คำชี้แจงรายละเอียดการอ่านการเขียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

2. เพื่อตรวจสอบพัฒนาการด้านทักษะและความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6  

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนานักเรียน

                                                                           ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

        1.  การเตรียมการและประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้เตรียมการดำเนินงาน โดยการประชาสัมพันธ์

ให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบวิธีการดำเนินงานในห้องนิเทศ

ออนไลน์ ศน.ปัณณรัตน์  เว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา

        2. สร้างเครื่องมือและข้อสอบ

        ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วางแผนออกแบบสร้างเครื่องและข้อสอบตามตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถ

ในการอ่านและการเขียนจัดพิมพ์ข้อสอบ จัดสรรข้อสอบตามจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นในแต่ละโรงเรียน ออกแบบบันทึกคะแนน 

แบบกรอกคะแนน ออกแบบกรอกข้อมูลออนไลน์

        3. การดำเนินการทดสอบ

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำศูนย์เครือข่ายฯ ดำเนินการทดสอบตามจำนวนนักเรียนปกติ

ที่มีระดับคุณภาพการอ่าน และการเขียนอยู่ในระดับปรับปรุง และพอใช้ อย่างน้อยโรงเรียนละ 15 คน/โรงเรียน  

(กรณีที่โรงเรียนใดไม่มีนักเรียนในระดับ ปรับปรุง/พอใช้ ให้ทดสอบในระดับ ดี และดีมากได้ ตามแต่ละบริบท

ผลการประเมินที่ได้รายงานไว้ในห้องในห้องนิเทศ ศน. ปัณณรัตน์ )

        4. ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการดำเนินการสอบเปิดเผยข้อมูลของแบบทดสอบการอ่าน และการเขียน

ให้ถือว่าเครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ชั้น ป.๑ – ๖
เป็นความลับไม่อนุญาตให้เผยแพร่ทางใดทั้งสิ้น

        5. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ทดสอบนักเรียนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ครูในโรงเรียนเป็นผู้สอบแทนคณะกรรมการ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

        6. ให้กรรมการผู้สอบเก็บกระดาษคำตอบของนักเรียนกลับคืนมาด้วย

        7.  กรรมการไม่อนุญาตให้ครูหรือผู้อื่น ถ่ายเอกสาร/ถ่ายรูปข้อสอบและกระดาษคำตอบของนักเรียนเก็บไว้

        8.  กรรมการตรวจคะแนนประเมินผลตัดสินและกรอกข้อมูลใบบันทึกคะแนนและแบบบันทึกข้อมูลออนไลน์

ในห้องนิเทศ ศน. ปัณณรัตน์

        9.  สรุปและรายงานผล


                                            คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีทั้งหมด  ๒๐  ชุด จำนวน  ๖๑ คน


                                            กลุ่มเป้าหมาย/การพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการดังนี้

        1. นักเรียนปกติที่มีคุณภาพระดับปรับปรุงด้านการอ่านการเขียน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  ทุกคน

          โดยแบ่งเป็น ๒  กลุ่ม  คือ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓  และ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖

                        -  นักเรียนที่มีระดับคุณภาพในกลุ่มปรับปรุงทุกคน ชั้น ป.๑ - ป.๖  ตามจำนวนที่ปรากฏการจัดระดับคุณภาพการอ่าน 

                        การเขียน ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

                        ๑.๑ กรณีที่โรงเรียนใดมีจำนวนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงเกิน ๑๕ คน  ให้ทดสอบกลุ่มนักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุงทั้งหมด 

                               เช่น โรงเรียน ก มีจำนวนนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง  ๒๐ คน  จะทดสอบทั้งหมด

                        ๑.๒  กรณีที่โรงเรียนจำนวนนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุงไม่ถึง ๘  คน ให้นำนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้

                                มาทดสอบด้วย เพื่อให้ได้สัดส่วน ๘ + ๗ = 15 คน  ช่วงชั้นที่ ๑ (ป. ๑ - ๓ ) นักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง

                                ไม่ถึง ๘  คน +  ระดับคุณภาพพอใช้ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป. ๔ - ๖ )  จำนวน ๗ คน เท่ากับ ๑๕ คน 

                     ต่อโรงเรียนเป็นอย่างน้อย (รายละเอียดดัง Flow Chart )

             - กรณีไม่มีปรับปรุง แต่มีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้เกิน ๘  คน จะสุ่มทั้งหมด โดยใช้สัดส่วน ๘ + ๗

             - ขั้นตอนการสุ่มตามสัดส่วน ๘ + ๗  จะสุ่มชั้นที่มีระดับคุณภาพการอ่านการเขียนต่ำที่สุด ที่มีแต่ละช่วงชั้น

     2. กรณีที่นักเรียนกลุ่มปรับปรุงไม่ครบ หรือไม่มี ช่วงชั้นที่ ๑ มีจำนวนไม่ครบ 8 คน และ ช่วงชั้นที่ 2 มีจำนวน

        ไม่ครบ 7  คน ให้นำนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้มาเพิ่มให้ได้  8  คน ช่วงชั้นที่ ๑ (ป. ๑ - ๓ )  โดยพิจารณา ป.1

         เป็นหลักสัดส่วน 4 : 2 : 2 และช่วงชั้นที่ 2 ดำเนินการเหมือนกัน โดยใช้สัดส่วน 3 : 2 : 2

    3. ให้นักเรียนปกติที่มีระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน ในระดับปรับปรุงตามจำนวนที่เป็นจริง

        ตามระบบ e -MES ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
Comments