แผนการจัดการเรียนรู้web

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  วิทยาศาสตร์                                                  รหัสวิชา  ว  14101

แผนลำดับที่  1  เรื่อง  ระบบสุริยะ                                                               เวลา  1  ชั่วโมง

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ความหมายของระบบสุริยะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

วัน / เดือน / ปี  ที่ใช้สอน................................................................            ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 7.1   เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี  และเอกภพ  การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 8.1   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น  ๆ  เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

2.  ตัวชี้วัด

มฐ.ว 7.1  ป.4/1 สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ

มฐ.ว 8.1  ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษา  

                           ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

มฐ.ว 8.1  ป.4/2  วางแผนการสังเกต  เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และ

                           คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

มฐ.ว 8.1  ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ

มฐ.ว 8.1  ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล  สรุปผล

มฐ.ว 8.1  ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป

มฐ.ว 8.1  ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

มฐ.ว 8.1  ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

มฐ.ว 8.1  ป.4/8  นำเสนอ   จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบาย

                           กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

3.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายและส่วนประกอบของระบบสุริยะ  โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ  การศึกษาค้นคว้าจาก  Intenet  รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง 

 

 

4.  สาระการเรียนรู้

            1.ความรู้

ระบบสุริยะ  หมายถึง  ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง  และมีวัตถุจำนวนหนึ่งถูกดึงดูดให้โคจรรอบดวงอาทิตย์     

ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ดาวเคราะห์ทั้ง  ดวง  (ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร

ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน) ดาวเคราะห์แคระ และวัตถุอื่น ๆ 

            2. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด

       ­  ทักษะการสร้างคำอธิบาย

       ­  ทักษะการสังเกต 

       ­  ทักษะการอภิปราย

       ­  ทักษะการวาดภาพและระบายสี 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน

                 ภาพวาดและระบายสีระบบสุริยะ และจัดป้ายนิเทศ 

7.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. บอกความหมายของระบบสุริยะได้ (K)

                2. ระบุชื่อส่วนประกอบของระบบสุริยะได้ (K)

                3. อภิปรายเกี่ยวกับระบบสุริยะและส่วนประกอบของระบบสุริยะได้ (P)

4. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ช่างสังเกต  ช่างคิดช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

8.  ความรู้ความเข้าใจ

นักเรียนสามารถอธิบายและสรุปได้ว่า    ระบบสุริยะ  หมายถึง  ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง  และมีวัตถุจำนวนหนึ่งถูกดึงดูดให้โคจรรอบดวงอาทิตย์   ประกอบด้วย  ดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์ทั้ง  ดวง  ดาวเคราะห์แคระ  และวัตถุอื่น  ๆ  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

9.  การวัดและประเมินผล

          1.  วิธีการวัดและประเมินผล

                  1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

                  1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

                2.  เครื่องมือ

                  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

                  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

                3.  เกณฑ์การประเมิน

                                แบบประเมินการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอภาพวาดและระบายสี   และการจัดป้ายนิเทศ

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน

3

( 8-10 คะแนน)

2

( 5-7 คะแนน)

1

( ต่ำกว่า คะแนน)

การจัดกระทำและนำเสนอภาพวาดและระบายสี และจัดป้ายนิเทศ

วาดภาพระบายสีและจัดป้ายนิเทศได้สัมพันธ์กัน  และถูกต้องตามหัวข้อที่กำหนด  มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม  

วาดภาพระบายสีและจัดป้ายนิเทศได้  

มีการวาดภาพ

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด     

วาดภาพระบายสีและจัดป้ายนิเทศได้                               แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

ต้องมีผู้แนะนำ

ตลอดเวลา     

 

10.  กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) ( 5 นาที)

                1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้   

      นักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินคำว่าระบบสุริยะหรือไม่ (รู้จัก/เคยได้ยิน) 

      เมื่อกล่าวถึงระบบสุริยะนักเรียนคิดถึงสิ่งใด (ตัวอย่างคำตอบ ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก  ดาวอังคาร)

                 2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้คำถามดังนี้


                      ระบบสุริยะหมายถึงอะไร (ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง  และมีวัตถุจำนวนหนึ่ง            ถูกดึงดูดให้โคจรรอบดวงอาทิตย์)

 

ขั้นที่ 2    สำรวจและค้นหา (exploration) (20 นาที)

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจำนวน 2 กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตระบบสุริยะที่ครูนำเสนอ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ห้องเรียนครูอำพร  https://sites.google.com/site/hxngreiynkhruxaphr/  และอภิปรายความหมายและส่วนประกอบของระบบสุริยะ พร้อมทั้งออกแบบวิธีนำเสนอการอภิปราย 

               

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป (explanation)  ( 20 นาที)

                1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม  นำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

2. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายของระบบสุริยะและส่วนประกอบของระบบสุริยะ

 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration) (10 นาที)

            ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีระบบสุริยะ  จากนั้นนำผลงานมาจัดแสดงเป็นป้ายนิเทศ

หน้าชั้นเรียน

 

ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation)  ( 5 นาที)

              1. ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน  ในเว็บบอร์ดห้องเรียนครูอำพร  https://sites.google.com/site/hxngreiynkhruxaphr/  ในประเด็นต่อไปนี้

                                   สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร  

                                   นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด

                                   นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง

                                   นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่

                                   นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเรื่องใด

               2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน  สังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน และประเมิน             ภาพวาดและระบายสีระบบสุริยะ  และจัดป้ายนิเทศ 

11.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

                      เว็บไซต์ห้องเรียนครูอำพร  https://sites.google.com/site/hxngreiynkhruxaphr/

                      เพลงระบบสุริยะ  จากเว็บไซต์  ห้องเรียนครูอำพรhttps://sites.google.com/site/hxngreiynkhruxaphr/

12.  กิจกรรมเสนอแนะ

                      1.  กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถามโดยไม่ต้องกังวลเรื่องถูกผิด ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขได้

      2.  ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงระบบสุริยะ  จากเว็บไซต์ห้องเรียนครูอำพร 

           https://sites.google.com/site/hxngreiynkhruxaphr/

 

 

13.  บันทึกผลการจัดการเรียนการสอน

ผลการจัดการเรียนการสอน

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

ปัญหา / อุปสรรค

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

แนวทางแก้ไข

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

                                                                            ลงชื่อ__________________ (ผู้บันทึก)

                                                                                        (นางอำพร  อ่อนวัน)

                                                                                        _____/_____/_____

14.  ข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

                                                                            ลงชื่อ______________________

                                                                                        (นางสาววิภา  บานเย็น)

                                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย

                                                                                          _____/_____/_____

ĉ
ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์,
16 มิ.ย. 2555 00:58
Comments