รายงานการอ่านการเขียนเดือนมิถุนายน 2561

มิถุนายน

ครั้งที่ 1 แบบรายงานการอ่านเขียน เดือน มิถุนายน 2561

 กรอกข้อมูลการอ่านการเขียนประจำเดือน มิถุนายน 2561


 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 ศูนย์เมือง 1
  ศูนย์เมือง 7

  ศูนย์เมือง 2
  ศูนย์เมือง 8
  ศูนย์เมือง 3
  ศูนย์เมือง 9
  ศูนย์เมือง 4
  ศูนย์เมือง 10
  ศูนย์เมือง 5
  ศูนย์เอกชน
  ศูนย์เมือง 6
 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 1
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 5
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 2
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 6
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 3
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 7

 ศูนย์ศรีบุญเรือง 4

 ศูนย์ศรีบุญเรือง 8

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 ศูนย์โนนสัง 1
 ศูนย์โนนสัง  5   

 ศูนย์โนนสัง 2
 ศูนย์โนนสัง  6  

 ศูนย์โนนสัง 3
 ศูนย์โนนสัง  7 ศูนย์โนนสัง 4
Comments