หน้าแรก

gif ภาพเคลื่อนไหว
gif ภาพเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2560  เวลา  16.30 น.

gif ภาพเคลื่อนไหวโปรดคลิกกรอกแบบสำรวจความประสงค์เข้าร่วมงาน "วันแห่งเกียรติยศที่นี่                         gif ภาพเคลื่อนไหวคลิกตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่นี่
gif ภาพเคลื่อนไหว ประกาศผลการจัดกิจกรรม "ท้าพิสูจน์" ปีการศึกษา 2559    
หนังสือนำส่งประกาศ    
ประกาศผลการจัดกิจกรรมท้าพิสูจน์
รายชื่อห้องเรียนและโรงเรียนแนบท้ายประกาศ
กำหนดการจัดงานวันแห่งเกียรติยศ   วันที่ 11  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมนเรศวร  สพป.หนองบัวลำภู เขต  1  ดังนี้
                        วันที่ 10 มีนาคม   2560            ประกาศผลกิจกรรม "ท้าพิสูจน์"
                        วันที่ 10 - 14  มีนาคม  2560    โรงเรียนแจ้งแก้ไขคำนำหน้า ชื่อ  สกุล  ห้องเรียน โรงเรียน ที่ได้รับรางวัล  (กรณีที่ผิดพลาด)
                        วันที่ 15 - 16 มีนาคม   2560    เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแก้ไขรายชื่อที่แจ้งแก้ไข
             gif ภาพเคลื่อนไหว  วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2560      สำรวจรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานเพื่อรับโล่และเกียรติบัตร
                                                                     ในงาน "วันแห่งเกียรติยศ"
            gif ภาพเคลื่อนไหว   วันที่ 16 มีนาคม 2560             จัดจ้างทำโล่และเกียรติบัตร
                        วันที่ 6 พฤษภาคม 2560          ตรวจรับโล่และเกียรติบัตรจากโรงพิมพ์
                        วันที่ 6 - 10 พฤษภาคม  2560  เตรียมงาน
                        วันที่ 11 พฤษภาคม 2560        จัดงานวันแห่งเกียรติยศ
 gif ภาพเคลื่อนไหวรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนคำในระดับปรับปรุง   จึงขอให้โรงเรียนวางแผนและสอนซ่อมเสริมเพื่อ
พัฒนานักเรียนไปสู่ระดับพอใช้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 และรายงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560
        คลิกดูรายชื่อที่นี่                              คลิกกรอกแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่นี่                       ตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่นี่

 gif ภาพเคลื่อนไหวด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการติดตามการใช้หนังสือ "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ"  (ได้แจกให้โรงเรียนแล้ว)  จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย  ที่ใช้คู่มือดังกล่าว ได้ตอบแบบสอบถามการติดตามออนไลน์   ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560   ตามลิงค์ด้านล่าง   
คลิกกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่นี่

 gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา    คลิกดูผลที่นี่
gif ภาพเคลื่อนไหว

gif ภาพเคลื่อนไหวล่าสุด... แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด  กรุณากรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินการคิดคำนวณและสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31  มีนาคม 2560  ตามลิงค์นี้        คลิกกรอกข้อมูลที่นี่                             กรอกเสร็จคลิกตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่นี่

 gif ภาพเคลื่อนไหว รายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่   
                                                                                                      โปรดกรอกรายชื่อเพิ่มเติมที่นี่             ดูการกรอกข้อมูลgif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

 https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa
gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว
        
  gif ภาพเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรม gif ภาพเคลื่อนไหว
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 1.ประกาศผลการจัดกิจกรรม “ท้าพ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 21:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียนกระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน************              นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 22:01 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559********************               แม้ว่าโรงเรียนจะได้ปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นเวลาเกือบ 20 ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 00:09 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ การอบรมพัฒนาเว็บไซต์การอบรมพัฒนาเว็บไซต์*********          การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับบุคลากรใน 41 เรียน รุ่นนำร่อง ระหว่างวันที่ 28 - 29  กันยายน  2559 และวันที่ 7 ต ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 19:18 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • รายชื่อโรงเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูลเดือยสิงหาคม 2559) รายชื่อโรงเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูลเดือยสิงหาคม 2559) จำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านไม่ออก จำนวน 28 โรงเร ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 22:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม  2559-กุมภาพันธ์ 2560การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพนักเรียน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – ก ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2559 16:58 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • สรุปผลการอ่านเขียนเดือนสิงหาคม 2559 สรุปผลการอ่านเขียนเดือนสิงหาคม 2559บทสรุปผู้บริหาร การทดสอบและประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 *************           การทดสอบและประเม ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2559 00:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • บทสรุปผลการทดสอบและประเมินการอ่าน เขียนเดือนกรกฎาคม 2559 บทสรุปผลการทดสอบและประเมินการอ่าน เขียนเดือนกรกฎาคม 2559บทสรุปผู้บริหาร การทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 2  เดือน กรกฎาคม ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2559 00:52 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559    กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559ให้โรงเรียนวางแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับภาระงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2559 07:51 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชมรมครูผู้รักษ์ภาษาไทยหนองบัวลำภู

  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหวhttp://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

 
 

แผนที่รวม

หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว