หน้าแรกgif ภาพเคลื่อนไหว
gif ภาพเคลื่อนไหวgif ภาพเคลื่อนไหวอัพเดทล่าสุด วันที่ 15 พฤษภาคม  2561 เวลา 10.40 น.

gif ภาพเคลื่อนไหว ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2561 โดยจะจัดอบรมเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ (เดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2561)  ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หากท่านใดสนใจติดต่อ ศน.คำตา  อ้วนสาเล โทร. 0819770198  ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือเทียบเท่าทางด้านภาษาไทย   มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 51  .ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปัจจุบันสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาและสอนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี  

gif ภาพเคลื่อนไหว  ด่วน...ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเผยแพร่เกมกีฬาเพื่อการศึกษา ซึ่ง สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่าการแข่งขันในรายการนี้จะส่งผลโดยตรงในการพัฒนาการศึกษาของเด็ก นักเรียนและเยาวชน ทั้งทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป เห็นควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน  หากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันสอบถามข้อมูลได้โดยตรงจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกมฯ   โทรศัพท์ 02 295 0861-5 หรือเว็บไซต์ www.thaicrossword.com
คลิกดูรายละเอียดการแข่งขันที่นี่


gif ภาพเคลื่อนไหว แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้  ที่มีนักเรียนได้คุณภาพระดับปรับปรุง ด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2561 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในระหว่างปิดเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น แล้วรายงานผลการดำเนินงานที่ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล ภายในวันที่ 15  พฤษภาคม 2561
คลิกดูรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คุณภาพระดับปรับปรุง และต้องสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาสูงขึ้น

คลิกกรอกแบบรายงาน
คลิกดูแบบรายงานตอบกลับ

 
gif ภาพเคลื่อนไหวการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.  2561  ตามประกาศและรายละเอียดที่แนบ    จึงขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์  และสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ  เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก ส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 16  มิถุนายน  2561     
 
gif ภาพเคลื่อนไหว สพฐ.ขอความร่วมมือให้คัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำให้ถูกต้องด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   โดยให้บันทึกเป็นคลิปวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 3  นาที ภาพคมชัด  ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ  แล้วส่งผลงานไปที่ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กทม. 10300  หรือ     e-mail : houseobec@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2561   คลิกดูวีดิทัศน์ 1    คลิกดูวีดิทัศน์ 2      คลิกดูวีดิทัศน์ 3          

gif ภาพเคลื่อนไหว

gif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

 https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa 
https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/sux-wi-di-thasn-xan-xxk-kheiyn-di http://www.stemedthailand.org/?page_id=23http://ez.eduzones.com/test/


gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว
        
  gif ภาพเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรม gif ภาพเคลื่อนไหว
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน เมษายน 2561 เดือน เมษายน 2561หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2561 ************** 1.       ให้โรงเรียนการรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2561 18:59 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • คำชี้แจงการทดสอบ กิจกรรมตามไปดู คำชี้แจงการทดสอบ กิจกรรมตามไปดูคำชี้แจง กิจกรรมตามไปดู วิชาภาษาไทย (การอ่านรู้เรื่อง  และรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓          ๑. ข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 17:23 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • Nongbua Excellent Model Nongbua Excellent  ModelNongbua Excellent  Model **********            การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ใช้รูปแบบที่เป็นโมเดลหลัก ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 18:48 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560หัวข้อประชุมบริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 1. สรุปรายงานผลการทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียน นักเร ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2560 06:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 1.ประกาศผลการจัดกิจกรรม “ท้าพ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 21:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชมรมครูผู้รักษ์ภาษาไทยหนองบัวลำภู
  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหว
  http://202.29.214.75/amssplus/index.php
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1

nongbua2009@gmail.com


หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว