แบบทดสอบการอ่าน

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

ฉบับของครู

................................................

 

๑.  เกาะ                      อ่านว่า                                    เกาะ

๒.  โซเซ                    อ่านว่า                                    โซ - เซ

๓.  แพะ                     อ่านว่า                                    แพะ

๔.  คูหา                      อ่านว่า                                    คู - หา

๕.  นาฬิกา                 อ่านว่า                                    นา ลิ กา

๖.  ดาบ                      อ่านว่า                                    ดาบ

๗.  แจ่มใส                 อ่านว่า                                    แจ่ม ไส

๘.  เพื่อนแท้              อ่านว่า                                    เพื่อน แท้

๙.  ดอกไม้                 อ่านว่า                                    ดอก ไม้

๑๐.  เชิญชม               อ่านว่า                                    เชิน ชม

๑๑.  สีม่วง                 อ่านว่า                                    สี ม่วง

๑๒.  ก้อนเมฆ           อ่านว่า                                    ก้อน เมก

๑๓.  อบอุ่น               อ่านว่า                                    อบ อุ่น

๑๔.  สิงโต                 อ่านว่า                                    สิง โต

๑๕.  ฉลาด                อ่านว่า                                    ฉะ หลาด

๑๖.  ปัญหา                อ่านว่า                                    ปัน หา

๑๗.  สุนัข                  อ่านว่า                                    สุ นัก

๑๘.  ฟันหลอ                        อ่านว่า                                    ฟัน หลอ

๑๙.  กลอง                 อ่านว่า                                    กลอง

๒๐.  สัตว์                  อ่านว่า                                    สัด

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

 (ฉบับนักเรียน)

................................................

๑.  เกาะ

๒.  โซเซ

๓.  แพะ

๔.  คูหา

๕.  นาฬิกา

๖.  ดาบ

๗.  แจ่มใส

๘.  เพื่อนแท้

๙.  ดอกไม้

๑๐.  เชิญชม

๑๑.  สีม่วง

๑๒.  ก้อนเมฆ

๑๓.  อบอุ่น

๑๔.  สิงโต

๑๕.  ฉลาด

๑๖.  ปัญหา

๑๗.  สุนัข

๑๘.  ฟันหลอ

๑๙.  กลอง

๒๐.  สัตว์

 

แบบทดสอบสมรรถภาพการเขียนตามคำบอก    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑


................................................

 

๑.  เกาะ

๒.  โซเซ

๓.  แพะ

๔.  คูหา

๕.  นาฬิกา

๖.  ดาบ

๗.  แจ่มใส

๘.  เพื่อนแท้

๙.  ดอกไม้

๑๐.  เชิญชม

๑๑.  สีม่วง

๑๒.  ก้อนเมฆ

๑๓.  อบอุ่น

๑๔.  สิงโต

๑๕.  ฉลาด

๑๖.  ปัญหา

๑๗.  สุนัข

๑๘.  ฟันหลอ

๑๙.  กลอง

๒๐.  สัตว์

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

ฉบับของครู

................................................

 

๑.  ต้นข้าว                                         อ่านว่า                                    ต้น - ข้าว       

๒.  อาศัย                                            อ่านว่า                                    อา ไส

๓.  หว่าน                                           อ่านว่า                                    หว่าน

๔.  ร้องเพลง                                     อ่านว่า                                    ร้อง เพลง

๕.  ห้องสมุด                                     อ่านว่า                                    ห้อง สะ หมุด

๖.  คนขยัน                                        อ่านว่า                                    คน ขะ หยัน

๗.  ไมตรี                                           อ่านว่า                                    ไม ตรี

๘.  ขบคิด                                          อ่านว่า                                    ขบ คิด

๙.  เพาะปลูก                                     อ่านว่า                                    เพาะ ปลูก

๑๐.  สงสัย                                         อ่านว่า                                    สง ไส

๑๑.  เงียบเหงา                                  อ่านว่า                                    เงียบ เหงา

๑๒.  หลากหลาย                              อ่านว่า                                    หลาก หลาย

๑๓.  ไกวชิงช้า                                  อ่านว่า                                    ไกว ชิง ช้า

