แบบรายงานโครงการ


แบบรายงานผลโครงการ / กิจกรรม  ปีงบประมาณ...

ชื่อโครงการ /กิจกรรม...........
ลักษณะโครงการ /กิจกรรม...........
ระยะเวลาดำเนินการ.....
ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม...........
สนองกลยุทธ์  สพป.ชม.๑ข้อที่...........(ระบุ)
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่.....(ระบุ)


๑.      ๑.  วัตถุประสงค์ โครงการ /กิจกรรม...........
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 

๒.      ๒.  เป้าหมายโครงการ /กิจกรรม...........
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

๓.     ๓.  กิจกรรมที่ปฏิบัติโครงการ /กิจกรรม...........
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

๔.      ๔.  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม..........
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

๕.      ๕.  ปัญหา/อุปสรรค์
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

     ๖. งบประมาณที่ได้รับ.....................บาท ใช้ไปทั้งสิ้น................บาท

๗.     ๗.  ข้อเสนอแนะ /ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม...........
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

๘.    ๘.   ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการ / ผู้อำนวยการกลุ่ม

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ลงชื่อ                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ

(........................................................)

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ลงชื่อ                                                      รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการกลุ่ม

(........................................................)

 

ĉ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
3 เม.ย. 2556 21:05
Comments