Home

    ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวประชาสัมพันธ์ได้  ที่นี่ !! ขอบคุณทุกคลิกกำลังใจ    

   บันทึกล่าสุดวันที่ 13-08-63 เวลา 10:26 น. (0085547)   

การน้อมนำ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่สถานศึกษาและห้องเรียน

  ประกาศกระทรวง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   สรุปผล O-NET ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 1   


เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
                 : เด็กชายธนภัทร ชารี       ชั้น ป.6/5  (ห้องเรียน IEP)
ครูผู้สอน : คุณครู นุชรัตน์ นิลพัฒน์  ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์)
                 : คุณครู  Miss. LORD JANE ARANDA LAJORDA

เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
                1. เด็กชายพชรวัฒน์ อึ้งเจริญไพศาล ชั้น ป.6/2 (ห้องเด็กเก่ง)
                2. เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญแย้ม              ชั้น ป.6/5 (ห้องเรียน IEP)
                3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พรมมาโอน       ชั้น ป.6/5 (ห้องเรียน IEP)
ครูผู้สอน : คุณครู สมเพชร แคนติ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
                 : คุณครู Miss. VALERIE ANNE NIFRAS DOMINGO 

คะแนน O-NET ชั้น ป.ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 1

ลำดับที่
ของเขต

โรงเรียน

ผู้เข้าสอบ

ไทย   61

อังกฤษ
63

คณิต
64

วิทย์
65

เฉลี่ยรวมทุกวิชา

ค่าพัฒนาการ

8/193

หนองบัววิทยายน

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

189

58.61

138

44.05

60

40.77

66

42.63

64

46.52


-5.96

9/193

บ้านเสาเล้า 

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

2

50.88

1

35.00

0

47.50

1

47.63

1

45.25

+15.38

58/193

บ้านห้วยลึก

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

3

50.00

2

30.83

0

33.33

0

31.00

0

36.29

+1.49

74/193

บ้านสุขเกษม

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

3

56.17

3

26.67

0

28.33

0

29.75

0

35.23

-7.17

82/193

บ้านนาวังเวิน 

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

3

45.58

1

30.83

0

28.33

0

34.08

0

34.71

+5.83

92/193

บ้านตำแย 

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

6

44.63

1

29.17

0

29.17

0

32.92

0

33.97

-1.94

 141/193

บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

15 

44.18

6

25.50

0

25.33

0

28.73

0

30.94

-5.93

 คะแนน O-NET ชั้น ม.ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 1

ลำดับที่
ของเขต

โรงเรียน

ผู้เข้าสอบ

ไทย    61

อังกฤษ
63

คณิต
64

วิทย์
65

เฉลี่ยรวม ทุกวิชา

ค่าพัฒนาการ

13/50

หนองบัววิทยายน

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

54

54.44

35

30.37

4

22.55

0

29.16

1

34.14

-1.14

34/50

บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

8

52.00


28.75

22.00

24.69

31.86

-2.24

 คะแนน O-NET ชั้น ป.ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 7 (ที่แบ่งกันดูแล)

ลำดับที่
ของเขต

โรงเรียน

ผู้เข้าสอบ

ไทย   61

อังกฤษ
63

คณิต
64

วิทย์
65

เฉลี่ยรวมทุกวิชา

ค่าพัฒนาการ

 89/193

อนุบาลหนองบัวลำภู

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

64

43.70

22

28.63

4

33.05

8

31.09

34.12

-3.59

162/193

บ้านลำภู 

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

4

39.06

1

28.13

0

23.75

0

24.38

0

28.83

-15.16

ไฟล์สรุปผล O-NET ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เมือง 1

ไฟล์รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   สรุปผล O-NET ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 8   

สรุปผล  O-NET  ปีการศึกษา  2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

ลำดับที่
ของเขต

โรงเรียน

ผู้เข้าสอบ

ไทย

61

อังกฤษ
63

คณิต
64

วิทย์
65

เฉลี่ยรวมทุกวิชา

ค่าพัฒนาการ

102/193

บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

16

50.14

6

29.38

1

23.13

0

31.89

2

33.64

-0.85

109/193

บ้านกุดจิก

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

8

40.88

1

27.81

0

34.38

2

30.06

0

33.28

-12.69

113/193

บ้านกุดฉิม

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

9

46.01

2

27.22

0

25.00

0

34.11

0

33.09

-2.79

127/193

บ้านหนองกุง

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

8

44.25

2

25.63

0

26.88

0

32.84

0

32.40

-8.78

 138/193

โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

10

47.03

5

23.00

0

28.50

0

29.18

0

31.93

-2.67

144/193

ยางหลวงพิทยาคม

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

14

45.11

3

24.46

0

30.36

2

26.20

0

31.53

-6.92

167/193

บ้านโนนอุดม

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

8

43.50

2

25.94

0

20.63

0

28.63

0

29.68

-2.64

 176/193

ทุ่งโปร่งประชาสรรค์

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

23

40.30

3

25.65

0

20.87

0

27.90

0

28.68

-1.24

 187/193

ชุมชนนาคำไฮวิทยา

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

29

36.93

4

24.66

0

20.34

0

25.89

0

26.96

-6.22

 สรุปผล  O-NET  ปีการศึกษา  2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

