ผลการดำเนินงานปี 2551

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี

                ในปีการศึกษา 2551 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

มาตรฐานด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1

ระดับปฐมวัย  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

                สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้

ของมาตรฐานที่ 1 โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้

                1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

Ÿ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

· อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ เวลา 14.30 – 15.30 น.

· ฝึกให้นักเรียนนั่งสมาธิทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

Ÿ กิจกรรมบันทึกความดี

                · ครูนักเรียนบันทึกความดีที่นักเรียนได้ทำทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

Ÿ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

                · จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและจัดประชุม

ทุกวันจันทร์เพื่อนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและร่วมกันหาปนวทางแก้ไขปัญหา

Ÿ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

                · นำนักเรียนชั้น ป.4-6 ไปเข้าค่ายพักแรมที่ศูนย์ป้องกันไฟป่าอำเภอคลองลาน จำนวน 2 คืน 3วัน

Ÿ กิจกรรมสร้างเสริมวินัยและความประพฤติ

                · ฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวก่อน หลัง  การพูดโดยใช้คำสุภาพ  การเล่นตามกติกา  การทิ้งขยะให้ถูกที่  การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  การใช้สิ่งของแล้วเก็บเข้าที่ 

Ÿ กิจกรรมสหกรณ์

                · ฝึกระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ในการซื้อสินค้า  การรู้จักเลือกใช้สินค้าตามความต้องการ

และความเหมาะสม

Ÿ กิจกรรมออมทรัพย์

                · ฝึกนิสัยการออมโดยรณรงค์ให้นักเรียนฝากออมทรัพย์ทุกวันตั้งแต่ชั้นอนุบาล ป.6

 

 

Ÿ กิจกรรมเรียนธรรมะ

                · นำนักเรียนชั้น ป.4 – 6 ไปเรียนธรรมะกับพระชัยพร วรจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์สวัสดิ์

ทุกวันเสาร์

Ÿ กิจกรรมวันสำคัญ  จัดป้ายนิเทศวันสำคัญหน้าห้องเรียนทุกห้อง

·วันปีใหม่  จัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์จับของขวัญ และเลี้ยงอาหารนักเรียน

                ·วันเด็ก ได้จัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที

                ·วันไหว้ครู ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงมุทิตาจิต

รำลึกถึงพระคุณครู เป็นสิริมงคลแก่ตน

                ·วันเข้าพรรษา ได้พานักเรียนทุกคนไปแห่เทียนจำนำพรรษาที่วัด เพื่อเป็นการสืบทอดกิจกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

                ·วันแม่แห่งชาติ จัดให้มีการประกวดวาดภาพ  เขียนเรียงความ  แต่งกลอน สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ร้องเพลงเกี่ยวกับแม่  เพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่

                ·วันลอยกระทง  ฝึกนักเรียนทำกระทงเพื่อนำไปลอยในวันลอยกระทง

                ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  86.25

1. เด็กร้อยละ        90.00     มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

2. เด็กร้อยละ        81.67     มีความซื่อสัตย์สุจริต

3. เด็กร้อยละ        90.84     มีความกตัญญูกตเวที

4. เด็กร้อยละ        86.67     มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

5. เด็กร้อยละ        86.67     ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6. เด็กร้อยละ        81.67     มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.27

1.ผู้เรียนร้อยละ    76.20     มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

ที่ตนนับถือ

2. ผู้เรียนร้อยละ 93.5         มีความซื่อสัตย์สุจริต

3. ผู้เรียนร้อยละ 96.73      มีความกตัญญูกตเวที

4. ผู้เรียนร้อยละ 95.85      มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

5. ผู้เรียนร้อยละ 84.54      ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

6. ผู้เรียนร้อยละ 94.74      ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้

ซึ่งความเป็นไทย

 

 

มาตรฐานที่ 2

ระดับปฐมวัย  เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้

ของมาตรฐานที่ 2 โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้

                1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

— กิจกรรมเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม

                · นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 ศึกษาธรรมชาติรอบโรงเรียน

                · นำนักเรียนชั้น ป.4 – 6  เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

— ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ตัดแต่งต้นไม้  จัดสวนหย่อม จัดทำม้านั่ง  ปลูกพืชผักสวนครัว  ทำที่รองรับขยะ

          · แบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทุกชั้นปลูกต้นไม้  ดูแลต้นไม้ สวนหย่อม และบริเวณหน้าอาคารเรียน

และรอบโรงเรียน เช่นปลูกกล้วยน้ำว้า  ต้นรัก  ต้นพุด  ต้นกระบือ  พืชสวนครัว

— ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

                · ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาวัดในวันสำคัญค่างๆ  และทุกวันแม่แห่งชาติชุมชนจะมาช่วย

ตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.25

1. เด็กร้อยละ81.67 รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

2. เด็กร้อยละ 90.84 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.58

1. ผู้เรียนร้อยละ 91.56 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

2. ผู้เรียนร้อยละ 95.61 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐานที่ 3

ระดับปฐมวัย  เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้

ของมาตรฐานที่ 3 โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้

สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำงาน

ของหมู่สี นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนครูได้จัดกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ เช่น เล่นเกม หรือมอบหมายให้เด็กทำงานกลุ่มให้สำเร็จและครูใช้กระบวนการสังเกตเด็กแต่ละคนขณะทำกิจกรรม

เมื่อผลงานสำเร็จครูร่วมอภิปรายกับเด็กให้ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถนำเผยแพร่

แก่ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไป  นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ให้ทุกชั้นเรียนฝึกให้นักเรียนผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วส่งจำหน่ายที่ศูนย์ OSOP ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Ÿ ชั้นอนุบาล 1,2   ทำไข่เค็ม

Ÿ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ทำภู่ปัดแมลงวัน

Ÿ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ทำกรอบรูปจากเศษวัสดุ

Ÿ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทำซองใส่จดหมาย

Ÿ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ทำน้ำยาล้างจาน

Ÿ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทำขอนไม้ประดิษฐ์

Ÿ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทำพวงกุญแจ

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.38

1.             เด็กร้อยละ 77.50 มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน

2.             เด็กร้อยละ 73.34 ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจในผลงาน

3.             เด็กร้อยละ 82.50 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

4.             เด็กร้อยละ 64.17 มีผลงานเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.33

1.             ผู้เรียนร้อยละ 74.77 มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

2.             ผู้เรียนร้อยละ 76.75 เพียร พยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

3.             ผู้เรียนร้อยละ 78.83 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

4.             ผู้เรียนร้อยละ 89.65 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.             ผู้เรียนร้อยละ 91.64 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

 

มาตรฐานที่ 4

ระดับปฐมวัย   เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีความในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

สถานศึกษากำหนดให้ครูพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียนและคิด โดยระดับปฐมวัย ครูสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้เด็กฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์โดยการกำหนดสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กคิดอย่างเสรี โดยครูเน้นว่าไม่มีความคิดของใครผิดถูก แต่ในการคิดแต่ละเรื่องเด็กต้องมีเหตุผลประกอบด้วย และในการเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆ ครูฝึกให้เด็กได้คิดที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเล่นเองโดยครูคอยพิจารณาความเหมาะสมกับวัยหรือไม่พร้อมบอกเหตุผลให้เด็กรับรู้ด้วย   ส่วนในระดับประถมศึกษา ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 

โดยจัดกิจกรรมดังนี้

Ÿ จัดทำเครื่องมือการคิดวิเคราะห์

Ÿ พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยนำเครื่องมือที่จัดทำไปให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

ในชั่วโมงเรียนกิจกรรมแนะแนว

Ÿ ทดสอบการคิดวิเคราะห์  โดยทางสถานศึกษาจัดทำเครื่องมือประเมินนักเรียนแล้วสรุปเพื่อวิเคราะห์ ศักยภาพของนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.95

1.             เด็กร้อยละ 72.50 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้

2.             เด็กร้อยละ 72.50 แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

3.             เด็กร้อยละ 85.84 มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.20

1.             ผู้เรียนร้อยละ 56.02 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ

และมีการคิดแบบองค์รวม

2.             ผู้เรียนร้อยละ 60.08 สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้

3.             ผู้เรียนร้อยละ 60.04 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ

