หน้าแรก
https://drive.google.com/file/d/1w_FgkekXQ8BkXEcYhWQDYTNlkOYfaW4b/view?usp=sharing


https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

  • การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ ฯ ศรีบุญเรือง 7 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ที่ 645/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นและรายการประเมินที่กำหนด โรงเร ...
    ส่ง 3 ก.ย. 2562 03:32 โดย pannarad SpecialEducation
  • Best Practice การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 Best Practice การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562Best Practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 1นางวลักขณา สาระกิจจานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดBest ...
    ส่ง 3 ก.ย. 2562 20:26 โดย pannarad SpecialEducation
  • นำเสนอผลงาน ศรีบุญเรือง 7 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 นำเสนอจุดเน้น โรงเรียนบ้านสำราญสุขนำเสนอจุดเน้น โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยานำเสนอจุดเน้น โรงเรียนบ้านวังคูณ
    ส่ง 3 ก.ย. 2562 22:16 โดย pannarad SpecialEducation
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »หนังสือภาษาไทย ภาษาชาติ 
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านการเขียน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2561


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2562 
  ด่วน!แบบกรอกข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                              ที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (ReadingLiteracy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์              (Scientific Literacy)  ตามแนวทางการประเมิน PISA  (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 50 โรงเรียน ในสังกัดเท่านั้น)

 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562


แบบกรอกข้อมูล e-mail  เพื่อรับแบบทดสอบการอ่าน การเขียน และ PISA - https://docs.google.com/forms/d/1iP99nCBZ0APHfsC-dNif3sXPTPwFXZI47gxvT2Ausjo/edit?usp=sharing  

การวัดและประเมินผล "ความสามารถในการอ่านและการเขียน /การรู้เรื่องการอ่านตามแนวPISA"

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต ๑  จะดำเนินการทดสอบและประเมินพัฒนาด้านภาษาไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการระดับคุณภาพการอ่าน  การเขียนนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อสอบของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
    ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและควบคุมห้องสอบ  ตรวจข้อสอบ  ประเมินและรายงานผลให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
    ๒.ให้คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ  ดาวน์โหลดและจัดทำข้อสอบภายในวันที่   ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งจะส่งข้อสอบทางอีเมลล์ของครูที่รับผิดชอบภาษาไทย ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น.
    ๓.ให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบศึกษารายละเอียดในคู่มือฯ ก่อนสอบให้เข้าใจ
    ๔.ดำเนินการสอบในวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนสอบให้จัดโต๊ะ  เก้าอี้สำหรับนักเรียนนั่งสอบให้มีระยะห่างพอสมควรเพื่อไม่ให้นักเรียนลอกคำตอบคนอื่น  และให้ยึดระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด
    ๕.ควรดำเนินตรวจข้อสอบ  รวมคะแนน  และสรุปผล  รวมทั้งกรอกข้อมูลในห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ปัณณรัตน์  บุญพรม  และระบบ  e - MES  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
......................................................................................................................                                  

แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต ๑  ทุกโรง
ประกาศ : ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายฯ ออกนิเทศ  ติดตาม  การทดสอบ  และประเมินผลการอ่าน  การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ - ๖ ที่ได้ระดับคุณภาพการอ่าน  การเขียนในระดับพอใช้  และปรับปรุง 
ซึ่งกำหนดดำเนินการ  ในระหว่างวันที่  ๒๐ -  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นี้
        อนึ่ง ในการทดสอบครั้งนี้จะออกนิเทศ  ติดตาม  ดังรายการต่อไปนี้
        ๑) การเตรียมการสอบ PISA
        ๒) การประกันคุณภาพการศึกษา
        ๓) หนังสือราชนิพนธ์ ของโครงการห้องสมุด(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร  ๖ โรงเรียน)
 ####การทดสอบ  และประเมินผลการอ่าน  การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ที่ได้ระดับคุณภาพการอ่าน  การเขียนในระดับพอใช้  และปรับปรุง ให้ทางโรงเรียนเตรียมการเพื่อรับการนิเทศ  ดังนี้
          ๑) เตรียมนักเรียนปกติที่ได้ระดับคุณภาพการอ่าน  การเขียน
          ๒) เตรียมเอกสาร  รายชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบให้กับศึกษานิเทศก์
          ๓) กำหนดการและ ปฏิทินการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย ฯแต่ละศูนย์    จะแจ้งโรงเรียนให้ทราบอีกครั

วันหยุดในไทย