รายงานการสอนซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2561

 แบบรายงานการสอนซ่อมเสริมการอ่านเขียน ปีการศึกษา 2561

 กรอกข้อมูลการสอนซ่อมเสริมในระหว่างปิดภาคเรียน เดือน เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562
และให้โรงเรียนที่มีนักเรียนความสามารถการอ่านการเขียน อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุงเข้าไปรายงานสรุปผลการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 ศูนย์เมือง 1
1.หนองบัววิทยายน  ชั้น ป.2 และ ป.4
4.อนุบาลหนองบัวลำภู ชั้น ป.1 ป. 2 ป.3 ป.4 และป.5
5.บ้านห้วยลึก ชั้น ป. 1 ป.4 และป.5


  ศูนย์เมือง 5
1. บ้านลาด ชั้นป.1 ป.2 และป.5
3.บ้านโนนม่วง ชั้น ป.5
4.บ้านข่าดอนเข็ม ชั้น ป.2 และป.4
5.บ้านดอนหัน ชั้น ป.1 และป.3
6.บ้านหนองแสงนาล้อม ชั้นป.2 ป.3 และ ป.4

  ศูนย์เมือง 2  ศูนย์เมือง 6
  ศูนย์เมือง 3
1.  บ้านโคกม่วย ชั้น ป.5
2.  บ้านบกโนนเรียง ชั้น ป.1 และ ป.4


  ศูนย์เมือง 7
1.บ้านอ่างบูรพา ชั้นป.4 และ ป.5


  ศูนย์เมือง 4
2.  บ้านนาเลิง ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 และป.5
3.  บ้านโนนคูณ ชั้น ป.3
4.  บ้านห้วยโจด ชั้น ป.1  ป.2 และ ป.5

  ศูนย์เมือง 8
1.ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ ชั้นป.1 ป.3 ป.4 และ ป.5
3.บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ ชั้น ป.4 และ ชั้นป.5


 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 1
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 5
1.  บ้านโนนสะอาด ชั้น ป.1 ป.2 และ ป.4
3.  บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง ชั้น ป.1 ป.3 และป.4

 ศูนย์ศรีบุญเรือง 2
2.  บ้านหนองแตง ชั้น ป.1 และ ป.3


 ศูนย์ศรีบุญเรือง 6
2.บ้านโนนสำราญสมสนุก ชั้น ป.2 ป.3 และ ป.5
4.บ้านห้วยบ่อทอง ชั้น ป.1 และ ป.5
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 3
2.  บ้านโนนหว้าทอง ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 และ ป.5
3.  บ้านตะเคียนทอง ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 และ ป.5
4.  บ้านมอเหนือ ชั้น ป.3 ป.4 และ ป.5
5.  บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า ชั้น ป.1 ป.3 ป.4 และ ป.5
6.  บ้านสันป่าพลวง ชั้น ป.1 และ ป.3
7.โนนสมบูรณ์วิทยา ชั้น ป.3 และ ป.5
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 7
1.  บ้านหนองกุงแก้ว ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 และ ป.5
2.  บ้านคอกวัว ชั้นป.1 และ ป.4


 ศูนย์ศรีบุญเรือง 4
1.  ดอนปอวิทยา ชั้น ป.1 ป.3 ป.4 และ ป.5
3.  บ้านสร้างเสี่ยน ชั้น ป.1 ป.3 ป.4 และ ป.5
4.  บ้านทรายมูล ชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5
ุ5   บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด ชั้น ป.5
6.  บ้านหนองอุ ชั้นป.3 และ ป.5


 ศูนย์ศรีบุญเรือง 8
1.  บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา  ชั้น ป.1 ป.2 และ ป.4
2.  บ้านสำราญสุข ชั้น ป.1 และ ป.4
3.  กุดหานสามัคคี ชั้น ป.1 ป.2 ป.3  และ ป.5
 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 ศูนย์โนนสัง 1
1. บ้านโคกกลาง  ชั้น ป.4
ุ2. บ้านฝายหิน ชั้น ป.4 และ ป.5
 ศูนย์โนนสัง  5   
2. บ้านดงบาก ชั้น ป.4

 ศูนย์โนนสัง 2
2. บ้านหนองตานา ชั้น ป.1 และ ป.5
4. บ้านโคกใหญ่ ชั้น ป.4 และ ป.5
5. บ้านท่าลาด ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 และ ป.5 

 ศูนย์โนนสัง  6  
1.  บ้านกุดฉิม ชั้น ป.4 และ ป.5
2.  บ้านหนองทุ่ม ชั้น ป.3 และ ป.4
3.  บ้านหนองนกเขียน ชั้น ป.1 และ ป.3
4.  บ้านท่าศิลา ชั้น ป.4


 ศูนย์โนนสัง 3
1.  โคกม่วงประชาสรรค์  ชั้น ป.4 และ ป.5
2.  หนองปิงบุ่งบกวิทยา ชั้น ป.1 ป.2 และ ป.3
4.  บ้านข่าน้อย ชั้น ป.3
5.  บ้านห้วยบง  ชั้น ป.3 ป.4 ป.5
6. บ้านวังมน ชั้น ป.1 ป.4 และ ป.5

 ศูนย์โนนสัง  7
1.  ปรางค์กู่ ชั้น ป.4
 ศูนย์โนนสัง 4
1. บ้านหนองแวง ชั้น ป.3
2. บ้านกุดคอเมย ชั้น ป.1 และ ป.6
Comments