พอใช้)

 

- ชาดองค์ประกอบบางส่วน

- มีการจัดระบบการเขียน

- ภาษาถูกต้องส่วนมากและสื่อความหมายได้

- ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม

1

(ต้องปรับปรุง)

 

- ขาดองค์ประกอบบางส่วน

- ไม่มีการจัดระบบการเขียน

- ผิดพลาดมากแต่ยังสื่อความหมายได้

- ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม

0

-ไม่มีผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้พิเศษ2 (เนื่องจากอุทกภัย)

โพสต์19 ธ.ค. 2554 06:05โดยNuchie K   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2554 08:15 ]

แผนการจัดการเรียนรู้พิเศษ  2

เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์ ตอนแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

2 คาบ

ตัวชี้วัด

ท1.1 การอ่าน

2  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการดำเนินชิวิต

ท2.1 การเขียน

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

ท5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม

1.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

4.สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

กิจกรรมการเรียนรู้

  1. นักเรียนศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยและยาไทยจาก   http://thrai.sci.ku.ac.th/node/620 , http://www.samunpri.com/?page_id=417
  2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 4-7 คน 
  3. นักเรียนศึกษาหาสมุนไพรไทย ยาไทย: ภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น กลุ่มละ 1 เรื่อง เพื่อจัดทำวิดีโอสารคดี 5 นาที                                                                                                                                                                                     เช่น สมุนไพรไทยที่หาได้ในเขตชุมชนของเรามีอะไรบ้าง ใช้ทำยาอะไรได้บ้าง อาจจะมีการนำเสนอโดยการสัมภาษณ์วิทยากรในท้องถิ่น หรือสาธิตการใช้สมุนไพรนั้นๆ ก็ได้ คราะ นักเรียนต้องวิเคราะห์ว่า ภายในเวลา 5 นาที จะสามารถนำเสนออะไรได้บ้าง ซื่งการวิเคราะห์นั้นจะนำเสนอโดยตัวบทสารคดีนั่นเอง 
  4. ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก http://school.obec.go.th/prbr/wisdom/mean.htm 
  5. นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนบทสารคดีจาก http://www.huso.kku.ac.th/thai/radio&television/homepage1/doc1_7.html หรือ

http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=2387 หรือ

http://www.infocomm.mju.ac.th/pdf_elearn/document.pdf หรือ

http://www.trueplookpanya.com/true/blog_diary_detail.php?diary_id=1571&friend_blog_id=22419

  1. นักเรียนเขียนบทสารคดีส่งให้ครูทาง ningcornelis@gmail.com        เมื่อผ่านแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้ (ส่งภายในวันที่ 24 ม.ค. 2555)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นม.5

2. เว็บไซต์ 

การเขียนสารคดี http://www.huso.kku.ac.th/thai/radio&television/homepage1/doc1_7.html

http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=2387

http://www.infocomm.mju.ac.th/pdf_elearn/document.pdf

http://www.trueplookpanya.com/true/blog_diary_detail.php?diary_id=1571&friend_blog_id=22419

สมุนไพร ยาไทย http://thrai.sci.ku.ac.th/node/620 ,

 http://www.samunpri.com/?page_id=417

   

 การวัดละประเมินผล

ระดับคะแนน

 

ลักษณะของงานเขียน

4 (ดีมาก)

 

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการเขียน เช่น มีคำนำ เนื้อหา และบทสรุปอย่างชัดเจน

- ภาษาที่ใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้องเกือบสมบูรณ์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

- มีแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย

3 (ดี)

 

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการเขียน เช่น มีคำนำ เนื้อหา และบทสรุป

- ภาษาผิดพลาดน้อย เชื่อมโยงภาษาได้ดี

- มีแนวคิดที่น่าสนใจ

2 (พอใช้)

 

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

- มีการจัดระบบการเขียน เช่น มีคำนำ เนื้อหา และบทสรุป

- ภาษาถูกต้องส่วนมากและสื่อความหมายได้

- ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม

1

(ต้องปรับปรุง)

 

- เขียนไม่ตรงประเด็น

- ไม่มีการจัดระบบการเขียน

- ผิดพลาดมากสื่อความหมายได้

- ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม

0

-ไม่มีผลงาน

           


แผนการจัดการเรียนรู้พิเศษ1(เนื่องจากอุทกภัย)

