สื่อการสอน อาเซียน

แบบฝึกหัดเพื่อใช้ประกอบการสอน 

วิดิทัศน์ การสอนอาเซียน 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mDfY0Qf5dc4
Comments