4.             ผู้เรียนร้อยละ 60.68 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ

 

มาตรฐานที่ 5

ระดับปฐมวัย  เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                ระดับปฐมวัยสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมและทดสอบความสามารถในด้านต่างๆ เช่นวาดภาพระบายสี  ถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ กิจกรรมบทบาทสมมุติ

เล่นเกมตามมุมต่างๆ  ปั้นดินน้ำมันและวาดภาพอย่างอิสระ การต่อจิกซอว์ การสวมเสื้อผ้า พับผ้า การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในกิจกรรมกลางแจ้ง เช่นโยนบอล วิ่งแข่ง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ

โดยดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

 

                                - ครูทุกคนจัดทำใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเก็บคะแนนระหว่างเรียน โดยโรงเรียนกำหนดสัดส่วนไว้ 70 %

                                - ครูทุกคนจัดทำแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประเมินผลปลายภาคเรียนของนักเรียนโดยโรงเรียนกำหนดสัดส่วนไว้ 30 %

                                - นักเรียนชั้น ป.3  ป.6 ทดสอบรวบยอดระดับชาติ และนักเรียนชั้น ป.1-5 สอบระดับเขตฯ

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

    Ÿ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

    Ÿ วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

    Ÿ สอบวัดผลปลายภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

    Ÿ อ่านคล่องเขียนคล่อง

    Ÿ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

    Ÿ ทำโครงงาน

    Ÿ เข้าค่ายคณิตศาสตร์

    Ÿ ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวันละคำ   

    Ÿ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  74.38

1.             เด็กร้อยละ 82.50 มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เล็ก

2.             เด็กร้อยละ 72.50 มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

3.             เด็กร้อยละ 68.34 มีทักษะในการสื่อสาร

4.             เด็กร้อยละ 80.84 มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ

5.             เด็กร้อยละ 72.50 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์

6.             เด็กร้อยละ 72.50 มีทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก และการกะประมาณ

7.             เด็กร้อยละ 73.34 เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ

8.             เด็กร้อยละ 72.50 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  53.44

                1. ผู้เรียนร้อยละ  97.37     มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

                2. ผู้เรียนร้อยละ  24.35     มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ เฉลี่ยตามเกณฑ์

                3. ผู้เรียนร้อยละ 46.70      สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ

                4. ผู้เรียนร้อยละ 46.19     สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

                5. ผู้เรียนร้อยละ  52.23    สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

                6. ผู้เรียนร้อยละ  53.83    มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานที่ 6

ระดับปฐมวั เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ระดับปฐมวัย  สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยให้ครูสอนการอ่านพยัญชนะไทย เล่าข่าวเล่านิทานเพื่อกระตุ้นให้เด็กใฝ่รู้และมีพื้นฐานรักการอ่าน และให้ใบงานนักเรียนไปทำที่บ้าน

จัดกิจกรรมแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน และแนะนำให้หาความรู้จากผู้ปกครองที่บ้านด้วย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นหาความรู้ทั้งในห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอินเตอร์เน็ต เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จัดกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้

    Ÿ วางทุกงาน อ่านทุกคน

    Ÿ บันทึกการอ่าน

     Ÿ วันสำคัญสานฝันการอ่าน การเขียน

    Ÿ ภาพสวยด้วยมือเรา

    Ÿ ตอบปัญหาสารานุกรม

     Ÿ ห้องสมุดเคลื่อนที่

    Ÿ Walk Rally

    Ÿ คลีนิคหมอภาษา

    Ÿ ประกวดอ่านทำนองเสนาะ

    Ÿ แข่งขันเล่านิทาน

    Ÿ นิทรรศการ เทศกาลการอ่าน

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  79.17

1.             เด็กร้อยละ72.50 รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้

2.             เด็กร้อยละ 85.84 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  79.24

                1. ผู้เรียนร้อยละ  74.32     มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

2. ผู้เรียนร้อยละ   80.92    สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

3.  ผู้เรียนร้อยละ  82.48  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน

 

มาตรฐานที่ 7

ระดับปฐมวัย  เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี

ระดับปฐมวัย  สถานศึกษาจัดให้มีงานอนามัยโรงเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้

