รายงานคณิตศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

คำชี้แจงการเข้ารายงานผล :

             1. สามารถเข้ากรอกข้อมูลรายงานผลอย่างเป็นทางการได้ ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย.61 (ตามกำหนดการ)
            2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด เช่น ข้อมูลเดือน-ชื่อโรงเรียน-ศูนย์เครือข่าย-จำนวนตัวเลขนักเรียนปกติ/พิเศษ
            3. ตรวจสอบเครื่องหมาย / และ X ให้รอบคอบถ้วนถี่ ทบทวนข้อมูลให้ละเอียดทุกครั้ง
            4. สำเนาข้อมูลไว้ที่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ แบบข้อมูลไฟล์ และข้อมูลกระดาษ A4 เก็บใส่แฟ้มอย่างดี
            5. ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งใจไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากสงสัยโทร. 0895702996

ครั้งที่ 3 แบบรายงานการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์  ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561  สำหรับ ชั้น ป.1-6, ม.1-3 

 กรอกข้อมูลการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์ พฤศจิกายน 2561
 อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
 ศูนย์ฯ เมือง 1
1. หนองบัววิทยายน ต.หนองบัว
7. บ้านตำแย ต.โพธิ์ชัย
  ศูนย์ฯ เมือง 5
1. บ้านลาด ต.ป่าไม้งาม
  ศูนย์ฯ เมือง 2
  ศูนย์ฯ เมือง 6
ศูนย์ฯ เมือง 3
  ศูนย์ฯ เมือง 7
ศูนย์ฯ เมือง 4
  ศูนย์ฯ เมือง 8
 อำเภอศรีบุญเรือง
  อำเภอศรีบุญเรือง
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 1
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 5
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 2
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 6
1. บ้านโนนงาม ต.นากอก
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 3
1. บ้านมอเหนือ ต.โนนม่วง
6. บ้านป่าคา ต.ยางหล่อ
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 7
1. บ้านหนองกุงแก้ว ต.หนองกุงแก้ว
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 4
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 8

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 ศูนย์ฯ โนนสัง 1
7. นิคมสงเคราะห์ 4 ต.นิคมพัฒนา
 ศูนย์ฯ โนนสัง  5   
1. บ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น
8. บ้านดงบาก ต.นิคมพัฒนา
ศูนย์ฯ โนนสัง 2
1. บ้านหนองลุมพุก ต.หนองเรือ
7. บ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่
ศูนย์ฯ โนนสัง  6  
1. บ้านค้อ ต.บ้านค้อ

ศูนย์ฯ โนนสัง 3
7. บ้านโนนตาล ต.โนนเมือง
ศูนย์ฯ โนนสัง  7

ศูนย์ฯ โนนสัง 4
Comments