หน้าแรก

https://drive.google.com/file/d/1iMmsMiiMFqefz2pHDb9Do4n2c-KBVUFC/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1iMmsMiiMFqefz2pHDb9Do4n2c-KBVUFC/view?usp=sharing                

Ceas Analog Personalizabil

    
อัพเดทล่าสุด วันที่  2  เมษายน 2564  เวลา  12.10 น.

https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-sux
     

                    

 •                                                                                                                                                                                                                          านวิชาการศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา 2563
    gif ภาพเคลื่อนไหว
                 ครั้งที่ 2 โรงเรียนที่ยังไม่กรอกให้กรองครั้งที่ 2 (ไม่ให้ลบข้อมูล)


                                             
                                งานวิชาการศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
                                                     
ภายใต้คำขวัญ 
                   gif ภาพเคลื่อนไหว "ร้อยรวมใจ  ใฝ่เรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศที่เท่าเทียม"    
                                 เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 
                        
         
ฉบับแก้ไข คำสั่งที่ 632 คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน        หนังสื่อราชการ
         ฉบับแก้ไข คำสั่งที่ 664 คณะกรรมการตัดสิน                      หนังสือราชการ
          ตารางแข่งขัน
          แบบแก้ไขการเปลี่ยนชื่อ

              ลำดับที่การแข่งขัน 


Best practice (การศึกษาพิเศษ)

    Best practice (การศึกษาพิเศษ)
FB_IMG_1567564792943.jpg (960×720)
20190904_100357.jpg (1686×1018)


               -ศาสตร์พระราชาเพื่อการบริหารจัดการการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT
  
                        (ผอ. วลักขณา  สาระกิจจานนท์)

                     


BP ท่าลาด1.mp4


                      -เรื่องเล่าเร้าพลัง โดยใช้โมเดล  ATM  (อ.ธัญญรัตน์พลเยี่ยม)


BP ท่าลาด.mp4          -การพีฒนาทักษะการอ่านตัวสะกดไม่ มาตรา  โดยใช้นิทานสำหรับ
         เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  (อ.นันทพร  ภานุเเวศ)best .wmv

                                                                                                            


  -ภาษาพาเพลิน  แนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของเด็กพิเศษ
      (อ.นิภาลัย  ทองชาติ)

กิจกรรมภาษาพาเพลิน.mp4


   


                     ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :
        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

♦ ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดและประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ

     28 มิ.ย. 2562  
♦ แจ้งประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์   28  มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562

♦ ศูนย์เครือข่ายฯคัดเลือกตัาแทนระดับศูนย์      22-26 ก.ค. 2562

♦ ส่งรายชื่อตัวแทนระดับศูนย์ให้ สพป.หนองบัวลำภูเขต 1      29-31 ก.ค.  2562 
♦ ประชุมคณะกรรมการประมวลผล ( Admin)      9 ส.ค. 2561
♦ ประขุมคณะกรรมการจัดงาน
                            
       13 ส.ค. 2562 
♦ ประขุมคณะกรรมการตัดสิน

      14 ส.ค. 2562 
♦ จัดเตรียมสถานที่/ห้องแข่งขัน/เวที/ป้ายมวลผล ( Admin)      15 ส.ค. 2562
♦ วันแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                            
       16 ส.ค. 2562 
 ประกาศผลการประกวดแข่งขัน
      21 ส.ค. 2562 

  
 มาแล้วประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ(การศึกษาพิเศษ)               ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง เพื่อจัดทำเกียรติบัตร
 คลิกที่นี่ หนังสือราชการ/ประกาศผล   แยกตามกิจกรรมข้างล่างซ้ายมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    1. กิจกรรมการเล่านิทาน                                          ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    2. กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์                                   ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    3. กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก                           ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
    1. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย                         ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
    1. กิจกรรมการทำอาหาร                                         ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    2. 
กิจกรรมประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม   ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    3. กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้       ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    4. กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  
  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    5.กิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด                             ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    6. 
กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint                 ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    7. กิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้น                                  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    8. กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้ง                                ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   1. กิจกรรมการวาดภาพระบายสี                                ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    2. กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                        ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
    3. กิจกรรมการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง                  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

การประกวดแข่งขันและคัดเลือกผลงานที่ประสพผลสำเร็จ ประจำปี 2562
     1. ผลงานที่ประสพผลสำเร็จ                                    ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