๑๔.  ถ่อเรือ                                       อ่านว่า                                    ถ่อ เรือ

๑๕.  ลอยฟ่อง                                   อ่านว่า                                    ลอย ฟ่อง

๑๖.  ต้นขนุน                                     อ่านว่า                                    ต้น ขะ หนุน

๑๗.  มะพร้าว                                   อ่านว่า                                    มะ พร้าว

๑๘.  สนุกสนาน                               อ่านว่า                             สะ หนุก สะ หนาน

๑๙.  แข็งแรง                                     อ่านว่า                                    แข็ง แรง

๒๐.  อันตราย                                    อ่านว่า                                    อัน ตะ ราย

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

 (ฉบับนักเรียน)

................................................

๑.  ต้นข้าว

๒.  อาศัย

๓.  หว่าน

๔.  ร้องเพลง

๕.  ห้องสมุด

๖.  คนขยัน

๗.  ไมตรี

๘.  ขบคิด

๙.  เพาะปลูก

๑๐.  สงสัย

๑๑.  เงียบเหงา

๑๒.  หลากหลาย

๑๓.  ไกวชิงช้า

๑๔.  ถ่อเรือ

๑๕.  ลอยฟ่อง

๑๖.  ต้นขนุน

๑๗.  มะพร้าว

๑๘.  สนุกสนาน

๑๙.  แข็งแรง

๒๐.  อันตราย

 

แบบทดสอบสมรรถภาพการเขียนตามคำบอก    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒


................................................

 

๑.  ต้นข้าว

๒.  อาศัย

๓.  หว่าน

๔.  ร้องเพลง

๕.  ห้องสมุด

๖.  คนขยัน

๗.  ไมตรี

๘.  ขบคิด

๙.  เพาะปลูก

๑๐.  สงสัย

๑๑.  เงียบเหงา

๑๒.  หลากหลาย

๑๓.  ไกวชิงช้า

๑๔.  ถ่อเรือ

๑๕.  ลอยฟ่อง

๑๖.  ต้นขนุน

๑๗.  มะพร้าว

๑๘.  สนุกสนาน

๑๙.  แข็งแรง

๒๐.  อันตราย

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

ฉบับของครู

................................................

 

๑.  ปฏิบัติ                                           อ่านว่า                        ปะ ติ บัด

๒.  เซ็งแซ่                                         อ่านว่า                        เซ็ง แซ่

๓.  ฉันเพล                                        อ่านว่า                        ฉัน เพน

๔.  เขย่า                                             อ่านว่า                        ขะ เหย่า

๕.  มายากล                                       อ่านว่า                        มา ยา กน

๖.  ลูกเหล็ก                                       อ่านว่า                        ลูก เหล็ก

๗.  เกลื่อนกลาด                               อ่านว่า                        เกลื่อน กลาด

๘.  เยาะเย้ย                                        อ่านว่า                        เยาะ เย้ย

๙.  น่ารัก                                            อ่านว่า                        น่า รัก

๑๐.  กระจ้อยร่อย                             อ่านว่า                        กระ จ้อย ร่อย

๑๑.  กระตือรือร้น                            อ่านว่า                        กระ ตือ รือ ร้น

๑๒.  เครือญาติ                                 อ่านว่า                        เครือ ยาด

๑๓.  เฒ่าชรา                                     อ่านว่า                        เถ้า ชะ รา

๑๔.  ฟุ้งเฟ้อ                                      อ่านว่า                        ฟุ้ง เฟ้อ

๑๕.  นกยักษ์                                     อ่านว่า                        นก ยัก

๑๖.  นาคปรก                                    อ่านว่า            นาก ปรก

๑๗.  ขมีขมัน                                     อ่านว่า                        ขะ หมี ขะ หมัน

๑๘.  อนุรักษ์                                     อ่านว่า                        อะ นุ รัก

๑๙.  ทะเลสาบ                                  อ่านว่า                        ทะ เล สาบ

๒๐.  พญาครุฑ                                 อ่านว่า                        พะ ยา ครุด

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

 (ฉบับนักเรียน)

................................................

