งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

8 บทบาทและหน้าที่ ก.ต.ป.น.                    

วิดีโอ YouTube


การนำเสนอผลงานครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน
     : (1) VTR นำเสนอปัจจัยกระบวนการ และผลแห่งความสำเร็จของงาน ก.ต.ป.น. (01)
     : (2) เล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ก.ต.ป.น. (ปกหน้า ส่วนปกใน เนื้อหารายงาน 3 องค์ประกอบ) 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้้นพื้นฐาน (O-NET) 
     : ชั้น ป.6   2559   2560   2561     
     : ชั้น ม.3   2559   2560   2561 
8 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
     : ปี 2560   ชั้น ป.1-6 ม.1-3 
     : ปี 2561   ชั้น ป.1-6 ม.1-3

องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
8 มาตรฐาน 2 บบช.ที่ 5 แบบติดตาม ครอบคลุมงาน 4 ด้าน (ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป)
8 แผนนิเทศแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  2561 (ปก) (เล่ม) 2562 (ปก)  (เล่ม)
8 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
     : 1.รายงานจุดเน้น  (01) (02) (03) (04 
     : 2.รายงานนิเทศ    (01) (02) (03) (04) 
8 เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (01)  (02)
8 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (2561) (2562)

องค์ประกอบที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 การศึกษา/วิจัย Best Practice พัฒนาจนเกิดนวัตกรรม 
     : คณิตศาสตร์           (01)  (02)  (03)  (04)
     : ภาษาไทย               (01)  (02)  (03)  (04) (05) (06) (07 ส่งเสริมครู) (08 นวัตกรรมการอ่านภาษาไทย)
     : ภาษาอังกฤษ          (01)  (02)  (03)  (04)
     : ลดเวลาเรียน          (01)  (02)  (03)  (04)
     : สื่อ Best Practice  (01)  (02)  (03)  (04)
8 ผลการประเมินความพึงพอใจ (2560) (2561) (2562) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลอันทรงเกียรติ
8 เกณฑ์การคัดเลือก ก.ต.ป.น.ต้นแบบระดับประเทศ  (รางวัล 1 รอบแรก) (รางวัล 2) (รางวัล 3) อยู่ระหว่างดำเนินการประกวด
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ปีพุทธศักราช 2563
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2563 (00.00.63) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2563 (ปก)
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2563 (19.06.63) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2563 (ปก)
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563 (29.05.63) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563 (ปก)
    

ปีพุทธศักราช 2562
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2562 (31.10.62) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2562 (ปก)
     ภาพการประชุม
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2562 (06.08.62) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2562 (ปก)
     ภาพการประชุม 3/2562 
     ภาพการประชุม
     เอกสารแนบเพิ่มเติม (1) (2) (3)

ปีพุทธศักราช 2561
     ภาพการประชุม 2/2561
8 ระเบียบวาระการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2561 (19.01.61) (ปก)     8 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2561 (ปก)

หน้าเว็บย่อย (1): ภาพประชุม ก.ต.ป.น.3/2562
Comments