แบบฝึกการอ่านเขียน ป.1 - 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     การอ่านสำหรับครู           การอ่านสำหรับนักเรียน         การเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2           การอ่าน            การเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3           การอ่าน            การเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4           การอ่าน            การเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5           การอ่าน            การเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6           การอ่าน            การเขียน
Comments