๑.  ปฏิบัติ

๒.  เซ็งแซ่

๓.  ฉันเพล

๔.  เขย่า

๕.  มายากล

๖.  ลูกเหล็ก

๗.  เกลื่อนกลาด

๘.  เยาะเย้ย

๙.  น่ารัก

๑๐.  กระจ้อยร่อย

๑๑.  กระตือรือร้น

๑๒.  เครือญาติ

๑๓.  เฒ่าชรา

๑๔.  ฟุ้งเฟ้อ

๑๕.  นกยักษ์

๑๖.  นาคปรก

๑๗.  ขมีขมัน

๑๘.  อนุรักษ์

๑๙.  ทะเลสาบ

๒๐.  พญาครุฑ

 

แบบทดสอบสมรรถภาพการเขียนตามคำบอก    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓


................................................

 

๑.  ปฏิบัติ

๒.  เซ็งแซ่

๓.  ฉันเพล

๔.  เขย่า

๕.  มายากล

๖.  ลูกเหล็ก

๗.  เกลื่อนกลาด

๘.  เยาะเย้ย

๙.  น่ารัก

๑๐.  กระจ้อยร่อย

๑๑.  กระตือรือร้น

๑๒.  เครือญาติ

๑๓.  เฒ่าชรา

๑๔.  ฟุ้งเฟ้อ

๑๕.  นกยักษ์

๑๖.  นาคปรก

๑๗.  ขมีขมัน

๑๘.  อนุรักษ์

๑๙.  ทะเลสาบ

๒๐.  พญาครุฑ

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

ฉบับของครู

................................................

 

๑.  กระฟัดกระเฟียด                                    อ่านว่า                        กระ ฟัด กระ เฟียด

๒.  ขนมสอดไส้                               อ่านว่า                        ขะ หนม สอด ไส้

๓.  บรรพบุรุษ                                   อ่านว่า                        บัน พะ บุ หรุด

๔.  ภูมิปัญญา                                    อ่านว่า                        พูม ปัน ยา

๕.  วัฒนธรรม                                   อ่านว่า                        วัด ทะ นะ ทำ

๖.  กตัญญู                                          อ่านว่า                        กะ ตัน ยู

๗.  ธนบัตร                                        อ่านว่า                        ทะ นะ บัด

๘.  สุขนิสัย                                        อ่านว่า                        สุก ขะ นิ ไส

๙.  สังสรรค์                                       อ่านว่า                        สัง สัน

๑๐.  เหรียญ                                       อ่านว่า                        เหรียน

๑๑.  ปริศนา                                       อ่านว่า                        ปริด สะ หนา

๑๒.  เกษตรกรรม                             อ่านว่า                        กะ เสด ตระ กำ

๑๓.  ทะมัดทะแมง                           อ่านว่า                        ทะ มัด ทะ แมง

๑๔.  โภชนาการ                   อ่านว่า                  โพด ชะ นา กาน, โพ-ชะ-นา- กาน

๑๕.  มังสวิรัติ                                   อ่านว่า                        มัง สะ วิ รัด

๑๖.  สรรพคุณ                                  อ่านว่า                        สับ พะ คุน

๑๗.  ประจักษ์                                   อ่านว่า                        ประ จัก

๑๘.  ชีวภาพ                                      อ่านว่า                        ชี วะ พาบ

๑๙.  เกียรติภูมิ                                   อ่านว่า                        เกียด- ติ พูม

๒๐.  อาณาจักร                                 อ่านว่า                        อา นา จัก

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

 (ฉบับนักเรียน)

................................................

๑.  กระฟัดกระเฟียด

๒.  ขนมสอดไส้

๓.  บรรพบุรุษ

๔.  ภูมิปัญญา

๕.  วัฒนธรรม

๖.  กตัญญู

๗.  ธนบัตร

๘.  สุขนิสัย

๙.  สังสรรค์

๑๐.  เหรียญ

๑๑.  ปริศนา 

๑๒.  เกษตรกรรม

๑๓.  ทะมัดทะแมง

๑๔.  โภชนาการ

๑๕.  มังสวิรัติ

๑๖.  สรรพคุณ

๑๗.  ประจักษ์

๑๘.  ชีวภาพ 

๑๙.  เกียรติภูมิ 

๒๐.  อาณาจักร

 

แบบทดสอบสมรรถภาพการเขียนตามคำบอก    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔


................................................

