แบบรายผลระดับโรงเรียน

 กลุ่มโสมพมิตร
 กลุ่มกมลาไสย 
 กลุ่มโปงลาง
  เมืองฟ้าแดดสงยาง
 กลุ่มเมืองน้ำดำ
  สหัสขันธ์ก้าวหน้า
 กลุ่มเขื่อนลำปาว
 โนนนาทอง
 กลุ่มพุทธไสยาสน์
  ดอนจาน
  สามชัย
 ร่องคำ  

 

 

 

 
  

Comments