แบบฝึกอ่านแม่ ก. กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ล่ม 1 แบบฝึกอ่านแม่ ก.กา สระเดี่ยวเสียงยาว   
       ดาวน์โหลด   - หน้าปก  
                          - แบบฝึกเล่ม 1 ชุดที่ 1 - 9
                          - แบบสรุปผลประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนรายบุคคล (ทั้งห้องเรียน) 
เล่ม 2 แบบฝึกอ่านแม่ ก.กา สระเดี่ยวเสียงสั้น
       ดาวน์โหลด   - หน้าปก  
                          - แบบฝึกเล่ม 1 ชุดที่ 1 - 9
Comments