โพสต์19 ธ.ค. 2554 06:02โดยNuchie K   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2554 08:25 ]

แผนการจัดการเรียนรู้พิเศษ  1

เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์ ตอนแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

2 คาบ

ตัวชี้วัด

ท1.1 การอ่าน

2  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการดำเนินชิวิต

ท2.1 การเขียน

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

ท5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม

1.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

4.สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

กิจกรรมการเรียนรู้

     1.       ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับการรักษาโรคและยาแผนโบราณ

  1. นักเรียนอ่านเรื่อง แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ตอน คัมภีร์ฉันทศาสตร์ จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษณ์ชั้นม.5  แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ตาม http://thrai.sci.ku.ac.th/node/620
  2. นักเรียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านพร้อมข้อคิดที่ได้จากหนังสือเรียนส่งบทสรุปมาที่ ningcornelis@gmail.com (ส่งภายในวันศุกร์ที่6มกราคม2555)
  3. เมื่อนักเรียนเขียนสรุปความส่งแล้วครูจะมอบแบบฝึกหัดส่งกลับไปยังอีเมล์ของนักเรียนแต่ละคนและให้นักเรียนส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด (ส่งภายในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555) 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

                1.หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นม.5

                     2. เว็บไซต์ http://thrai.sci.ku.ac.th/node/620

การวัดและการประเมินผล

    รายการประเมิน

ระดับคะแนน

0

1

2

3

4

       แบบฝึกหัด

ทำได้น้อยกว่าร้อยละ50

ทำด้ร้อยละ50-59

ทำได้ร้อยละ60-69

ทำได้ร้อยละ70-79

ทำได้มากกว่าร้อยละ80

สรุปความ

 ไม่ส่งงาน

งานไม่เรียบร้อย/ไม่สะอาด/ถูกต้อง ๑๐-๓๙% /หรือ ลอกงาน)

งานไม่เรียบร้อย/ไม่สะอาด/ถูกต้อง ๔๐-๕๙% /ไม่ลอกงาน)

งานเรียบร้อย เป็นระเบียบ/สะอาดสะอ้าน/ถูกต้อง ๖๐-๗๙% /ตรงเวลา/ไม่ลอกงาน)

งานเรียบร้อย เป็นระเบียบ/สะอาด/ถูกต้อง ๘๐%           ขึ้นไป/ตรงเวลา/ไม่ลอกงาน)

 

 

 

 


ท่องฉันท์มัทนะพาธา 3 บท

โพสต์13 ธ.ค. 2554 07:59โดยNuchie K   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2554 08:06 ]

ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน
ไม่ยินและไม่ยล  อุปะสัคคะใดใด
ความรักเหมือนโคถึก กำลังคึกผิขังไว้
ก็โลดจากคอกไป บยอมอยู่ ณ ที่ขัง 
ถึงหากจะผูกไว้  ก็ดึงไปด้วยกำลัง
ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง บหวนคิดถึงเจ็บกาย

หมดเขตการท่องบทอาขยาน วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น.


แม่เล่าให้ฟัง

โพสต์18 พ.ย. 2554 21:50โดยNuchie K   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2554 22:40 ]

2.หนังสือแม่เล่าให้ฟัง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา (พระอิศริยยศในขณะนั้น) นักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจ และจะสอบข้อเขียนในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเทอม 

บันทึกการอ่าน

โพสต์18 พ.ย. 2554 21:50โดยNuchie K   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2554 22:40 ]

1. ช่วงปิดเทอมนี้ นักเรียนมีการบ้านที่ครูได้มอบหมายให้ก่อนแล้ว นั่นคือ บันทึกการอ่าน จำนวน 20 เรื่องขึ้นไป ด้วยลายมือที่สะอาด สวยงาม และจับใจความสำคัญให้ได้ อ่านแล้วเข้าใจแม้ครูจะไม่ได้เป็นผู้อ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยตัวเอง สำหรับบ้านใครที่น้ำท่วม บันทึกการอ่านได้หายไปกับน้องน้ำ นักเรียนต้องหาสมุดมา 1 เล่ม แล้วลงมือบันทึก ว่างๆ แบบนี้ นักเรียนมีส่งทันเปิดเทอม 2 แน่นอนค่ะ กำหนดส่งงานชิ้นนี้จะส่งหลังสัปดาห์ที่ 1 ของการเปิดเทอม


1-7 of 7