หน้าแรก

gif ภาพเคลื่อนไหวgif ภาพเคลื่อนไหวอัพเดทล่าสุด วันที่ 20  สิงหาคม  2561 เวลา 17.10 น.
gif ภาพเคลื่อนไหว  ด่วน...สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จะออกติดตาม ตรวจสอบและประเมินจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (15 จุดเน้น) ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม  2561 - วันที่ 10 กันยายน  2561  จึงให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบติดตามฯ และให้ประเมินตนเองในแบบติดตาม  รวมทั้งจัดทำสำเนาเป็น 3 ชุด แล้วมอบให้คณะกรรมการในวันที่มาประเมิน  ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานเอกสาร ร่องรอยไว้สำหรับการประเมินในครั้งนี้    คลิกดูรายละเอียดที่นี่


gif ภาพเคลื่อนไหว  ด่วน...ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  จะดำเนินการคัดเลือกและรวบรวมผลงานที่ประสบผลสำเร็จ หรือผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  จำนวน  4  ด้าน คือ ด้านสถานศึกษา    ด้านผู้บริหาร   ด้านครู   และด้านนักเรียน  
ศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้     

gif ภาพเคลื่อนไหว  โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th  TMC- Thailand  Mathematics  Contest)

          ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย  ครั้งที่  7 (7th  TMC- Thailand  Mathematics  Contest) ผ่านโครงการจัดสอบ  Preliminary  National  Examinations (Pre-NE) พร้อมกันทั่วประเทศ  โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ

          รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป.5) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)  โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 30 คน  กำหนดการรับสมัคร  มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2561  กำหนดการสอบวันที่ 5  สิงหาคม 2561 สอบ ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

          สนใจส่งใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการได้ที่ Email : tmcthailand@yahoo.com  และสำเนาใบแจ้งความจำนงส่งที่ Email : chaiyasithkamphu@qmail.com ภายใน 30 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ชัยสิทธิ์  คำภู           gif ภาพเคลื่อนไหว  แนวทางการส่งเสริมการคิดคำนวณ  (คณิตศาสตรฺ์)
1. ให้โรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
2. ประชุมชี้แจง กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ
3. ประเมินเพื่อจัดระดับคุณภาพด้านการคิดคำนวณของนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำสารสนสนเทศ
4.ครูผู้รับผิดชอบคณิตศาสตร์ระดับชั้นเรียนหรือห้องเรียนจัดหาสื่อ นวัตกรรมการหรือดาวน์โหลดจากห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล และดำเนินการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการนักเรียนเป็นระยะ
6. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
7. จัดเวทีหรือสนามแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมทุกวัน อาทิ ให้นักเรียนฝึกคณิตคิดเร็วทุกเช้าก่อนเรียนหรือก่อนเลิกเรียนทุกวัน   ท่องสูตรคูณ   ทดสอบท่องสูตรคูณ
9. ส่งเสริมเวทคณิต และหรือ จินตคณิตในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ


gif ภาพเคลื่อนไหว  ด่วน...ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเผยแพร่เกมกีฬาเพื่อการศึกษา ซึ่ง สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่าการแข่งขันในรายการนี้จะส่งผลโดยตรงในการพัฒนาการศึกษาของเด็ก นักเรียนและเยาวชน ทั้งทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป เห็นควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน  หากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันสอบถามข้อมูลได้โดยตรงจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกมฯ   โทรศัพท์ 02 295 0861-5 หรือเว็บไซต์ www.thaicrossword.com
คลิกดูรายละเอียดการแข่งขันที่นี่

 
gif ภาพเคลื่อนไหวการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.  2561  ตามประกาศและรายละเอียดที่แนบ    จึงขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์  และสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ  เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก ส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 16  มิถุนายน  2561     
 
gif ภาพเคลื่อนไหว สพฐ.ขอความร่วมมือให้คัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำให้ถูกต้องด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   โดยให้บันทึกเป็นคลิปวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 3  นาที ภาพคมชัด  ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ  แล้วส่งผลงานไปที่ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กทม. 10300  หรือ     e-mail : houseobec@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2561   คลิกดูวีดิทัศน์ 1    คลิกดูวีดิทัศน์ 2      คลิกดูวีดิทัศน์ 3          
gif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

 https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa 
https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/sux-wi-di-thasn-xan-xxk-kheiyn-di http://www.stemedthailand.org/?page_id=23http://ez.eduzones.com/test/


gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว
        
  gif ภาพเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรม gif ภาพเคลื่อนไหว
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน เมษายน 2561 เดือน เมษายน 2561หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2561 ************** 1.       ให้โรงเรียนการรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2561 18:59 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • คำชี้แจงการทดสอบ กิจกรรมตามไปดู คำชี้แจงการทดสอบ กิจกรรมตามไปดูคำชี้แจง กิจกรรมตามไปดู วิชาภาษาไทย (การอ่านรู้เรื่อง  และรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓          ๑. ข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 17:23 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • Nongbua Excellent Model Nongbua Excellent  ModelNongbua Excellent  Model **********            การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ใช้รูปแบบที่เป็นโมเดลหลัก ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 18:48 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560หัวข้อประชุมบริหารโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2560 1. สรุปรายงานผลการทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียน นักเร ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2560 06:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 หัวข้อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2560 1.ประกาศผลการจัดกิจกรรม “ท้าพ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2560 21:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรมนอกสถานที่ของ ศน.คำตา อ้วนสาเล

กลุ่มผู้รักษ์คณิตศาสตร์
  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหว
  http://202.29.214.75/amssplus/index.php

   


  หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว