ข่าวกิจกรรม

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ ฯ ศรีบุญเรือง 7

โพสต์3 ก.ย. 2562 03:32โดยpannarad SpecialEducation

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ที่ 645/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นและรายการประเมินที่กำหนด โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ฯ ศรีบุญเรือง 7 ในระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2562
เป็นคณะกรรมการชุดที่ 15 ประกอบไปด้วย 
1. นายกิตติพงษ์         ตะไก่แก้ว     ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยา        ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร        ศรีลี             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม          กรรมการ
3. นางสาวปัณณรัตน์   บุญพรม       ศึกษานิเทศก์                                       กรรมการและเลขานุการ

Best Practice การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 ก.ย. 2562 02:59โดยpannarad SpecialEducation   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2562 20:26 ]

Best Practice การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562


Best Practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 1
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด

BP ท่าลาด1.mp4


Best Practice ด้านครูผู้สอนภาษาไทย ชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวธัญญรัตน์  ผลเยี่ยม  ครูโรงเรียนบ้านท่าลาด

ครูธัญญารัตน์ พลเยี่ยม.mp4Best Practice ด้านครูผู้สอนภาษาไทย ชนะรองเลิศอันดับที่ 1
นางสาวนันทพร  ภานุเวศ  ครูโรงเรียนชุมชนกุดดู่

ครูนันทพร ภานุเวศBest Practice ด้านครูผู้สอนภาษาไทย ชนะรองเลิศอันดับที่ 2
นางนิภาลัย  ทอง  ครูโรงเรียนบ้านพร้าว

กิจกรรมภาษาพาเพลิน.mp4
นำเสนอผลงาน ศรีบุญเรือง 7 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562

โพสต์3 ก.ย. 2562 02:49โดยpannarad SpecialEducation   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2562 22:16 ]

1-3 of 3