ลำดับที่
ของเขต

โรงเรียน

ผู้เข้าสอบ

ไทย

61

อังกฤษ
63

คณิต
64

วิทย์
65

เฉลี่ยรวมทุกวิชา

ค่าพัฒนาการ

25/50

บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

10 

57.60

28.80

18.00

27.50

32.98

+1.34

30/50

ยางหลวงพิทยาคม

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

 16

52.19

25.38

22.50

30.59

32.67

-0.02

35/50

ชุมชนนาคำไฮวิทยา

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

14

49.21

27.43

21.71

26.61

31.24

-3.14

37/50

ทุ่งโปร่งประชาสรรค์

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

26 

48.92

26.77

18.31

28.96

30.74

-0.01

45/50

โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา

นร.ที่สอบผ่าน 50 %

14 

45.07

24.57

23.71

27.18

30.13

-0.52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


# NT 2562 ป.3 ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 1
ที่   อันดับ     โรงเรียยน                  ผู้เข้าสอบ   ไทย    คณิต    รวม   ค่าพัฒนาการ    
                                                                   (คน)       (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)         (+/-)
1  13/193    วังน้ำขาวชนูปถัมภ์        12         60.35  62.42  61.39      -3.18          
2  21/193    หนองบัววิทยายน         215       56.67  58.18  57.43       -4.44          
3  101/193  บ้านนาวังเวิน                 5         44.66  43.00  43.83      +1.69          
4  144/193  บ้านตำแย                    15         39.46  34.00  36.72    -26.12           
5  160/193  บ้านห้วยลึก                   7          34.25  32.25  33.25    -13.61          
6  161/193  บ้านเสาเล้า                   7          41.62  24.75  33.18     +8.18          
7  186/193  บ้านสุขเกษม                 5          29.20  19.80  24.50    -24.50          
# เป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมพัฒนาลูกหลานต่อไป    

# NT 2562 ป.3 ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 8
ที่   อันดับ     โรงเรียยน                 ผู้เข้าสอบ   ไทย    คณิต    รวม    ค่าพัฒนาการ    
                                                                   (คน)       (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)         (+/-)
1  30/193    บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 23        55.60  53.66   54.63     -12.20         
2  110/193  บ้านหนองกุง                  9        43.71  40.85   42.28     -11.69          
3  113/193  บ้านกุดฉิม                      6       40.08  43.33    41.70      -7.19          
4  117/193  ทุ่งโปร่งประชาสรรค์      18       42.18  39.09    40.63      -4.47          
5  127/193  บ้านโนนอุดม                 7       42.25   36.83   39.54      +2.07          
6  149/193  โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา      12       37.50   33.11   35.30      +5.42          
7  151/193  บ้านกุดจิก                    13      39.31   31.27   35.29     -11.14          
8  153/193  ชุมชนนาคำไฮวิทยา      26      38.45   31.65  35.05      -14.87          
9  180/193  ยางหลวงพิทยาาคม      16      27.22   26.09    26.65    -18.06          
# เป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมพัฒนาลูกหลานต่อไป    


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข้อมูลจำนวนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 คำชี้แจง 
1. ขอความร่วมมือผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่สุด
            2. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์/นักเรียน/ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
3. หากสงสัยโปรดใช้กัลยาณมิตรในการติดต่อสื่อสาร และ ขออภัยที่รบกวน  (ศน.ชัยสิทธิ์  โทร 0895702996)

 ขอเชิญครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สพป.นภ.1 

กรอกข้อมูลการสอนคณิตศาสตร์  คลิกที่นี่ ด่วน!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์

 ครั้งที่ 1  : มิถุนายน 2562  คลิกที่นี่   ครั้งที่ 2  : พฤศจิกายน 2562  คลิกที่นี่ 

รายงานคณิตศาสตร์

 ครั้งที่ 1  : มิถุนายน 2562  คลิกที่นี่    ครั้งที่ 2  : พฤศจิกายน 2562  คลิกที่นี่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 รายงานนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(29 พฤษภาคม 2562)

ชื่นชมสุดยอดนักเรียนผู้สอบ O-NET NT เต็ม 100 

ปีการศึกษา 2561 (คลิกเลย) ปีการศึกษา 2562 (คลิกเลย) ผลแข่งขันวิชาการฯ ระดับเขต คณิตศาสตร์ คลิก ตัวแทนเขตไประดับภาค  
ประกาศผล Best Practice วิดีทัศน์ผลงานที่ประสพผลสำเร็จ 2561


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม ศน.ชัยสิทธิ์  gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงก์ที่น่าสนใจ gif ภาพเคลื่อนไหวสถานศึกษาในความรับผิดชอบ/คู่พัฒนา

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง 5
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 8