 

๑.  กระฟัดกระเฟียด

๒.  ขนมสอดไส้

๓.  บรรพบุรุษ

๔.  ภูมิปัญญา

๕.  วัฒนธรรม

๖.  กตัญญู

๗.  ธนบัตร

๘.  สุขนิสัย

๙.  สังสรรค์

๑๐.  เหรียญ

๑๑.  ปริศนา 

๑๒.  เกษตรกรรม

๑๓.  ทะมัดทะแมง

๑๔.  โภชนาการ

๑๕.  มังสวิรัติ

๑๖.  สรรพคุณ

๑๗.  ประจักษ์

๑๘.  ชีวภาพ 

๑๙.  เกียรติภูมิ 

๒๐.  อาณาจักร

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

ฉบับของครู

................................................

 

๑.  ดิรัจฉาน                                       อ่านว่า                        ดิ รัด ฉาน

๒.  บริจาค                                         อ่านว่า                        บอ ริ จาก

๓.  เด็กกำพร้า                                   อ่านว่า                        เด็ก กำ พร้า

๔.  จินตนาการ                                 อ่านว่า                        จิน ตะ นา กาน

๕.  อบรมบ่มเพาะ                            อ่านว่า                        อบ รม บ่ม เพาะ

๖.  สัญญาณ                                       อ่านว่า                        สัน ยาน

๗.  หัวระแหง                                   อ่านว่า                        หัว ระ แหง

๘.  เฉลิมพระเกียรติ                         อ่านว่า                        ฉะ เหลิม พระ เกียด

๙.  มูลนิธิ                                           อ่านว่า                    มูน นิ ทิ , มูน ละ นิ ทิ)

๑๐.  กลิ่นสาบ                                   อ่านว่า                        กลิ่น สาบ

๑๑.  ปรากฏ                                       อ่านว่า                        ปรา กด

๑๒.  ตะไคร่น้ำ                                 อ่านว่า                        ตะ ไคร่ น้ำ

๑๓.  เหลวไหล                                 อ่านว่า                        เหลว ไหล

๑๔.  อุบัติเหตุ                                   อ่านว่า                        อุ บัด  - ติ เหด

๑๕.  ความเศร้า                                 อ่านว่า                        ความ เส้า

๑๖.  สนิทสนม                                  อ่านว่า                        สะ หนิด สะ หนม 

๑๗.  อารมณ์                                     อ่านว่า                        อา รม

๑๘.  ประสบการณ์                           อ่านว่า                        ประ สบ กาน

๑๙.  ชอุ่มชุ่มชื้น                                อ่านว่า                        ชะ อุ่ม ชุ่ม ชื้น

๒๐.  แข็งแกร่ง                                 อ่านว่า                        แข็ง แกร่ง

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

 (ฉบับนักเรียน)

................................................

๑.  ดิรัจฉาน

๒.  บริจาค

๓.  เด็กกำพร้า

๔.  จินตนาการ

๕.  อบรมบ่มเพาะ

๖.  สัญญาณ

๗.  หัวระแหง

๘.  เฉลิมพระเกียรติ

๙.  มูลนิธิ

๑๐.  กลิ่นสาบ

๑๑.  ปรากฏ

๑๒.  ตะไคร่น้ำ

๑๓.  เหลวไหล

๑๔.  อุบัติเหตุ

๑๕.  ความเศร้า

๑๖.  สนิทสนม

๑๗.  อารมณ์

๑๘.  ประสบการณ์

๑๙.  ชอุ่มชุ่มชื้น

๒๐.  แข็งแกร่ง

 

แบบทดสอบสมรรถภาพการเขียนตามคำบอก    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕


................................................

