หน้าแรก

                 

Ceas Analog Personalizabil

    
อัพเดทล่าสุด วันที่  22  ตุลาคม  2561  เวลา  11.00 น.
https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/thabeiyn-phu-chi-brikar-dawnhold-sux

https://esan68.sillapa.net/sp-nbp1/


 กรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวมได้รับการอบรมและยังไม่เคยได้รับการอบรม  พร้อมพี่เลี้ยงเด็กพิการที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ” ภายในวันที่ 28  มีนาคม 2561

                        - หนังสือสั่งการ/ตัวอย่างการกรอก
                     
                       ** รายชื่อพีี่เลี้ยงเด็กพิการ**


  

 
                                    การศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา 2561
กรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชนเพื่อเพี่มข้อมูลครูผู้คัดกรองที่ผ่านการอบรมเมื่อวันที่  14- 6  กันยายน  256
คลิกกรอกข้อมูลที่นี่ gif ภาพเคลื่อนไหว  กรอกเลขที่บัตรประชาชน

กรุณากรอกแบบสอบถามตามลิงค์ข้างล่างนี้  รับสมัครเพิ่มภายวันที่ 17 สิงหาคม 2561
พิ่มชื่อได้อีก  40 คน  สมัครด่วน รับจำนวนทั้งหมด 100  คน
 คลิกกรอกข้อมูลที่นี่       
   
    1.แบบสำรวจครูที่ผ่านการอบรมผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
    2. บบสมัครเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาปีการศึกษา 2561
         **การอบรมคัดกรอง  14 - 16 กันยายน  2561
             เอกสารส่งเบิกการเงินคณะกรรมการคัดกรองเด็กพิเศษ
                                 >แบบ บก.111        
                             >เบีี้ยเลี้ยง แบบ 8706
                             >หลักฐานการจ่าย (ใบขวาง)
  gif ภาพเคลื่อนไหว  "ร้อยรวมใจ  สานสู่ฝัน  แบ่งปันน้ำใจให้น้อง"    
      ให้ศูนย์เครือข่ายฯ ส่งชื่อกรรมการตัดสิน  ภายใน 20 กรกฏาคม 2561
gif ภาพเคลื่อนไหว       นักเรียนพิการ 9  ประเภทที่จะเข้าร่วมกืจกรรม   ส่งชื่อนักเรียนพิการ  ภายใน 25 กรกฏาคม 2561
               คลิกที่นี่  นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2561

     gif ภาพเคลื่อนไหว คัดเลือกครูต้นแบบการศึกษาพิเศษ  ส่งชื่อนักเรียนพิการ  ภายใน 25 กรกฏาคม 2561
        **** ให้ศูนย์เครือข่าย ฯ กรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม2561เขตพื้นการศึกษาจะจัดประกวดแข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1และ โรงเรียนหนองบัววิทยายน  จะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 ******ให้กรอกตามศูนย์เครือข่าย ฯที่กำหนดเขียนเรียงไว้แล้ว******
   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทgif ภาพเคลื่อนไหวย                         gif ภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม        
     > การเล่านิทาน  ป.1- 6                                                       การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  ป.1- 6  
     > นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ป.1- 6                                  gif ภาพเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 gif ภาพเคลื่อนไหวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1- 6
     > การทำอาหาร ป.1- 6                                                        > การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1- 3
    > การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 1-6     (โรงเรียนที่กรอกไปแล้วก่อนหน้านี้ให้กรอกใ่่หม่มันลบ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

    

    gif ภาพเคลื่อนไหว  คำสั่งกรรมการตัดสิน  ชิญประชุมในวันที่  1 ส.ค.61  เวลา 13.00 น. ห้องประชุมนเรศวร


      gif ภาพเคลื่อนไหว  เกณฑ์การเลือกครูต้นแบบการศึกษาพิเศษ
                   -  ประเภทงานวิจัย
ประกาศผลการประกวดแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)

                  
                    ครูต้นแบบ

                 gif ภาพเคลื่อนไหวเกียรติบัตร ดาวโหลด์ได้แล้ว
                      

                         
                     
            gif ภาพเคลื่อนไหว  อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูการศึกษาพิเศษ PLC
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 -  1  กันยายน  2561