   >
หนังสือราชการ
   >ปฎิทินกำหนดการประกวดแข่งขัน

ข้อสอบเด็กพิเศษ ครั้งที่ 1  เดือน  มิถุนายน 2562
        
    
            คลิกที่นี่ 
 คณิตศาสตร์ ป.1-ม. 3              ภาษาไทย ป.1-ป.6

                                                 เฉลย คณิตศาสตร์ ป.1-ม. 3                 ภาษาไทย ม.1-ม.3


** อบรมครูการศึกษาพิเศษ ครูจินตคณิต  เวทคณิต และ การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  (IEP Online)  เฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษเท่านั้น จำนวน 199 โรงเรียน ตามระบบโปรแกรม SET ทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะอบรมในวันที่ 8 - 10  พฤษภาคม  2562


     หนังสือราชการ     ตารางอบรม      คำสั่ง      ชื่อโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษ

   กรอกรายชื่อสมัครอบรมจิตตคณิต เวทคณิตที่นี่  
                                                            
คลิกตอบกลับ


  
    กรอกรายชื่อสมัครอบรม IEP Online) ที่นี่   https://forms.gle/qvWhS8Nba6zFykb56                 
   
                                                                           คลิกตอบกลับ
gif ภาพเคลื่อนไหว
      ClicK  ภาพกิจกรรม Finger Math    ClicK  IEP Online
     หนังสือราชการ     ตารางอบรม      คำสั่ง      ชื่อโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษ 
     หนังสือราชการ     ตารางอบรม      คำสั่ง      ชื่อโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษgif ภาพเคลื่อนไหว Click  โปรแกรม IEP Setup


  1.  เอกสารประกอบอบรม         2.  แผนการอบรมจินตคณิณ แบบ Finger Math   


  3. แบบฝึกทักษะการบวกลบจินตคณิตชุดที่ 1 - 21  วุฒิบัตรจินตคณิค         ตรวจสอบรายชื่อ        เกียติบัตรวิทยากร
 วุฒิบัตร IEP Onlie       ตรวจสอบรายชื่อ   เกียรติบัตรวิทยากร
gif ภาพเคลื่อนไหว Click   กรอกข้อมูลแบบสอบถามการชมสื่อวิดิทัศน์ 
               
                  "ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และ "สื่อพัฒนาวิชาชีพครู"
                               
                                       กรุณากรอกข้อมูลภายใน

                 กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

               
  กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 
      มีกิจกรรมที่แข่ง  4  กิจกรรม  ดังนี้

  1.   คัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3  ป. 4-6  และ ม. 1-3   ประเภท  บุคคล

  2.   เขียนเรียงจากภาพ  ระดับชั้น ป. 1-3 และ  ป.4-6  ประเภท  บุคคล

  3.   เขียนเรียงความ  ระดับชั้น ม. 1-3  ประเภท  บุคคล

  4.   แต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม. 1-3  และ ครู  ประเภท  บุคคล

  ·  คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน  2562

  ที่ โรงเรียนหนองบัววิทยายน  และส่งผลงานนักเรียนภายในวันที่ 17  มิถุนายน  2562

  ·  สถาบันภาษาไทย สพฐ. จะคัดเลือกผลงานของนักเรียนทุกเขตให้เหลืองเพียง 10  ผลงานเพื่อเข้าแข่งขัน  ระดับประเทศ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ (29  กรกฎาคม 2562)

  ·  แต่งคำประพันธ์  ครู  ประเภท  บุคคล ให้ส่งผลงานโดยตรงไปที่ สถาบันภาษาไทย

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  อาคาร สพฐ. 3  ชั้น 5  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300  ภายในวันที่ 17  มิถุนายน  2562 ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญหากเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

            คลิกหนังสือราชการ      คำสั่งกรรมการตัดสิน

         คลิกเกณฑ์การแข่งขัน

       ประกาศรายชื่อตัวแทนนักเรียน/โรงเรียน

                                                                (ประกาศ  ณ วันที่ ๔ มิย ๒๕๖๒)

