รายงานคณิตศาสตร์ เดือน สิงหาคม 2561

คำชี้แจงการเข้ารายงานผล : 
            1. สามารถเข้ากรอกข้อมูลรายงานผลอย่างเป็นทางการได้แล้ว เมื่อวันที่ 27/08/61 เวลา 20.29 น. (กำหนดการ 28-30/08/61)
            2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด เช่น ข้อมูลเดือน-ชื่อโรงเรียน-ศูนย์เครือข่าย-จำนวนตัวเลขนักเรียนปกติ/พิเศษ
            3. ตรวจสอบเครื่องหมาย / และ X ให้รอบคอบถ้วนถี่ ทบทวนข้อมูลให้ละเอียดทุกครั้ง
            4. สำเนาข้อมูลไว้ที่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ แบบข้อมูลไฟล์ และข้อมูลกระดาษ A4 เก็บใส่แฟ้มอย่างดี

ครั้งที่ 2 แบบรายงานการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์  ประจำเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2561  สำหรับ ชั้น ป.1-6, ม.1-3 

 กรอกข้อมูลการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์ สิงหาคม 2561
 อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
 ศูนย์ฯ เมือง 1
  ศูนย์ฯ เมือง 5
  ศูนย์ฯ เมือง 2
  ศูนย์ฯ เมือง 6
ศูนย์ฯ เมือง 3
  ศูนย์ฯ เมือง 7
ศูนย์ฯ เมือง 4
  ศูนย์ฯ เมือง 8
 อำเภอศรีบุญเรือง
  อำเภอศรีบุญเรือง
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 1
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 5
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 2
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 6
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 3

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 7
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 4

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 8

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 ศูนย์ฯ โนนสัง 1
 ศูนย์ฯ โนนสัง  5   

ศูนย์ฯ โนนสัง 2
ศูนย์ฯ โนนสัง  6  

ศูนย์ฯ โนนสัง 3
ศูนย์ฯ โนนสัง  7ศูนย์ฯ โนนสัง 4
Comments