ภาระงานในหน้าที่


นางธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้

          ๑๖.๑ งานศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          ๑๖.๒ งานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือความต้องการของสถานศึกษา

    ๑๖.๓ งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

    ๑๖.๔ งานส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

    ๑๖.๕ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๑๖.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือและระดับชาติ

      ๑๖.๗ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์)

    ๑๖.๘  งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง

    ๑๖.๙   รับผิดชอบจุดเน้น สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ ข้อที่ ๑๒ E- Learning

          ๑๖.๑๐ รับผิดชอบงานนโยบาย ( หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) ที่อยู่นอกเหนือกรอบภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๑๐ เรื่อง งานเปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

          ๑๖.๑๑ รับผิดชอบงานนโยบาย ( หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) ที่อยู่นอกเหนือกรอบภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ ๑๑ เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ / ระดับชาติ

          ๑๖.๑๒ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวชี้วัดที่๑.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตให้แก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑

    ๑๖.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ นายเอนก  จาดดำ ปฏิบัติหน้าที่แทน

Comments