 

๑.  ดิรัจฉาน

๒.  บริจาค

๓.  เด็กกำพร้า

๔.  จินตนาการ

๕.  อบรมบ่มเพาะ

๖.  สัญญาณ

๗.  หัวระแหง

๘.  เฉลิมพระเกียรติ

๙.  มูลนิธิ

๑๐.  กลิ่นสาบ

๑๑.  ปรากฏ

๑๒.  ตะไคร่น้ำ

๑๓.  เหลวไหล

๑๔.  อุบัติเหตุ

๑๕.  ความเศร้า

๑๖.  สนิทสนม

๑๗.  อารมณ์

๑๘.  ประสบการณ์

๑๙.  ชอุ่มชุ่มชื้น

๒๐.  แข็งแกร่ง

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

ฉบับของครู

................................................

 

๑.  มโนราห์                                       อ่านว่า                        มะ โน รา

๒.  พระพิฆเนศ                                อ่านว่า                        พระ พิ คะ เนด

๓.  วันสารท                                      อ่านว่า                        วัน สาด

๔.  อิ่มเอม                                         อ่านว่า                        อิ่ม เอม

๕.  ตลกขบขัน                                  อ่านว่า                        ตะ หลก ขบ ขัน

๖.  ตัวละคร                                       อ่านว่า                        ตัว ละ คอน

๗.  ลิขสิทธิ์                                       อ่านว่า                        ลิก ขะ สิด

๘.  สุนทรียภาพ                                อ่านว่า                        สุน ทะ รี ยะ พาบ

๙.  สูจิบัตร                                         อ่านว่า                        สู จิ บัด

๑๐.  อัศจรรย์                                     อ่านว่า                        อัด สะ จัน

๑๑.  ทรวดทรง                                  อ่านว่า                        ซวด ซง

๑๒.  เศรษฐีเฒ่า                                อ่านว่า                        เสด ถี - เถ้า

๑๓.  เปรมปรีดิ์                                  อ่านว่า                        เปรม ปรี

๑๔.  กฎจราจร                                  อ่านว่า                        กด จะ รา จอน

๑๕.  พลุกพล่าน                               อ่านว่า                        พลุก พล่าน

๑๖.  ผลิตภัณฑ์                                 อ่านว่า                        ผะ หลิด ตะ พัน

๑๗.  มลภาวะ                       อ่านว่า                        มน พา วะ , มน ละ พา - วะ

๑๘.  อารยธรรม                                อ่านว่า                        อา ระ ยะ ทำ

๑๙.  ปณิธาน                                      อ่านว่า                        ปะ นิ ทาน

๒๐.  วิวัฒนาการ                              อ่านว่า                        วิ วัด ทะ นา กาน

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

 (ฉบับนักเรียน)

................................................

๑.  มโนราห์

๒.  พระพิฆเนศ

๓.  วันสารท

๔.  อิ่มเอม

๕.  ตลกขบขัน

๖.  ตัวละคร

๗.  ลิขสิทธิ์

๘.  สุนทรียภาพ

๙.  สูจิบัตร

๑๐.  อัศจรรย์

๑๑.  ทรวดทรง

๑๒.  เศรษฐีเฒ่า

๑๓.  เปรมปรีดิ์

๑๔.  กฎจราจร

๑๕.  พลุกพล่าน

๑๖.  ผลิตภัณฑ์

๑๗.  มลภาวะ

๑๘.  อารยธรรม

๑๙.  ปณิธาน

๒๐.  วิวัฒนาการ

 

แบบทดสอบสมรรถภาพการเขียนตามคำบอก    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖


................................................

 

๑.  มโนราห์

๒.  พระพิฆเนศ

๓.  วันสารท

๔.  อิ่มเอม

๕.  ตลกขบขัน

๖.  ตัวละคร

๗.  ลิขสิทธิ์

๘.  สุนทรียภาพ

๙.  สูจิบัตร

๑๐.  อัศจรรย์

๑๑.  ทรวดทรง

๑๒.  เศรษฐีเฒ่า

๑๓.  เปรมปรีดิ์

๑๔.  กฎจราจร

๑๕.  พลุกพล่าน

๑๖.  ผลิตภัณฑ์

๑๗.  มลภาวะ

๑๘.  อารยธรรม

๑๙.  ปณิธาน

๒๐.  วิวัฒนาการ

 

Comments