รายงานการประเมินคณิตศาสตร์ มิถุนายน 61

             แบบรายงานการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์ชุดนี้  เป็นผลมาจากการนำแบบรายงานการคิดเลขเร็ว การคำนวณมาใช้ชั่วคราว  เพื่อใช้สำหรับทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์  ประจำเดือน  มิถุนายน  2561 

ครั้งที่ 1 แบบรายงานการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์  มิถุนายน  2561  ป. 1- 6, ม.1-3 

กรอกข้อมูลการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์  มิถุนายน  2561
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 ศูนย์ฯ เมือง 1
2. พิศาลวิทยา (ยุบเลิกแล้ว)
  ศูนย์ฯ เมือง 7

  ศูนย์ฯ เมือง 2
  ศูนย์ฯ เมือง 8
ศูนย์ฯ เมือง 3
  ศูนย์ฯ เมือง 9
1.  ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา (ย้ายไปสังกัด อบจ.นภ.2561)
3.  บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย (เลิกสถานศึกษา 16.07.61)
ศูนย์ฯ เมือง 4
  ศูนย์ฯ เมือง 10
ศูนย์ฯ เมือง 5
ศูนย์ฯ เอกชน (ย้ายไปสังกัด สศจ.นภ.2561)
1.  พิชญบัณฑิต                   2.  จริยานุสรณ์
3.  อนุบาลสุดา                    4.  อนุบาลภูบดินทร์
5.  อนุบาลสมบูรณ์วิทย์        6.  อนุบาลแสนโยธา
7.  ปัณณ์รักษ์                      8. กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา
9. แสนภักดีวิทยา               10.อนุบาลกานวดี
11.เฉลิมจักรศึกษา             12.บุตรเพชรวิทยา
ศูนย์ฯ เมือง 6
 
 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 1
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 5
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 2
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 6
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 3
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 7
7. บ้านผาเสด็จ (เลิกสถานศึกษา 16.07.61)
8. บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์ (เลิกสถานศึกษา 16.07.61)

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 4

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 8

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 ศูนย์ฯ โนนสัง 1
7. บ้านโสกแดง (เลิกสถานศึกษา 16.07.61)
 ศูนย์ฯ โนนสัง  5   

ศูนย์ฯ โนนสัง 2
ศูนย์ฯ โนนสัง  6  

ศูนย์ฯ โนนสัง 3
ศูนย์ฯ โนนสัง  7ศูนย์ฯ โนนสัง 4

Comments