ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.เกดสินี

แบบกำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2563

แบบสำรวจข้อมูลนักวิจัยของครูและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

แบบสอบถามข้อมูลเข้าประชุมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2563

แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

แบบตรวจสอบและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา ปีการศึกษา 2563

รายงานการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563

หลักสูตรเชิงสมรรถนะ

แบบประเมินความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรเชิงสมรรถนะ ปีการศึกษา 2563

แบบสอบถามการเตรียมหลักสูตรเชิงสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา

******แบบสอบถามการดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

Active Learning ปีการศึกษา 2562

* 1. แบบสอบถามนโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

** 2.แบบสอบถามนโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตัวชี้วัดท่ี 15 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรตที่ 21

*** 3. แบบสอบถามนโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดท่ี 30 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจิง (Active Learning)

ด่วน!!! โรงเรียนที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามกรุณาคลิก!! ตอบแบบติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

***NEW** แบบติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562

**ด่วน**แบบสอบถามการแบบสอบถามการดำเนินงาน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"สำหรับผุ้บริหารโรงเรียน

**ด่วน**แบบสอบถามการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สำหรับครู

**ด่วน**แบบสอบถามการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สำหรับนักเรียน

**ด่วน**แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การบริหารจัดการนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

=>สำหรับผู้บริหาร

=>สำหรับครูผู้สอน

=>สำหรับนักเรียน

=>สำหรับผู้ปกครอง

********************กรุณา ตอบก่อน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ******************************************

แบบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

แบบสอบถามการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

แบบสอบถามปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561

***คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

***แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรอกแบบสำรวจ จำนวน 2 ชุด

ให้แลวเสร็จในวันที่ 29 เมษายน 2561

***แบบสำรวจจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ(ไม่รวมหนังสือเรียน)เป็นไปตามเกณฑ์ สพฐ.กำหนด และกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม และแหลงเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด

***ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดที่รายงานจำนวนและร้อยละของผู้เรียนฯ

***แบบสำรวจกิจกรรมหรือวิธีการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่มีการพัฒนาห้องสมุดหรือมีการจัดห้องสมุดมีชีวิตตามแนวทางการำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ.

***ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดที่รายงานกิจกรรมหรือวิธีการดำเนินงานฯ