รายงานการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA เดือนพฤศจิกายน 2561

คำชี้แจง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)ของนักเรียนชั้น ม.1 - 3 โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่งานติดตามประเมินผลและรายงานซึ่งดูแลระบบอืมี(eme)เป็นผู้กรอก หรือแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้จากการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)ของนักเรียนชั้น ม.1-3 ตาม ปฏิทินที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(โดยสถาบันภาษาไทย) สพฐ. กำหนดไว้ โดยทำการประเมินนักเรียนชั้น ม.1-3 ในการรู้เรื่องการอ่านดังกล่าวแล้วแบ่งผล ประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก(ได้คะแนนร้อยละ 75-100) ระดับดี(ได้คะแนนร้อยละ 50-74) พอใช้(ได้คะแนนร้อยละ 25-49) และปรับปรุง(ได้คะแนนร้อยละ 0-24)อนึ่ง การกรอกข้อมูลในข้อ(1) หมายถึงจำนวนนักเรียนทั้งหมด(ทั้งปกติ+บกพร่อง)ของชั้นนั้น ๆ ณ ช่วงเวลานั้น เช่น เมื่อเดือนที่ทำการประเมิน มีนักเรียน ชั้น ม. 1 จำนวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้อาจมีเด็กบกพร่องฯหรือแนวโน้มชัดเจนว่าบกพร่องฯ จำนวน 1 คน ดังนั้นช่องที่ (1 ) จึงให้ใส่จำนวนนักเรียนทั้งหมด เต็ม 9 คน ส่วนช่องที่ (2) ให้ใส่จำนวน 1 คน ดังนั้นในช่องที่ (3) จะปรากฏตัวเลขขึ้นอัตโนมัติเป็นจำนวน 8 คน การจำแนกผลประเมิน จึงให้นำเฉพาะนักเรียน 8 คนซึ่งถือว่าเป็นเด็กปกติมาใส่ในช่อง (4)ถึง(7) เท่านั้น ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลจริง มิใช่ผลักดันเด็กปกติทั่วไปให้เป็นเด็กบกพร่องฯ ซึ่งเด็กบกพร่องฯ เหล่านี้ก็ต้อง ได้รับการดูแลและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ถูกทอดทิ้ง
ยงานการรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภูอำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอโนนสัง
 1. โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
 2. ยางหลวงพิทยาคม
 3. ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
 4. บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
 5. ชุมชนนาคำไฮวิทยา
 6. บ้านนามะเฟือง
 7. บ้านนาเลิง
 8. ร่มเกล้า
 9. บ้านพร้าว 
 10. บ้านบกโนนเรียง
 11. โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
 12. บ้านโคกน้ำเกี้ยง
 13. หนองบัววิทยายน
 14. บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
 15. ไทยรัฐวิทยา 81
 16. บ้านหินลับศิลามงคล
 17. หนองหว้าวิทยาสรรค์
 18. หัวนาศึกษาวิทย์
 19. บ้านดินทรายอ่อน

Comments