หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา

- วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2560  ในวันที่ 4 กันยายน -16 ตุลาคม  2560  
- หลักสูตร  ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส  เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่น 3/60   รอบเช้า จำนวน 15 คน เรียน 09.00-12.00 น. และรอบค่ำ จำนวน 15 คน เรียน 17.00-20.00 น.  ทั้ง 2 รอบ เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เริ่มเรียน วันที่ 16  ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2560
การฝึกอบรมรุ่นที่ 2/60 รอบเช้า
การฝึกอบรมรุ่นที่ 2/60 รอบค่ำ

 
ศิษย์เก่าดีเด่น  ปี 59

   คุณพงษ์ชัย  มานพวิเศษเจริญ นักศึกษารุ่นที่ 1/2556  ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ   ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของแผนกวิชา  และได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณของวิทยาลัยฯในปีการศึกษา 2559  โดยมอบเกียรติบัตร ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560