               ห้องแข่งขัน              ขออนุญาตใช้รถยนต์

        ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย 

      หนังสือนำส่ง/ประกาศ


  ๑.คัดลายมืิอ ป. ๑-๓             .คัดลายมืิอ ป. ๔-๖ 

  ๓.คัดลายมืิอ ม. ๑-๓               .เขึยนเรื่องจากภาพ ป. ๑-๓ 

  .เขึยนเรื่องจากภาพ ป.๔-๖     ๖. เขียนเรียงความ ม. ๑-๓  

  ๗.แต่งคำประพันธ์ ม. ๑-๓   

       เกียตรติบัตรรักษ์ภาษาไทย ดาวน์โหลดที่นี่

    > คัดลายมือนักเรียน  ป. 1 - 3                           คัดลายมือครู ป. 1 - 3      

   คัดลายมือนักเรียน  ป. 4 - 6                           คัดลายมือครู ป. 4 - 6         

   คัดลายมือนักเรียน  ม. 1 - 3                          คัดลายมือครู ม. 1 - 3   

    > เขียนเรื่องจากภาพนักเรียน ป.1-3                  คัดลายมือครู ป. 1 - 3      

    > เขียนเรื่องจากภาพนักเรียน ป.4-6                  คัดลายมือครู ป. 4 - 6      

    > เขียนเรียงความนักเรี่ยน ม. 1-3                     > เขียนเรียงความ ม. 1 - 3   

   > แต่งคำประพันธ์นักเรียน ม. 1-3                      > แต่งคำประพันธ์  ม. 1 - 3           


  https://esan68.sillapa.net/sp-nbp1/

  https://esan68.sillapa.net/sp-center/

   

                                      การศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา 2561
  กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชนเพื่อเพี่มข้อมูลครูผู้คัดกรองที่ผ่านการอบรมเมื่อวันที่  14- 6  กันยายน  256
  คลิกกรอกข้อมูลที่นี่ gif ภาพเคลื่อนไหว  กรอกเลขที่บัตรประชาชน


  กรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวมได้รับการอบรมและยังไม่เคยได้รับการอบรม  พร้อมพี่เลี้ยงเด็กพิการที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ” ภายในวันที่ 28  มีนาคม 2561

                          - หนังสือสั่งการ/ตัวอย่างการกรอก
                        
                         ** รายชื่อพีี่เลี้ยงเด็กพิการ**  กรุณากรอกแบบสอบถามตามลิงค์ข้างล่างนี้  รับสมัครเพิ่มภายวันที่ 17 สิงหาคม 2561
  พิ่มชื่อได้อีก  40 คน  สมัครด่วน รับจำนวนทั้งหมด 100  คน
   คลิกกรอกข้อมูลที่นี่       
     
      1.แบบสำรวจครูที่ผ่านการอบรมผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
      2. บบสมัครเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาปีการศึกษา 2561
           **การอบรมคัดกรอง  14 - 16 กันยายน  2561
               เอกสารส่งเบิกการเงินคณะกรรมการคัดกรองเด็กพิเศษ
                                   >แบบ บก.111        
                               >เบีี้ยเลี้ยง แบบ 8706
                               >หลักฐานการจ่าย (ใบขวาง)
      "ร้อยรวมใจ  สานสู่ฝัน  แบ่งปันน้ำใจให้น้อง"    
        ให้ศูนย์เครือข่ายฯ ส่งชื่อกรรมการตัดสิน  ภายใน 20 กรกgif ภาพเคลื่อนไหวฏาคม 2561
         นักเรียนพิการ 9  ประเภทที่จะเข้าร่วมกืจกรรม   ส่งชื่อนักเรียนพิการ  ภายใน 25 กรกฏาคม 2561
                 คลิกที่นี่  นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2561

       gif ภาพเคลื่อนไหว คัดเลือกครูต้นแบบการศึกษาพิเศษ  ส่งชื่อนักเรียนพิการ  ภายใน 25 กรกฏาคม 2561
          **** ให้ศูนย์เครือข่าย ฯ กรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม2561เขตพื้นการศึกษาจะจัดประกวดแข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1และ โรงเรียนหนองบัววิทยายน  จะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
   ******ให้กรอกตามศูนย์เครือข่าย ฯที่กำหนดเขียนเรียงไว้แล้ว******
     
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทgif ภาพเคลื่อนไหวย                         gif ภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม        
       > การเล่านิทาน  ป.1- 6                                                       การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  ป.1- 6  
       > นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ป.1- 6                                  gif ภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   gif ภาพเคลื่อนไหวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1- 6
       > การทำอาหาร ป.1- 6                                                        > การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1- 3
      > การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 1-6     (โรงเรียนที่กรอกไปแล้วก่อนหน้านี้ให้กรอกใ่่หม่มันลบ)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

      

      gif ภาพเคลื่อนไหว  คำสั่งกรรมการตัดสิน  ชิญประชุมในวันที่  1 ส.ค.61  เวลา 13.00 น. ห้องประชุมนเรศวร


        gif ภาพเคลื่อนไหว  เกณฑ์การเลือกครูต้นแบบการศึกษาพิเศษ
                     -  ประเภทงานวิจัย
  ประกาศผลการประกวดแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)

                    
                      ครูต้นแบบ

                   gif ภาพเคลื่อนไหวเกียรติบัตร ดาวโหลด์ได้แล้ว
                        

                           
                       
              gif ภาพเคลื่อนไหว  อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูการศึกษาพิเศษ PLC
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 -  1  กันยายน  2561