-                   โครงการอาหารกลางวัน โดยจัดให้มีอาหารให้เด็กทุกคนได้รับประทานร่วมกัน

-                   มีโครงการอาหารเสริม(นม) ให้เด็กได้ดื่มทุกคน

-                    มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้และตรวจร่างกายแก่เด็กเสมอ

-                   มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิทุกวันก่อนนอน

-                   มีกิจกรรมร้องเพลง เต้นรำ

-                   แปรงฟันก่อนนอนในเวลากลางวันทุกวัน

-                   เด็กนอนหลับวันละ 2 ชั่วโมง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน โดยดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

                -  ตรวจสุขภาพนักเรียนตลอดจนความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้าทุกวัน

                - จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-  จัดให้มีบัตรสุขภาพนักเรียนเพื่อบันทึกผลการตรวจสุขภาพและใช้เป็นบัตรเพื่อส่งต่อการรักษาแก่สถานีอนามัยและโรงพยาบาล

-  จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนกับบริษัทเอไอเอ

-  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามระยะที่กำหนด

-  ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนักเรียนทุกคนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และสำหรับนักเรียน

ชั้น   ป.1-6 จะชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกเดือน เพื่อดูพัฒนาการทางร่างกายหลังจากได้ดื่มอาหารเสริม(นม)ทุกวัน และดูภาวะโภชนาการของนักเรียน

-  ดูแลนักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ตรวจสภาวะช่องปากเพื่อควบคุม

ทันตสุขภาพ

-  อบรมผู้นำนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องอนามัยในชีวิตประจำวัน

-  จัดให้มีมือปราบรุ่นจิ๋วเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันเป็นสาเหตุของ

โรคไข้เลือดออก

-  จัดให้มีนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด และสมาชิก TO BE NUMBER ONE

เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา โดยมีกิจกรรม ดังนี้

Ÿ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

Ÿ จัดแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน

   Ÿ ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่ม เช่น กีฬาอนุบาลสัมพันธ์

   Ÿ ร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นๆจัด เช่น กีฬาประจำตำบลสระแก้ว

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  94.17

1.             เด็กร้อยละ 100 รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้

2.             เด็กร้อยละ 100 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

3.             เด็กร้อยละ 80.84  เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา

4.             เด็กร้อยละ 90.00 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

5.             เด็กร้อยละ 100 ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  89.97

                1. ผู้เรียนร้อยละ  93.49     มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

2. ผู้เรียนร้อยละ  92.18     มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

                3. ผู้เรียนร้อยละ 98.49      ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง

ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

                4. ผู้เรียนร้อยละ 86.22     มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

                5. ผู้เรียนร้อยละ  94.98    มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

 

มาตรฐานที่ 8

ระดับปฐมวัย  เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

                ระดับปฐมวัย  สถานศึกษามีการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา ดังนี้

-                   ด้านศิลปะ จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ปั้นดินน้ำมัน ฉีกตัดปะ ประดิษฐ์เศษวัสดุ วาดภาพ

ระบายสี บทบาทสมมติ เล่นทราย

-                   ด้านดนตรี มีกิจกรรมร้องเพลง การเต้นรำแบบต่างๆ ตามถนัดของเด็กแต่ละคน

-                   ด้านกีฬา มีกิจกรรมกลางแจ้ง การร่วมแข่งขันกีฬา

ระดับการศึกษาขั้นพี้นฐาน  สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์

และกีฬา โดยดำเนินงานดังนี้

                - จัดให้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  โดยให้มีชุมนุมศิลปะ ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ ชุมนุมพลศึกษา โดยให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ทำให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน

ในกิจกรรมที่สนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสแสดงความสามารถให้ประจักษ์ เช่น เข้าร่วมประกวดแข่งขัน

งานศิลปะหัตถกรรม แสดงนาฏศิลป์ในงานวันเด็ก และแข่งขันกีฬาสี  กีฬากลุ่ม  กีฬาประจำตำบล

 

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  96.47

1.             เด็กร้อยละ 90.00 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

2.             เด็กร้อยละ 100 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี

3.             เด็กร้อยละ 100 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  93.78

