งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

8 กฎกระทรวง ก.ต.ป.น.                                        8 ก.ต.ป.น.มีบทบาทและหน้าที่อะไร                        
8 ระเบียบ ก.ต.ป.น.                                              8 ทำเนียบ ก.ต.ป.น. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีพุทธศักราช 2562
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2562 (01.11.62) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2562 (ปก)
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2562 (30.09.62) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2562 (ปก)
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2562 (15.05.62) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2562 (ปก)
     เอกสารแนบเพิ่มเติม (1) (2) (3)

ปีพุทธศักราช 2561
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2561 (19.01.61) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2561 (ปก)

Comments