ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561

พฤศจิกายน

ครั้งที่ 3  แบบรายงานการอ่านเขียน เดือนพฤศจิกายน 2561

 กรอกข้อมูลการอ่านการเขียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 ศูนย์เมือง 1

  ศูนย์เมือง 5

  ศูนย์เมือง 2
  ศูนย์เมือง 6
  ศูนย์เมือง 3
  ศูนย์เมือง 7
  ศูนย์เมือง 4
  ศูนย์เมือง 8
 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 1
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 5
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 2
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 6
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 3
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 7

 ศูนย์ศรีบุญเรือง 4

 ศูนย์ศรีบุญเรือง 8

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 ศูนย์โนนสัง 1
 ศูนย์โนนสัง  5   

 ศูนย์โนนสัง 2
 ศูนย์โนนสัง  6  

 ศูนย์โนนสัง 3
 ศูนย์โนนสัง  7 ศูนย์โนนสัง 4
Comments