                1. ผู้เรียนร้อยละ  93.22     ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ

2. ผู้เรียนร้อยละ  92.28    ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์

3.  ผู้เรียนร้อยละ  95.85  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ

 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง

สถานศึกษาจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

—  กิจกรรมอบรมครูในโรงเรียน

· 16 ธ.ค. 2552  คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ อบรมทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ด้วยโปรแกรม Swiah max  ณ ห้องพักครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์

· 16 ก.ย. 2552  คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ อบรมทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 ณ ห้องพักครู โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์

· 17 ก.ย. 2552  คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ อบรมการทำสื่อการสอนแก้ปัญหาการอ่าน

ณ ห้องพักครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์

—  กิจกรรมการส่งครูเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานอื่น

· 21 พ.ย. 2551  คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ณ โรงเรียนประชาสันติภาพ

· 26 พ.ย. 2551  คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ ประชุมครู 100% ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

· 9 มี.ค. 2552  นายสมควร  ชูชีพ  ประชุมสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร

· 31 มี.ค.–1 เม.ย. 2552 นางอรุณรัตน์  มาลีน้อย  อบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และประเมินตามสภาพจริง  ณ ศูนย์ SEP

 

· 2–3 เม.ย. 2552  นางมณีอนงค์กานต์  นิธิมณีรัตน์ อบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และประเมินตามสภาพจริง  ณ ศูนย์ SEP

· 3-9 เม.ย. 2552  นายสาธิต  พุ่มริ้ว  อบรมธรรมะ ณ  วัดหนองปลิง

· 25-27 มี.ค. 2552  คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ อบรมการจัดทำหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

· 6-10 เม.ย. 2552  นางพรเพ็ญ  เพชรรัตน์  นางมณีอนงค์กานต์ นิธิมณีรัตน์  นายอำนวย 

พรหมมินทร์  นางอรุณรัตน์  มาลีน้อย  อบรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “CAI” ระดับพื้นฐาน

ณ ศูนย์ SEP

· 7-9 เม.ย. 2552  นางสมศรี  บัวอาจ  อบรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

การนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  ณ ศูนย์ SEP

· 27-29 เม.ย.2552  นายสมควร  ชูชีพ  อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ

ณ ศูนย์ SEP

· 11-15  พ.ค. 2552 นายอำนวย  พรหมมินทร์  นางธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์  อบรมการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ VCD/DVD  ณ ศูนย์ SEP

· 30 พ.ค.-1มิ.ย. 2552  นางธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์  ประชุมปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการเรียนการสอน(ADVANCE) ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิค จังหวัดเชียงใหม่

· 2-3 มิ.ย. 2552 นายอำนวย  พรหมมินทร์  อบรมโครงการคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง 

ณ วัดศรีโยธิน

· 6 มิ.ย. 2552  นางมณีอนงค์กานต์  นิธิมณีรัตน์  อบรมโครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของเครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมวัดคูยาง

· 13 มิ.ย. 2552  นายสมควร  ชูชีพ  นางพรเพ็ญ เพชรรัตน์  อบรมโครงการสอนประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรให้น่าเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

· 18 มิ.ย. 2552  นางพรเพ็ญ  เพชรรัตน์  อบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

· 21-23 มิ.ย. 2552  นายสมควร  ชูชีพ  นางพรเพ็ญ  เพชรรัตน์  อบรมสัมมนาและปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนฟื้นฟูศีลธรรมโลก  World Peace เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

· 24 มิ.ย. 2552  นางมณีอนงค์กานต์  นิธิมณีรัตน์  อบรมโปรแกรมการคัดกรองนักเรียน

(โปรแกรม Student 44)ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 2  ชั้น 2 สพท.กำแพงเพชร เขต 1             

· 20 ส.ค. 2552  นางธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์  ประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ศูนย์ SEP

· 23-24 ส.ค. 2552  นางพรเพ็ญ  เพชรรัตน์  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1-2  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

· 24 ส.ค. 2552  นางวัลลภา  สำเภาทอง  อบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับ

การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ประจำปี 2552 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

