รายละเอียดการอ่านและการเขียน ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2562

ผลประเมินความสามารถการอ่านและการเขียน ตามการออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ที่ 915/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 23 ธ.ค.2562


คำชี้แจงรายละเอียดการอ่านการเขียน
แบบเขียนคำตามคำบอก (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเตรียมไว้ให้กรรมการในวันประเมินตามปฏิทิน)
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน  การเขียน (โรงเรียนดาวน์โหลดเตรียมไว้)
แบบรายงานการอ่านการเขียนออนไลน์ (สำหรับกรรมการ)   
Comments