รายงานการประเมินคณิตศาสตร์ มิถุนายน 61

                แบบรายงานการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์ชุดนี้  เป็นผลมาจากการนำแบบรายงานการคิดเลขเร็ว การคำนวณมาใช้ชั่วคราว   เพื่อใช้สำหรับทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์  ประจำเดือน มิถุนายน 2561 


ครั้งที่ 1 แบบรายงานการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์ มิถุนายน 2561  ป. 1- 6, ม.1-3 

 กรอกข้อมูลการทดสอบและประเมินคณิตศาสตร์ มิถุนายน 2561

 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 ศูนย์เมือง 1
2. พิศาลวิทยา
  ศูนย์เมือง 7

  ศูนย์เมือง 2
  ศูนย์เมือง 8
ศูนย์เมือง 3
  ศูนย์เมือง 9
ศูนย์เมือง 4
  ศูนย์เมือง 10
ศูนย์เมือง 5
ศูนย์เอกชน (สศจนภ.)
1.  พิชญบัณฑิต
2.  จริยานุสรณ์
3.  อนุบาลสุดา
4.  อนุบาลภูบดินทร์
5.  อนุบาลสมบูรณ์วิทย์
6.  อนุบาลแสนโยธา
7.  ปัณณ์รักษ์
8. กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา
9. แสนภักดีวิทยา
10.อนุบาลกานวดี
11.เฉลิมจักรศึกษา
12.บุตรเพชรวิทยา
ศูนย์เมือง 6
 
 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
ศูนย์ศรีบุญเรือง 1
ศูนย์ศรีบุญเรือง 5
ศูนย์ศรีบุญเรือง 2
ศูนย์ศรีบุญเรือง 6
ศูนย์ศรีบุญเรือง 3
ศูนย์ศรีบุญเรือง 7

ศูนย์ศรีบุญเรือง 4

ศูนย์ศรีบุญเรือง 8

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 ศูนย์โนนสัง 1
 ศูนย์โนนสัง  5   

ศูนย์โนนสัง 2
ศูนย์โนนสัง  6  

ศูนย์โนนสัง 3
ศูนย์โนนสัง  7ศูนย์โนนสัง 4
Comments