· 5-6 กันยายน  2552  นายสาธิต  พุ่มริ้ว  อบรมครูผู้สอนพลศึกษา    โรงเรียนวัชรวิทยา

· 12-13 ก.ย. 2552  นางมณีอนงค์กานต์  นิธิมณีรัตน์  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ 1-2  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

· 13 ก.ย. 2552  นางกาญจนา  ชัยพิทักษ์  อบรมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ปฐมวัย 

ณ ศูนย์ SEP

· 15 ก.ย. 2552  นางอรุณรัตน์  มาลีน้อย  อบรมภาษาอังกฤษ  ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

· 19-20 ก.ย. 2552  นางวัลลภา  สำเภาทอง อบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับ

การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ประจำปี 2552 หน่วยที่ 2-4  ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

— การศึกษาดูงาน

· 7-9 ธ.ค. 2551  คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ ศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

· 21 ส.ค. 2552  นางสมศรี  บัวอาจ  นางกาญจนา  ชัยพิทักษ์  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  96.43

1.             ครูร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.             ครูร้อยละ 100 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน

3.             ครูร้อยละ 100 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก

4.             ครูร้อยละ 100 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง

และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

5.             ครูร้อยละ 100 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

6.             ครูร้อยละ 100 สอนตรงตามวิชาเอก โท หรือตรงตามความถนัด

7.             สถานศึกษามีครูจำนวนเพียงพอร้อยละ 75

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  76.79

1.             ครูร้อยละ 62.50 มีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.             ครูร้อยละ 100  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน

3.              ครูร้อยละ 75.00  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน

4.             ครูร้อยละ 0  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง   

และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

5.    ครูร้อยละ 100 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

6.    ครูร้อยละ 100 สอนตรงตามวิชาเอก โท หรือตรงตามความถนัด

7.    สถานศึกษามีครูจำนวนเพียงพอร้อยละ 100

 

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นเด็กเป็นสำคัญ

สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 10 โดยดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

- ส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร และจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

- จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแล้วนำไปวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนอยู่ในภาวะเสี่ยง

- กำหนดให้ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

                - ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

                - จัดให้มีโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน

ผลการดำเนินงาน

ระดับปฐมวัย  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  100

1.             ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

2.             ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

3.              ครูร้อยละ 100 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

4.             ครูร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก

5.             ครูร้อยละ 100 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย

6.             ครูร้อยละ 100 มีการนำผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา

เด็กให้เต็มตามศักยภาพ

7.             ครูร้อยละ 50 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และนำผลไปพัฒนาเด็ก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  55.57

1.             ครูร้อยละ 87.50  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน

2.             ครูร้อยละ 87.50  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3.              ครูร้อยละ 87.50  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.             ครูร้อยละ 37.50   มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

และของผู้เรียน

5.             ครูร้อยละ  0 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้

ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

6.             ครูร้อยละ 0มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้เต็มตามศักยภาพ

7.             ครูร้อยละ 75.00 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมประจำเดือนของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนแนวทางการบริหารงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานที่ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงาน/โครงการต่างๆ ทำให้คณะครูทราบแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

และจัดให้มีโครงการนิเทศภายใน  โดยมีกิจกรรม ดังนี้

   Ÿ สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ  ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. ความต้องการด้านสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์

- คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน(3 คน)

- ที่แขวนแผ่นสื่อ(ขาตั้ง)  (1 คน)

-  ตัวรับสัญญาณ wireless (1 คน)

- โทรทัศน์ประจำห้องเรียน (1 คน)

- เครื่อง DVD (1 คน)

- CD นิทานภาษาอังกฤษ (1 คน)

- เครื่องถ่ายเอกสารประจำชั้นเรียน   (1 คน)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำ   ห้องปฏิบัติการคอมฯ 3 เครื่อง(1 คน)

- จอบถาก 10 อัน (1 คน)

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ประจำ   ห้องปฏิบัติการคอมฯ 7 ตัว (1 คน)

- ชั้นวางสื่อ (1 คน)

- เครื่องดนตรีไทย เช่น จะเข้ ขลุ่ย   ฯลฯ (1 คน)

2. ความต้องการด้านหนังสือ ตำราคู่มือครู เอกสารเสริมความรู้/ทักษะของครู

- CD แผนการสอนทุกวิชา (2 คน)

- พจนานุกรมภาษาไทย (1 คน)

- พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (1 คน)

 

3.  ความต้องการห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สถานที่ปฏิบัติงาน

- ชั้นวางของ 6 ช่อง 8 ช่อง (2 คน)

- ชั้นวางรองเท้านักเรียน (1 คน)

- ที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด   (1 คน)

4. ความต้องการอื่นๆ

- กระติกน้ำประจำชั้นเรียน

4.  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

- งานที่ได้รับมอบหมายบางครั้ง   มีหลายเรื่อง ทำให้การสอนล่าช้า

   Ÿ จัดทำคู่มือการนิเทศ

- จัดทำแผนปฏิบัติงานนิเทศภายในให้คณะครูได้ศึกษาและเตรียมรับการนิเทศ

  Ÿ ปฏิบัติการนิเทศ  ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูทุกคน ปรากฏผลการนิเทศดังนี้

1. นางกาญจนา  ชัยพิทักษ์ 

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 90%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน   การสอน 73.33%

2.  นางสมศรี  บัวอาจ

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 90%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 87.67%

3.  นางอรุณรัตน์  มาลีน้อย

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 45%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 30%

4.  นางธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 60%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 26.67%

5.  นางพรเพ็ญ  เพชรรัตน์

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 70%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน   การสอน 26.67%

6.  นางมณีอนงค์กานต์ นิธิมณีรัตน์

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 80%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 73.33%

7.  นายอำนวย  พรหมมินทร์

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 70%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 26.67%

8.  นายสมควร  ชูชีพ

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 59.95%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 40%

9.  นายสาธิต  พุ่มริ้ว

- ด้านบรรยากาศของห้องเรียน 50%  - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6.67%

ผลการดำเนินงาน

1.             ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในระดับ 4

2.             ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับ 4

3.             ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการในระดับ 4

4.             ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับ 4

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

สถานศึกษาจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม กระจายอำนาจในการจัดการศึกษาโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน คือ

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัด และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบโดยใช้ PDCA

ผลการดำเนินงาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  100

1.             สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง

และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ในระดับ 4

2.             สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งานในระดับ 4

3.             สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระดับ 4

4.             สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระดับ 4

5.             ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็กในระดับ 4

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

                สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และนำระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโดยดำเนินการดังนี้

-                   สถานศึกษามีการมอบอำนาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบให้แก่ครูในการปฏิบัติงาน

ตามกรอบบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีการรายงานผล

การดำเนินงาน  มีการประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง

-                   สถานศึกษามีการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ มีการปฏิบัติ

ตามแผน มีการประเมินผลและรายงาน รวมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

-                   สถานศึกษามีคณะกรรมการที่ได้มาอย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

และกฎกระทรวง มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งและนำผลการประชุมไปปฏิบัติ

-                   ทุกกลุ่ม/งานภายในสถานศึกษามีรูปแบบโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเป้าหมายของการ

พัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขโดยใช้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของงานเป็นหลักในการประเมินโครงการ/กิจกรรม และควบคุมกำกับติดตามการบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณทรัพยากรทางการศึกษาที่สามารถตรวจสอบความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ได้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 

-                   สถานศึกษามีการกำหนดนโยบาย และระบบกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีผู้รับผิดชอบ มีแผน

และการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา มีการประเมินผลการรายงานประจำปีที่มีความชัดเจน โปร่งใส ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  100

1.             มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับ 4

2.             มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วมในระดับ 4

3.             มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษาในระดับ 4

4.             มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับ 4

5.             มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในระดับ 4

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

                สถานศึกษามีโครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยดำเนินการดังนี้

-                   จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทั้งปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหลักสูตรเศรษฐกิจ

พอเพียง  มีการนำผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

-                   มีนโยบายและแผนส่งเสริมการจัดทำแผนประสบการณ์ และมีแผนการจัดประสบการณ์

-                   มีนโยบายและแผนการจัดหาและส่งเสริมการผลิตการใช้ และการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และมีสื่อ

อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

-                   มีนโยบาย และแผนการนิเทศ ใช้หลักการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการนิเทศการเรียน

การสอนตามแผน มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการนิเทศ นำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา

แต่ยังไม่ต่อเนื่อง

-                   ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและจังหวัด

กำแพงเพชร

ผลการดำเนินงาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  93.75

1.             มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่นในระดับ 4

2.             มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ

และเหมาะสมกับวัยของเด็กในระดับ 4

3.             มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียน

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับ 3

4.             มีการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบในระดับ 3

5.             มีการนิเทศและนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอในระดับ 4

6.             มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ในระดับ 4

7.             มีกิจกรรมให้เด็กมีความรู้เรื่องท้องถิ่นและจังหวัดกำแพงเพชรในระดับ 4

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย

                สถานศึกษาจัดให้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ โดยดำเนินการดังนี้

-                   จัดทำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล คัดกรองและจำแนกเป็นกลุ่มตามสภาพของเด็กรวมทั้งจัด

กิจกรรมป้องกันการแก้ไขและพัฒนาเด็กเป็นระบบต่อเนื่องเป็นปัจจุบันโดยครูทุกคนมีส่วนร่วมและส่งต่อเพื่อการแก้ไขและพัฒนาเด็ก

-                   มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจของเด็ก และส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างหลากหลาย

-                    มีการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กตามที่สถานศึกษากำหนด

-                   จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสุนทรียภาพให้เด็กมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี

และการเคลื่อนไหวอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

-                   ส่งเสริมคุณลักษณะของความเป็นไทยเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

โดยการสวมเสื้อลายดอกทุกวันศุกร์

-                   จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยทั้งทางด้านความคิด การปฏิบัติ เช่นการเลือกหัวหน้าห้อง

การช่วยคิดแก้ปัญหาขยะเลอะในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  79.16

1. มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึงในระดับ 4

2. มีการจัดกิจกรรม กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในระดับ 3

3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามในระดับ 3

4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวในระดับ 3

5. มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับ 3

6. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในระดับ 3

 

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติ

เต็มศักยภาพ

                สถานศึกษาจัดให้มีโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการดังนี้

-                   มีแผนการจัดสภาพแวดล้อม ให้สะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบ มีการดูแลอาคารสถานที่ที่มีความ

มั่นคง ปลอดภัยโดยครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกันตรวจสอบ ประเมินผลปรับปรุง

-                   มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้  ปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ 

ใส่เหล็กดัดทุกอาคาร  สร้างห้องครัวและห้องสหกรณ์  ปรับปรุงถังน้ำฝนเป็นห้องส้วมและห้องเก็บของ  ปรับปรุงเสาธง  ตัดแต่งกิ่งไม้

 

-                   จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย สวัสดิการและความปลอดภัยของเด็กอย่างทั่วถึง

-                   มีแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผน

ให้บริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้

-                   มีห้องเรียน ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และนำแผน

ไปสู่การปฏิบัติโดยครู บุคลากรทางการศึกษาและเด็กมีส่วนร่วม ติดตามตรวจสอบ

-                   มีแผนการจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้อื่น

ผลการดำเนินงาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  75.00

1. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสมในระดับ 3

2. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็กในระดับ 3

3. มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมในระดับ 3

4. มีห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่ในระดับ 3

5. มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

                สถานศึกษาจัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดำเนินการดังนี้

-                   สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างเป็นหมวดหมู่ มีการใช้และให้บริการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ครู   และเด็ก

-                   จัดทำหลักสูตร โดยมีการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการและความคิดเห็นของชุมชน

ผู้ปกครอง มีคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่มาจากชุมชน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  75

1. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นในระดับ 4

2. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร

ระดับสถานศึกษาในระดับ 2

 

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

                สถานศึกษาจัดให้มีโครงการความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ได้ดำเนินการดังนี้

-                   สถานศึกษาจัดให้บริการเอกสารข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 

-                   มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 

-                   มีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน  และเชิญชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน  ผลสำเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ  62.50

1. เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชนอยู่ในระดับ 2

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับ 4

 

 

Comments