หน้าแรก

gif ภาพเคลื่อนไหว


gif ภาพเคลื่อนไหว
อัพเดทล่าสุด วันที่ 22 มกราคม 2560  เวลา  09.05 น.

ด่วน....เตรียมทำข้อสอบ O - NET ภาษาไทย อัตนัย ป. 6  เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์

วิดีโอ YouTubegif ภาพเคลื่อนไหว ด่วน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กำหนดสอบอ่าน และเขียน นักเรียน ป.1 - 6  ประจำเดือน มกราคม 2560 โดยใช้ข้อสอบของ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ. จึงให้โรงเรียนดำเนินการ  ดังนี้
๑. ดาวน์โหลดคู่มือ.แล้วศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ
๒. ฝึกทักษะนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ  โดยยึดผังข้อสอบเป็นสำคัญ
๓. แต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบโดยมิให้ครูประจำชั้นเป็นกรรมการคุมสอบ
๔. แต่งตั้งกรรมการดาวน์โหลดข้อสอบ จากห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล  และจัดทำข้อสอบในวันที่ ๒๓  มกราคม   ๒๕๖๐
๕. จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับให้นักเรียนนั่งสอบโดยให้มีระยะห่างพอสมควร  เพื่อป้องกันการคัดลอกข้อสอบซึ่งกันและกัน
๖. ดำเนินการสอบในวันที่ ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ และกำชับให้กรรมการคุมสอบ ยึดระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด
๗. ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย จะออกนิเทศ ติดตาม ในวันสอบอย่างใกล้ชิด
๘. แจ้งให้กรรมการคุมสอบดำเนินการตรวจข้อสอบ กรอกแบบบันทึกคะแนนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
๙. รายงานระดับคุณภาพการอ่านการเขียนผ่านระบบออนไลน์ที่ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐
๑๐. รายงานระดับคุณภาพการอ่านการเขียนผ่านระบบ e - MES ภายในวันที่  ๓๐  มกราคม   ๒๕๖๐
  คลิกรายละเอียดการทดสอบอ่านเขียนเดือนมกราคม 60  

 gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน...ให้ประธานกรรมการและหรือเลขานุการสนามสอบ "ท้าพิสูจน์" และหรือโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลห้องเรียนและโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ท้าพิสูจน์ โดยด่วน หากมีข้อผิดพลาดหรือสงสัย โทร 0819770198  ศน.คำตา  อ้วนสาเล  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา    คลิกดูผลที่นี่
gif ภาพเคลื่อนไหว

gif ภาพเคลื่อนไหวล่าสุด... แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด  กรุณากรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินการคิดคำนวณและสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 51 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30  ตุลาคม  2559   ตามลิงค์นี้        คลิกกรอกข้อมูลที่นี่                             กรอกเสร็จคลิกตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่นี่
 คลิกดูรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน

 gif ภาพเคลื่อนไหวจากการประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 59 ปรากฏว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้     จึงให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามตารางข้างล่าง ดำเนินการดังนี้
    1. ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ e - MES  เมนู (1)รายงานประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ปี59    (2)ฟอร์มกรอกรายงานจำแนกสาเหตุอ่าน/เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 2 ภายในสิงหาคม 59      ด่วนที่สุด
     2. ให้วางแผนและระบุวิธีแก้ไขปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหา การอ่าน การเขียนนักเรียนแต่ละคนตามสาเหตุ และให้รายงานตามแบบรายงานที่ลิงค์ด้านล่าง ภายใน10 ตุลาคม  2559     โปรดคลิกดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลที่นี่  แล้วส่งกลับที่อีเมล์ nongbua2009@gmail.com
 gif ภาพเคลื่อนไหว รายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่   
                                                                                                      โปรดกรอกรายชื่อเพิ่มเติมที่นี่             ดูการกรอกข้อมูลgif ภาพเคลื่อนไหว สุดยอดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  5  กลุ่มสาระหลัก gif ภาพเคลื่อนไหว
 gif ภาพเคลื่อนไหวภาษาไทย gif ภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว  วิทยาศาสตร์  gif ภาพเคลื่อนไหว   สังคมศึกษา  gif ภาพเคลื่อนไหว    ภาษาอังกฤษ 

 https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-kheiyn-reuxng-cak-cintnakar https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/khad-laymux https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/kar-xan-ru-reuxng-laea-suxsar-di   
   https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/rabb-xxnlin-khxsxb-pisa
gif ภาพเคลื่อนไหวhttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-suxgif ภาพเคลื่อนไหว
        
  gif ภาพเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรม gif ภาพเคลื่อนไหว
 • หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60 หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียน เดือน มกราคม 60หัวข้อประชุมผู้บริหารโรงเรียนเดือน มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประผลการจัดการศึกษา **************** 1. การทดสอบอ่านเข ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 22:39 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน กระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียนกระบวนการจัดการรียนรู้ท่องบทอาขยานสำหรับนักเรียน************              นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 22:01 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559กิจกรรมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559********************               แม้ว่าโรงเรียนจะได้ปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นเวลาเกือบ 20 ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 00:09 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ การอบรมพัฒนาเว็บไซต์การอบรมพัฒนาเว็บไซต์*********          การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับบุคลากรใน 41 เรียน รุ่นนำร่อง ระหว่างวันที่ 28 - 29  กันยายน  2559 และวันที่ 7 ต ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 19:18 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • รายชื่อโรงเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูลเดือยสิงหาคม 2559) รายชื่อโรงเรียนที่ยังมีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ข้อมูลเดือยสิงหาคม 2559) จำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่านไม่ออก จำนวน 28 โรงเร ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 22:08 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม  2559-กุมภาพันธ์ 2560การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพนักเรียน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – ก ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2559 16:58 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • สรุปผลการอ่านเขียนเดือนสิงหาคม 2559 สรุปผลการอ่านเขียนเดือนสิงหาคม 2559บทสรุปผู้บริหาร การทดสอบและประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 *************           การทดสอบและประเม ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2559 00:03 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • บทสรุปผลการทดสอบและประเมินการอ่าน เขียนเดือนกรกฎาคม 2559 บทสรุปผลการทดสอบและประเมินการอ่าน เขียนเดือนกรกฎาคม 2559บทสรุปผู้บริหาร การทดสอบและประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 2  เดือน กรกฎาคม ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2559 00:52 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559    กำหนดการรายงานกิจกรรมการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559ให้โรงเรียนวางแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับภาระงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2559 07:51 โดย คำตา อ้วนสาเล
 • ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2559    ๑.รายงานผลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่  1  ประจำเดือน มิถุนายน 2559     ปีการศึกษา 2559   ตรวจสอบข้อม ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2559 07:29 โดย คำตา อ้วนสาเล
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชมรมครูผู้รักษ์ภาษาไทยหนองบัวลำภู

  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหวhttp://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

 
 

แผนที่รวม

หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมส่วนตัว