การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด  ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑นั้น
ผู้จัดทำเว็บไซด์ได้รับเกียรติ์จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรม
ยุวกาชาด  ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ด้วย 
        จากการที่เคยเป็นผู้กำกับลูกเสือ วิทยากกรลูกเสือ และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราควรที่จะหันกลับไปมองปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันว่าปัญหาดังกล่าวมีรากเหง้ามาจากอะไร  จากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จากวัยเด็ก วัยนักเรียนนักศึกษา จนเข้าสู่วัยที่ต้องทำหน้าที่การงานจนทุกวันนี้ พอสรุปถึงรากเหง้าของปัญหาดังกล่าวได้พอสังเขปดังนี้(ตามความคิดเห็นของผู้เขียนเองหรือใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่านะครับ)
        ปัญหาที่มาจากความเจริญของวัตถุและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่พวกเราพยายามที่จะวิ่งตามมันให้ทันโดยไม่เฉลียวใจที่จะมองถึงความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมที่ตามมา
        ปัญหาทางการเมืองการปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วจนคนไทยตั้งตัวไม่ติดแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาจากคุณธรรมของคนไทย โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้บริหารในบ้านเมืองที่คอยแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพราะผลประโยชน์ของตนเองรวมไปถึงนักการเมืองที่เอาอนาคตและความอยู่รอดของประเทศชาติบ้านเมืองไปเป็นเครื่องเล่น(เล่นการเมืองจนลืมคำว่าคุณธรรมจริยธรรม)สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยล่มสลายในที่สุด
        แต่ปัญหาที่กล่าวมาในเบื้องต้นทั้งสองข้อ ยังมีรากเหง้าของปัญหาที่สำคัญอีก ดังที่สังคมได้กล่าวถึงนัั่นคือ  ความล้มเหลวของการศึกษาไทย ที่ผู้เขียนกล้ากล่าวคำว่า "การศึกษาไทยล้มเหลว" นักการศึกษาหลายๆท่านคงค้านและตำหนิอยู่ในใจ มันเป็นสิทธิของท่านที่จะคิดและมันก็เป็นสิทธิของผู้เขียนที่จะพูดอีกเหมือนกัน
        ทีนี้เรามาดูเหตุผลที่ผู้เขียนกล่าวว่า "การศึกษาไทยล้มเหลว" นั้นเพราะอะไร  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันยาวแต่ผู้เขียนจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ได้ขึ้นไว้ 
        สาเหตุแรกที่เป็นรากเหง้าของปัญหาที่เกี่ยวกับการศึกษาคือการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาไทย จาก พ.ศ.๒๕๒๑ มาเป็นหลักสูตรการศึกษาไทย พ.ศ. ระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่สมัย นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๔ หากจำไม่ผิด ที่มีการยกเลิกระบบการเลือนชั้น ที่ไม่การการสอบตกหรือซ้ำชั้น ต่อมาก็มีการเปลี่ยนหลักสูตรและพรบ.การศึกษา
Comments