จุดเน้นการพัฒนาของ สพป.กพ.2

เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  
 

เป้าประสงค์

1.             ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.             ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค

3.             ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

4.             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาภาคบังคับสู่คุณภาพและมาตรฐานจุดเน้นการพัฒนา

 ครูฯ...น่าศรัทธา

      วิชาการ...ดี

                           สถานที่...สวยงาม

                                          บริหารสัมพันธ์...เยี่ยม

Comments