ณ  ห้องประชุมนเรศหนังสื่อราชการ
 gif ภาพเคลื่อนไหว  โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
ให้ศูนย์เครือข่าย ฯ กรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2561
เขตพื้นการศึกษาจะจัดประกวดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 7  มิถุนายน 2561 
 ******ให้กรอกตามศูนย์เครือข่าย ฯที่กำหนดเขียนเรียงไว้แล้ว******
 
กิจกรรมการแข่งขัน
   1. การคัดลายมือ                               รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน 
   2. เรียงร้อยถ้อยคำ                            ** หนังสือราชการ
   3. การย่อความ                                 ** คำสั่งกรรมการตัดสิน     หนังสือราชการ     ขอใช้สถานที่
   4. การแต่งคำประพันธ์                       ** แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ (ให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตนำมาในวันที่แข่งขันด้วยค่ะ 
   5. พืนิจวรรคดี                                                                               สำหรับกรรมการตัดสิน)
                                                         ** แผนผัง/ห้องแข่งขัน
  
ประกาศราชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                            gif ภาพเคลื่อนไหว   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
                                            >หนังสือราชการ          gif ภาพเคลื่อนไหวเกียรติบัตรครูและนักเรียน
                                       >ประกาศ                               >คัดลายมือครู
                                            >คัดลายมือ                              >คัดลายมือนักเรียน
                                            >เรียงร้อยถ้อยความ                  > เรียงร้อยถ้อยความครู ป.1-3 
                                            >แต่งคำประพันธ์                       >เรียงร้อยถ้อยความนักเรียน ป.1-3
                                           >ย่อความ                                  > แต่งคำประพันธ์ครู
                                            >พินิจวรรณคดี                         >แต่งคำประพันธ์นักเรียน
                                                                                           >ย่อความครู
                                                                                           >ย่อความนักเรียน
                                                                                           > เขียนเรียงความนักเรียน ป.4-6,ม.1-3
                                                                                           > เขียนเรียงความครู ป.4-6,ม.1-3
                                                                                           >พินิจวรรณคดี (ไม่ผ่านเกณฑ์)
         

ศูนย์ข่ แบบกรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ายฯ ทำการแข่งขันในระดับศูนย์เครือข่ายฯให้แล้วเสร็จ  ภายในวันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน 2560  โดยพร้อมเพรียงกัน และศูนย์เครือข่ายฯ  ส่งรายนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในแต่ละกิจกรรมตามระดับชั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2559  ในระบบออนไลน์ที่ห้องนิเทศออนไลน์  ศน. มะลิวรรณ  สุขใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 14 มิถุนายน 2560  และแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันเสาร์ที่ 17  มิถุนายน  2560 ณ  โรงเรียนหนองบัววิทยายน
                                         11. ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (อย่าลืมขออนุญาตนะค่ะ นำมาในวันแข่งขันด้วย)
                                          (กรุณาตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง  หากเขียนผิดให้แก้ไขใหม่พิมพ์เพิ่มในช่องกิจกรรมที่นี่ค่ะ) 
                                            ภายใน  30 มิถุนายน 2560
                                                1. กิจกรรมเรียงความ               2. กิจกรรมแต่งกลอน   
                                                3. กิจกรรมอ่าน PISA                4. กิจกรรมคัดลายมือ 
                                                5. กิจกรรมเขียนตามคำบอก         
                         
                                     13. หนังสือราชการ  ไปแข่งขันวันที่ 1 กรกฎาคม 2560       ชื่อโรงเรียน
                          gif ภาพเคลื่อนไหว  14. เกียรติบัตรครูและนักเรียน 
                                                1. เรียงความครู                          7.  คัดลายมือครู
                                                2. เรียงความนักเรียน                  8.  คัดลายมือนักเรียน
                                                3. แต่งกลอนครู                         9.  เขียนตามคำบอกครู
                                                4.  แต่งกลอนนักเรียน                10  เขียนตามคำบอกนักเรียน
                                                5.  อ่าน PISA ครู
                                                6.  อ่าน  PISA  นักเรียน
                           gif ภาพเคลื่อนไหว 15. หนังสือราชการ ปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ระหว่าง 26-29 กรกฎาคม 2560         รายชื่อโรงเรียน
                                              
gif ภาพเคลื่อนไหวภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา      คลิกดูผลที่นี่gif ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ gif ภาพเคลื่อนไหว

Recent Announcements

Showing posts 1 - 10 of 13. View more »
 
 
                        


 gif ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ที่น่าสนใจgif ภาพเคลื่อนไหว