แผนการสอน 200 วัน (สำหรับ ป.1)

            แผนการสอน 200  เป็นความตั้งใจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะในปีการศึกษา 2555 เป็นปีที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ที่ทันสมัย นั่นคือ แท็บเล็ต (Tablet)   นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี จึงมีการเตรียมการหลายๆอย่าง  ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดทำเอกสารแผนการสอนที่จะช่วยให้         ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าแผนการสอนเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน  เอกสารแผนการสอน 200 วันนี้ได้จัดทำเป็น 2 เล่ม เล่มที่ 1 เป็นแผนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1  และ เล่มที่ 2 เป็นแผนการสอนภาคเรียนที่ 2 ซึ่งคุณครูสามารถนำเอาแผนการสอนนี้ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
ตามบริบทและความพร้อมของท่าน (ขอเน้นย้ำว่าปรับใช้ )ในการปรับใช้นั้นอยากให้คุณครูได้จัดทำเป็นรูปเล่มไว้ด้วย จะดีมาก

            แผนการสอนที่ได้นำเสนอนี้เป็น แผนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จาก คณะทำงานของ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ)

 • คำนำ
 • สารบัญ
 • คำชี้แจง
 • หน้า 1 เส้นทาง
 • หน้า 2 กรอบแนวคิด
 • กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2
 • แผนการสอน
 • บรรณานุกรมแผน 200 วัน
 • สัปดาห์ที่ 21
 • สัปดาห์ที่ 22
 • สัปดาห์ที่ 23
 • สัปดาห์ที่ 24
 • สัปดาห์ที่ 25
 • สัปดาห์ที่ 26
 • สัปดาห์ที่ 27
 • สัปดาห์ที่ 28
 • สัปดาห์ที่ 29
 • สัปดาห์ที่ 30
 • สัปดาห์ที่ 31
 • สัปดาห์ที่ 32
 • สัปดาห์ที่ 33
 • สัปดาห์ที่ 34
 • สัปดาห์ที่ 35
 • สัปดาห์ที่ 36
 • สัปดาห์ที่ 37
 • สัปดาห์ที่ 38
 • สัปดาห์ที่ 39
 • สัปดาห์ที่ 40
 • ภาคผนวก
 • ภาคผนวก ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดรายสัปดาห์
 • ภาคผนวก ตารางความสัมพันธ์LOหน่วยการเรียนกับสื่อคอมฯพกพา
 • ภาคผนวก รายการเอกสารแนะนำใหม่เพิ่มอีก 3 เล่ม
 • ภาคผนวก รายชื่อคณะกรรมการเขียนแผน
 • Clip VDO อธิบายคุณประโยชน์และแนวการประยุกต์ใช้
 • Comments