  ณ  ห้องประชุมนเรศหนังสื่อราชการ
   gif ภาพเคลื่อนไหว  โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
  ให้ศูนย์เครือข่าย ฯ กรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2561
  เขตพื้นการศึกษาจะจัดประกวดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
  และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 7  มิถุนายน 2561 
   ******ให้กรอกตามศูนย์เครือข่าย ฯที่กำหนดเขียนเรียงไว้แล้ว******
   
  กิจกรรมการแข่งขัน
     1. การคัดลายมือ                               รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน 
     2. เรียงร้อยถ้อยคำ                            ** หนังสือราชการ
     3. การย่อความ                                 ** คำสั่งกรรมการตัดสิน     หนังสือราชการ     ขอใช้สถานที่
     4. การแต่งคำประพันธ์                       ** แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ (ให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตนำมาในวันที่แข่งขันด้วยค่ะ 
     5. พืนิจวรรคดี                                                                               สำหรับกรรมการตัดสิน)
                                                           ** แผนผัง/ห้องแข่งขัน
    
  ประกาศราชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                              gif ภาพเคลื่อนไหว   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
                                              >หนังสือราชการ          gif ภาพเคลื่อนไหวเกียรติบัตรครูและนักเรียน
                                         >ประกาศ                               >คัดลายมือครู
                                              >คัดลายมือ                              >คัดลายมือนักเรียน
                                              >เรียงร้อยถ้อยความ                  > เรียงร้อยถ้อยความครู ป.1-3 
                                              >แต่งคำประพันธ์                       >เรียงร้อยถ้อยความนักเรียน ป.1-3
                                             >ย่อความ                                  > แต่งคำประพันธ์ครู
                                              >พินิจวรรณคดี                         >แต่งคำประพันธ์นักเรียน
                                                                                             >ย่อความครู
                                                                                             >ย่อความนักเรียน
                                                                                             > เขียนเรียงความนักเรียน ป.4-6,ม.1-3
                                                                                             > เขียนเรียงความครู ป.4-6,ม.1-3
                                                                                             >พินิจวรรณคดี (ไม่ผ่านเกณฑ์)
           

  ศูนย์ข่ แบบกรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ายฯ ทำการแข่งขันในระดับศูนย์เครือข่ายฯให้แล้วเสร็จ  ภายในวันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน 2560  โดยพร้อมเพรียงกัน และศูนย์เครือข่ายฯ  ส่งรายนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในแต่ละกิจกรรมตามระดับชั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2559  ในระบบออนไลน์ที่ห้องนิเทศออนไลน์  ศน. มะลิวรรณ  สุขใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 14 มิถุนายน 2560  และแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันเสาร์ที่ 17  มิถุนายน  2560 ณ  โรงเรียนหนองบัววิทยายน
                                           11. ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (อย่าลืมขออนุญาตนะค่ะ นำมาในวันแข่งขันด้วย)
                                            (กรุณาตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง  หากเขียนผิดให้แก้ไขใหม่พิมพ์เพิ่มในช่องกิจกรรมที่นี่ค่ะ) 
                                              ภายใน  30 มิถุนายน 2560
                                                  1. กิจกรรมเรียงความ               2. กิจกรรมแต่งกลอน   
                                                  3. กิจกรรมอ่าน PISA                4. กิจกรรมคัดลายมือ 
                                                  5. กิจกรรมเขียนตามคำบอก         
                           
                                       13. หนังสือราชการ  ไปแข่งขันวันที่ 1 กรกฎาคม 2560       ชื่อโรงเรียน
                            gif ภาพเคลื่อนไหว  14. เกียรติบัตรครูและนักเรียน 
                                                  1. เรียงความครู                          7.  คัดลายมือครู
                                                  2. เรียงความนักเรียน                  8.  คัดลายมือนักเรียน
                                                  3. แต่งกลอนครู                         9.  เขียนตามคำบอกครู
                                                  4.  แต่งกลอนนักเรียน                10  เขียนตามคำบอกนักเรียน
                                                  5.  อ่าน PISA ครู
                                                  6.  อ่าน  PISA  นักเรียน
                             gif ภาพเคลื่อนไหว 15. หนังสือราชการ ปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ระหว่าง 26-29 กรกฎาคม 2560         รายชื่อโรงเรียน
                                                
  gif ภาพเคลื่อนไหวภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560  gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา      คลิกดูผลที่นี่  gif ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ gif ภาพเคลื่อนไหว

  Recent Announcements

  Showing posts 1 - 10 of 13. View more »
   
   
                          


   gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจgif ภาพเคลื่อนไหว